КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДВАЛИН ОПОДАТКУВАННЯ

Андрій Ігорович Крисоватий

Анотація


Крисоватий А. І. Концептуалізація теоретичних підвалин оподаткування.

 

Розкрито природу податку як економічної та соціальної категорії під впливом еволюційного вчення про державу. Досліджено постулати оподаткування в контексті розгляду проблеми фіскального вибору та парадигми економіки добробуту. Обґрунтовано принципи побудови і функціонування оптимальних податкових систем і з’ясовано чинники, які визначають динаміку податкових надходжень та ефективність податкових взаємовідносин держави та її суб’єктів. Запропоновано заходи щодо вдосконалення системи вітчизняного оподаткування та поліпшення стану державних фінансів загалом відповідно до встановленої доктрини держави.

 

Krysovaty A. Conceptualization  of  Taxation  Theoretical  Foundations.

 

The nature of tax as economic and social-public category under influence of the evolutionary doctrine about the state is showed. It is investigated postulates of the taxation in a context of consideration of problems of a fiscal choice and a paradigm of economy of well-being. Principles of construction and functioning of optimum tax systems and it is established parameters which define dynamics of tax revenues and efficiency of tax mutual relations of the state and its subjects is proved. An action for improvement of the domestic taxation and improvement of a condition of public finances as a whole in conformity to the established doctrine of the state is offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Пушкарьова В. М. История финансовой мисли и политики налогов. – М. : Инфра, 1996. – С. 59.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України, 1998 р.

Алексеенко М .М. Вигляд на развитие учения о налоге. – Харьков, 1870. – С. 25.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатсва народов : Пер. с англ. – М.: Соцекгиз, 1962. – С. 345.

Рикардо Д. Начала политической экономики и налогового обложения : Пер. с англ. – Сочинения. Т.1. – М.: Госполитиздат, 1955. – С. 360.

Вагнер А. Социальный вопрос : Пер. с нем. – СПб, 1906. – С. 44.

Сакс Дж. Рыночная экономика в России : Пер. с англ. – М. : Экономика, 1994. – С. 340.

Озеров И. Х. Основы финансовой науки. – М.: В. Н., 1917. – С. 42.

Озеров И. Х. Основы финансовой науки. – М.: В. Н., 1917. – С. 64.

Пигу А. Экономическая теория благосостояния. Т.1.: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1985. – С. 512.

Озеров И. Х. Основы финансовой науки. – М.: В. Н., 1917. – С.68.

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. –М.: Прогресс, 1978. – С. 278.

Крисоватий А. І. Оподаткування і ринок: умови таможливості поєднання. – Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2000. – С. 36.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019