ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНИ

Таїсія Григорівна Бондарук, Оксана Анатоліївна Вінницька, Максим Вікторович Дубина

Анотація


Бондарук Т. Г., Вінницька О. А.,  Дубина М. В. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації в контексті реформ державного управління в Україні.

 

Обґрунтовано, що бюджетна та фінансова децентралізація значним чином впливатиме на формування місцевих бюджетів. Встановлено, що курс на децентралізацію окреслює як перспективи, так і проблеми розвитку України. Здійснено групування основних переваг і позитивних наслідків децентралізації. Встановлено, що децентралізація може мати також ризики й небезпеки, групування яких здійснено в статті.

 

Бондарук Т. Г., Винницкая О. А.,  Дубина М. В. Теоретические аспекты бюджетной децентрализации в контексте реформ государственного управления в Украине.


Обосновано, что бюджетная и финансовая децентрализация значительным образом влияет на формирование местных бюджетов. Установлено, что курс на децентрализацию определяет как перспективы, так и проблемы развития Украины. Сгруппированы основные преимущества и положительные последствия децентрализации. Установлено, что децентрализация может иметь также риски и опасности, группирование которых осуществлено в статье.

 

Bondaruk T., Vinnytska O.,  Dubyna M. Theoretical aspects of budget decentralization in the context of public administration reforms in Ukraine.


Introduction.The urgency of studying theoretical foundations of budget decentralization for Ukraine is conditioned by the necessity of developing an effective scheme of macroeconomic regulation of social and economic processes in the context of decentralization. The process of social and economic development in Ukraine on a democratic and legal basis is impossible without increasing the role of the local self-government. Decentralization is one of the main motive forces in reforming self-government today.

The purposeis deepening theoretical and methodological principles of budget decentralization and theoretical aspects of budget decentralization with the definition of its influence on processes of state regulation in Ukraine.

Results.It is substantiated that in modern science theoretical aspects of decentralization are considered in relation to its types. The classification of decentralization types is carried out depending on their characteristics: financial (fiscal) one is the process of distribution of functions, financial resources and responsibility for their use between central and local levels of management; budget one, in the broadest sense, is the division of responsibility between authorities of different levels (including national governments, regional authorities and local self-government bodies) with the management of budgetary resources; in the narrow sense it is the presence of certain functions and powers at the local level, autonomy of local authorities in making independent decisions in the fiscal sphere.

Conclusions.It is substantiated that budget and financial decentralization considerably influences the formation of local budgets. It is found that the decentralization course shows both prospects and problems of the Ukrainian development. Grouping the main benefits and positive effects of decentralization is carried out. The research analysis made it possible to establish that decentralization may have the risks and dangers grouped in the article.


Ключові слова


бюджетна децентралізація; фінансова децентралізація; місцеві бюджети; переваги бюджетної децентралізації; бюджетная децентрализация; budget decentralization; financial decentralization; local budgets; benefits of budget decentralization

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література:

Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) від 29 квітня 1918 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.archive.org/web/20081206132214/ ; http://vi–legas.com.ua/content/view/1823/109/.

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

Завгородній В. А. Децентралізація та федералізація: порівняльний аналіз і можливості впровадження в Україні / В. А. Завгородній, М. Ю. Романов // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – № 1 (1). – С. 16–22.

Побочний І. А. Політико-правові засади децентралізації влади в контексті реформ в Україні / І. А. Побочний // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції : матеріали Українсько–польської наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 15 лист. 2013 р.). – Д. : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2013. –С. 24–25.

Бондарук Т. Г. Переваги, позитивні наслідки та ризики бюджетної децентралізації / Т. Г. Бондарук, І. С. Бондарук, О. С. Бондарук // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : зб. наук. праць. – 2016. – № 3. – С. 38–47.

Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Головна редакція УРЕ. – 1985. – 967 с.

Бескид Й. Теоретичні засади бюджетної децентралізації : нормативна та позитивна теорія бюджетного федералізму / Й. Бескид // Світ фінансів. – 2007. – №4 (13). – С. 116–121.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2001. – 1440 с.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 №280/97–вр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97–%D0%B2%D1%80.

Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 №1508–VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1508–18/card6#Public.

Власюк О. С. Шляхом децентралізації: виклики, ризики та пріоритети реформування регіонального розвитку в Україні / О. С. Власюк // Регіональна економіка. – 2015. – № 1. – С. 5–18.

Tiebout C. A pure theory of local expenditures / C. Tiebout // Journal of Political Economy. – 1956. – № 64 (5). – Р. 416–424.

Герчаківський С. Д., Теоретичний логос фіскальної децентралізації / С. Д. Герчаківський, O. P. Кабаш // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 133–140.

Кваша Т. К. Теоретичні та практичні аспекти фіскальної децентралізації: емпіричний аналіз / Т. К. Кваша // Економічний простір. – 2014. – № 189. – С. 127–115.

Oates W. E. Fiscal Federalism / W. E. Oates // United States, NewYork : Harcourt Brace Jovanovich, 1972.

Данилишин Б. М. Децентралізація управління в Україні: з чого почати? [Електронний ресурс] / Б. М. Данилишин // Контракти UA. – 2014. – 17.10. – Режим доступу : http://kontrakty.ua/article/82116.

