№ 2(63) (2020)

WORLD OF FINANCE

DOI: https://doi.org/10.35774/sf2020.02

Зміст

BANKING SYSTEM AND BANKING SERVICES

Viktor KOZIUK
PDF
08-23
Oksana SHCHUREVYCH, Iryna STAKHIV
PDF
24-35
Yaroslav CHAIKOVSKYI, Yaroslava KOVALCHUK
PDF
36-48
Vasyl VOROBETS
PDF
49-61

CURRENT ISSUES OF FINANCE THEORY AND PRACTICE

Olga KYRYLENKO, Victor RUSIN
PDF
62-76
Fedir TKACHYK, Victoriia OSTAPCHUK
PDF
77-87

CURRENT ISSUES OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Roman ZVARYCH
PDF
88-101
Oleh LUTSYSHYN
PDF
102-114
Iryna CHYRAK
PDF
115-125
Volodymyr KOSTETSKYІ, Ivan PRYMACHENKO
PDF
126-139
Lyudmyla ALEKSEYENKO, Oksana TSIZHMA
PDF
140-151