№ 1(58) (2019)

WORLD OF FINANCE

DOI: https://doi.org/10.35774/sf2019.01

Зміст

FINANCIAL MARKET

Tetiana KIZYMA
PDF
7-18
Olena STASHCHUK
PDF
19-27
Ivan BLAGUN
PDF
28-42

FINANCIAL MECHANISM

Tetiana DALEVSKA
PDF
43-53
Yaroslav SHYMKO
PDF
54-62
Mykhaylo VATAGOVYCH
PDF
63-75

PULLIE FINANCES

Oksana TULAI, Andrii YAMELYNETS
PDF
76-86
Anatolii LUTSYK, Nataliia SYNIUTKA
PDF
87-97
Nataliia BAK
PDF
98-110
Olena SYZONENKO
PDF
111-120

FINANCES OF BUSINESS ENTITIES

Vіktoriia ROZHELIUK, Sviatoslav PYTEL
PDF
121-131
Volodymyr KOSTETSKYI
PDF
132-144
Valentyna YASYSHENA
PDF
145-156