Ma J. Decentralization from the “Top Down”: The Japanese Case / J. Ma. [Electronic resource]. – Access mode : www.worldbank.org/mdf/mdf1/topdown.htm.

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / [І. О. Луніна, О. П. Кириленко, А. В. Лучка та ін.] ; за ред. І. О. Луніної ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 320 с.

References:

Konstytutsiia Ukrainskoi Narodnoi Respubliky (Statyt pro dergavnui ustrii, pravo i vilnosti UNR) [The Constitution of the Ukrainian People’s Republic (Statute on the state system, rights and freedoms of the UPR)]. (1918, April, 29). Available at : http://web.archive.org/web/20081206132214/ ; http://vi–legas.com.ua/content/view/1823/109/.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnya 1996 roku [The Constitution of Ukraine]. (1996, June, 28). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Information from the Supreme Council of Ukraine, 30, 141 [in Ukrainian].

Pro skhvalenia Kontseptsii reformuvannia mistsevogo samovriaduvannia ta terytorialnoi organizatsii vladu v Ukraini. Rozporiadgennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.04.2014 р. № 333-р. [On approving the concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. (2014, April 1). Available at : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [in Ukrainian].

Zavgorodny, V. A. & Romanov, M. Y. (2015). Detsentralizatsiia i federalizatsiia; porivnialnyi analiz i mozhlyvosti vprovadzhennia v Ukraini [Decentralization and federalization: comparative analysis and implementation opportunities in Ukraine]. Bulleten Zaporizhskogo Natsionalnogo Universytetu – Bulletin of Zaporizhzhia national university, 1(1), 16–22 [in Ukrainian].

Pobochny, I. A. (2013). Polityko-pravovi zasady detsentralizatsii vlady v konteksti reform v Ukraini [Political and legal principles of power decentralization in the context of reforms in Ukraine]. Pravova derzhava: istoriia, suchasnist ta perspektyvy formuvannia v umovakh yevrointehratsii : materialy Ukrainsko-polskoi nauk.-prakt. konf. – Constitutional state: history, modernity and prospects of formation under the conditions of the European integration : Dnipro : Dnipropetrovsk state university of internal affairs, 24–25 [in Ukrainian].

Bondaruk, T. G., Bondaruk, I. S., Bondaruk, O. S. (2016). Perevahy, pozytyvni naslidky ta ryzyky biudzhetnoi detsentralizatsii [Benefits, positive consequences and risks of budget decentralization]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu – Scientific journal of National academy of statistics, accounting and audit, 3, 38–47 [in Ukrainian].

Melnychuk, O. S. (Eds.). (1985). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Kyiv : Holovna redaktsiia URE [in Ukrainian].

Beskyd, Y. (2007). Teoretychni zasady biuzhetnoi detsentralizatsii : normatyvna ta pozytyvna teoriia biudzhetnoho federalizmu [Theoretical principles of budget decentralization: regulatory and positive theory of budgetary federalism]. Svit finansiv – World of finances, 4 (13), 116–121 [in Ukrainian].

Busel, V. T. (2001). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: Perun [in Ukrainian].

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 №280/97–vr. [On local self-government in Ukraine: Law of Ukraine] (1997, Mach, 21). Available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97–%D0%B2%D1%80.

Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy vid 17.06.2014 №1508–VII. [On cooperation of territorial communities: Law of Ukraine] (2014, June, 17). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1508–18/card6#Public.

Vlasiuk, O. S. (2015). Shliakhom detsentralizatsii: vyklyky, ryzyky ta priorytety reformuvannia rehionalnoho rozvytku v Ukraini [By decentralization: challenges, risks and priorities of reforming regional development in Ukraine]. Rehionalna ekonomika – Regional economy, 1, 5–18 [in Ukrainian].

Tiebout, C. A. (1956). Pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy, 64(5), 416–424.

Gerchakovsky, S. D. & Kabash, O. R. (2009). Teoretychnyi lohos fiskalnoi detsentralizatsii [Theoretical logos of fiscal decentralization]. Rehionalna ekonomika – Regional economy, 2, 133–140 [in Ukrainian].

Kvasha, T. K. (2014). Teoretychni ta praktychni aspekty fiskalnoi detsentralizatsii: empirychnyi analiz [Theoretical and practical aspects of fiscal decentralization: empirical analysis]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, 189, 115–127 [in Ukrainian].

Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism. United States, New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Danylyshyn, B. M. (2014). Detsentralizatsiia upravlinnia v Ukraini: z choho pochaty? [Decentralization of governance in Ukraine: what to start with?]. Available at : http://kontrakty.ua/article/82116.

Ma, J. Decentralization from the “Top Down”: The Japanese Case. Available at : www.worldbank.org/mdf/mdf1/topdown.htm.

Lunina I. O. (Eds.)., Kyrylenko O. P., Luchka, A. V. Dyversyfikatsiia dokhodiv mistsevykh biudzhetiv [Diversification of local budget revenues]. NAN Ukrayiny ; In-t ekon. ta prohnozuv. Kyiv [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019