ПРОБЛЕМИ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Юрій Орестович Раделицький

Анотація


Раделицький Ю. О. Проблеми наповнення місцевих бюджетів в Україні в контексті фінансової децентралізації.

 

Розглянуто особливості формування місцевих бюджетів в Україні в умовах реформи місцевого самоврядування. Проаналізовано особливості справляння основних бюджетоутворюючих податків. Визначено особливості проведення видаткової політики на рівні місцевих бюджетів, акцентовано на основних проблемах цього процесу. Обґрунтовано місце та роль міжбюджетних трансфертів у складі доходів місцевих бюджетів. Охарактеризовано особливості формування міжбюджетних трансфертів і горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів у результаті фінансової децентралізації.

 

Раделицкий Ю. О. Проблемы наполнения местных бюджетов в Украине в контексте финансовой децентрализации.

 

Рассмотрены особенности формирования местных бюджетов в Украине в условиях реформы местного самоуправления. Проанализированы особенности взимания основных бюджетообразующих налогов. Определены особенности проведения расходной политики на уровне местных бюджетов, акцентировано на основных проблемах этого процесса. Исследованы место и роль межбюджетных трансфертов в составе доходов местных бюджетов. Охарактеризованы особенности формирования межбюджетных трансфертов и горизонтального выравнивания налогоспособности местных бюджетов в результате финансовой децентрализации

 

Radelytskyj Yu. Problems of local budgets’ organization in Ukraine in the context of financial decentralization.

 

Introduction. Fiscal decentralization as the main vector of development of Ukraine in general and local government in particular has set scientific and expert community task of defining feasibility and effectiveness of the reforms and their compliance with requirements and needs of society.

Purpose. Analysis of the tool of organization of local budgets in Ukraine due to decentralization process to define the main results of these innovations and make recommendations for improving the system.

Results. Specific features of organization of local budgets in Ukraine in terms of local government reform are observed. It is made comparative analysis of formation and execution of local budgets before and after the reform. Peculiarities of formation of the revenue of local governments are examined. Tax revenue is defined as the main source of local budgets. It is analyzed the main characteristics of collection of major budget-taxes. The features of expenditure policies at the local level are investigated. The main problems of this process are defined. It is investigated the place and role of intergovernmental transfers as a part of local budgets. The features of forming of intergovernmental transfers and horizontal fiscal equalization of local budgets in consequence of financial decentralization are determined. General conclusions resulting from the study are made.

Conclusion. Reform of the system of local budgets requires a comprehensive update of local government and simultaneous implementation of sectoral reforms. In the system of local budget revenues development and selection of algorithm of formation of a well-defined orientation to ensure financial autonomy and financial viability and its implementation on an ongoing basis is a priority. The task of reforming expenditure part of local budgets is orientation of financial resources to secure capital expenditures and implementing their own powers of local government.


Ключові слова


доходи місцевих бюджетів; податкові надходження; видатки місцевих бюджетів; міжбюджетні трансферти; доходы местных бюджетов; налоговые поступления; расходы местных бюджетов; mechanism of organization of local budget; local budgets revenues; tax revenues

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Семенов Г. А. Формування та використання місцевих бюджетів / Г. А. Семенов // Економічний вісник Донбасу. – 2008. – № 2 (12). – С. 122–129.

Бюджетний кодекс України від08.07.2010№2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Пелехатий А. О. Формування податкових доходів місцевих бюджетів та їх спрямування на забезпечення видатків місцевих бюджетів в контексті реформування місцевого самоврядування / А. О.Пелехатий, Х. О. Патицька // Матеріали наук.-практ. конф. “Управління економічними процесами на макро- і макрорівні : проблеми та перспективи вирішення. – Львів, 14-15 квітня 2016 р.

Деякі питання зарахування частини ак- цизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249781472.

Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін. – К. : ТОВ “Підприємство “ВІ ЕН ЕЙ”, 2015. – 396 с.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи. Верховна Рада України. Закон України від 28.12.2014 р. №71.

Про місцеве самоврядування в Україні Верховна Рада України ; Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.

Возняк Г. В. Бюджетна політика розвитку регіонів України : сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ / Г. В. Возняк. – Львів : ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”, 2016. – 520 с.

Бюджетна політика : прагматичні підходи до стратегічних рішень / К. В. Аврамченко, А. Л. Дешко, Я. А. Жаліло [та ін.]. – К. : СТ-ДРУК, 2016. – 112 с.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Верховна Рада України. Закон України від 2 березня 2015 р. № 212-VIII.

References :

Semenov, G. A. (2008). Formuvannia ta vykorystannia mistsevyh biudzhetiv [The formation and use of local budgets]. Ekonomichnyj visnyk Donbasu – Economic bulletin of Donbass, 2(12), 122–129 [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine] (2010, August, 8). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Available at : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2456-17.

Pelehatyi, A. O., Patycka, H. O. (2016). Formuvannia podatkovyh dohodiv mistsevyh biudzhetiv ta ih spriamuvannia na zabezpechennia vydatkiv mistsevyh biudzhetiv v konteksti reformuvannia miscevoho samovriaduvannia [Formation of tax revenues of local budgets and their focus on providing local spending in the context of local government reform]. Naukovo-praktychna konferenciia “Upravlinnia ekonomichnymy protsesamy na makro- i makrorivni : problemy ta perspektyvy vyrishennia” – Proceedings of the conference “Management of economic processes at the macro and macro level : problems and prospects of solution”. Lviv [in Ukrainian].

Deiaki pytannia zarahuvannia chastyny akcyznoho podatku z vyroblenoho v Ukraini ta vvezenoho na mytnu terytoriiu Ukrainy palnoho do biudzhetiv mistsevoho samovriaduvannia [Some questions enrollment of excise tax from produced in Ukraine and imported into Ukraine fuel in the budgets of local governments]. (2017, February, 8). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy – The Cabinet of Ministers of Ukraine. Available at : www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249781472.

Kyrylenko, O., Malyniak, B., Pysmennyi, V., & Rusin, V. (2015). Planuvannia ta upravlinnia finansovymy resursamy terytorialnoi hromady [Planning and financial management of the territorial community]. Kyiv : TOV “Pidpriemstvo “VI EN EI” [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakyh zakonodavchyh aktiv Ukrainy shhodo podatkovoi reformy. Verhovna Rada Ukrainy [On amendments to the Tax Code of Ukraine and certain legislative acts of Ukraine on tax reform]. (2014, December, 28). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine [in Ukrainian].

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini [On local government in Ukraine]. (1997, May, 5). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.

Vozniak, G. V. (2016). Biudzhetna polityka rozvytku rehioniv Ukrainy : suchasna paradyhma ta oriientyry podalshyh reform [Fiscal policy development of regions of Ukraine : modern paradigm and guidelines for further reforms]. Lviv : DU “Instytut rehionalnyh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy” [in Ukrainian].

Avramchenko, K. V., Deshko, A. L., Zhalilo, Ya. A. (2016). Biudzhetna polityka : prahmatychni pidhody do stratehichnyh rishen [Fiscal policy : a pragmatic approach to policy making]. Kyiv : STDRUK [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy [On amendments to the Budget Code of Ukraine]. (2015, March, 5) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019