№ 4(53) (2017)

WORLD OF FINANCE

DOI: https://doi.org/10.35774/sf2017.04

Зміст

FINANCIAL SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Oleksandr DLUHOPOLSKYI
PDF
7-23
Oksana TULAI
PDF
24-34
Oksana KVASNYTSIA
PDF
35-45
Vasyl MOROZ
PDF
46-55
Viktor RUSIN
PDF
56-64

INTERNATIONAL FINANCE AND FINANCIAL MARKETS

Oksana DESYATNYUK, Vasyl VOITSESHYN
PDF
65-76
Tetiana KIZYMA, Viktoriia ONYSHCHUK
PDF
77-88
Pavlo LUTSIV
PDF
89-98

FINANCIAL AND CREDIT MECHANIZM

Nataliia NALUKOVA, Mykhailo HUZELA
PDF
99-110
Petro RENDOVYCH
PDF
111-120
Nadiia LUBKEY
PDF
121-131
Yuliia OSTRISHCHENKO
PDF
132-144
Yevhen ZOLOTUKHIN
PDF
145-155
Liudmyla PARKHETA
PDF
156-165

BANKING SYSTEM AND MONETARY POLICY

Serhiy KYRYLENKO
PDF
166-177