СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ

Ірина Станіславівна Музика, Галина Василівна Возняк

Анотація


Музика І. С., Возняк Г. В. Система охорони здоров’я в умовах інституційних змін в Україні: фінансові аспекти.

 

Розглянуто питання функціонування та фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні. Проаналізовано ключові аспекти, пов’язані зі зміною підходів і механізмів фінансування цієї галузі у контексті бюджетної децентралізації та реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в країні. Наголошено на неефективності інституту субвенцій, позаяк за своїм змістом та формою він не є соціально дієвим та не враховує реальних потреб регіонів. Виокремлено проблеми, пов’язані з оптимізацією мережі закладів охорони здоров’я та надання їм фінансової автономії. На основі проведеного аналізу доведено необхідність проведення подальших реформ, які покликані змінити “філософію” фінансування системи охорони здоров’я.

 

Музыка И. С., Возняк Г. В. Система здравоохранения в условиях институциональных изменений в Украине: финансовые аспекты.

 

Рассмотрены вопросы функционирования и финансового обеспечения системы здравоохранения в Украине. Проанализированы ключевые аспекты, связанные с изменением подходов и механизмов финансирования данной отрасли в контексте бюджетной децентрализации, реформы местного самоуправления и территориальной организации власти в стране. Сделан акцент на неэффективности института субвенций, поскольку по своему содержанию и форме он не является социально действенным и не учитывает реальных потребностей регионов. Выделены проблемы, связанные с оптимизацией сети учреждений здравоохранения и предоставления им финансовой автономии. На основе проведенного анализа доказана необходимость проведения дальнейших реформ, призванных изменить “философию” финансирования системы здравоохранения.

 

Muzyka I., Voznjak H. The healthcare system in the context of institutional changes in Ukraine: financial aspects.

 

Introduction. Under reform of local government and territorial authority management in Ukraine, main relevance has the questions about functioning and financial assurance of the healthcare system. Intense interest to this topic is caused by not only the healthcare system management in Ukraine but also by growing demands of the patients for the quality of medical services. Take into account multidimensionality of these phenomenon questions of impact analysis and ways of improving financial mechanism of the healthcare system become actual.

Purpose of this article is an analysis and an assessment of the condition of the financial assurance of the healthcare system in the context of institutional changes in Ukraine.

Results. In this article the questions about functioning and financial assurance of the healthcare system in Ukraine are discussed. Was conducted a problem oriented analysis of the key aspects, associated with changing approaches and financial mechanisms of this branch in a context of fiscal decentralization and local government reform and territorial authority management in the country. Has been analyzed a budget spending on healthcare (different levels of the budget). Is mentioned an inefficiency of institute subvention, because its content and form is not very effective and it doesn’t take into account the real needs of the regions. Separately emphasized the problems related to optimization of healthcare institutions and providing them with financial autonomy.

Conclusion. As the result of the research authors explain the need for further reforms that will change “the philosophy” of funding of the healthcare system. It is shown that the existing financial mechanism (rendering medical subvention to local budgets) doesn’t take into account specifics of the regions, which means it requires improving the formula of calculation of medical subvention for the future.


Ключові слова


інституційні зміни; фінансове забезпечення; бюджетна децентралізація; охорона здоров’я; институциональные изменения; финансовое обеспечение; бюджетная децентрализация; здравоохранение; institutional changes; financial assurance; fiscal decentralization

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Аналіз реформи охорони здоров’я [Електронний ресурс]. -- Режим доступу : http://www.ier.com.ua/ua/healthcare_project/.

Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28.12.2014 № 79-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/79-viii.

Інформаційні матеріали МОЗ України до засідання Національної ради реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reforms.in.ua/Content/download/Sessions/s5/6.1.%20Reforma%20oz,%20tezy2015%2004%2016.pdf.

Актуальні питання фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я : теорія та практика : монографія / Л. А. Ляховченко, В. Д. Долот, О. В. Поживілова, Я. Ф. Радиш ; за заг. ред. Я. Ф. Радиша. – К. ; Житомир : Полісся, 2012. – 210 с.

Вахович І. М. Фактори розвитку регіонального ринку медичного туризму в розвинених країнах світу [Електронний ресурс] / І. М. Вахович, В. В. Малімон // Фінансовий простір : розвиток та формування економіки та соціологія праці. – 2012. – № 3 (7). – С. 39. – Режим доступу : http://fp.cibs.ck.ua/files/1203/12vimtfo.pdf.

Москаленко В. Ф. Актуальні проблеми здоров’я та охорони здоров’я у ІІІ тисячолітті / В. Ф. Москаленко [Електронний ресурс] // Український медичний часопис. – V/VI. – 2013. – № 3 (95). – Режим доступу : http://www.umj.com.ua/article/59340/aktualni-problemi-zdorov-ya-taoxoroni-zdorov-ya-u-iii-tisyacholitti.

Солоненко І. М. Удосконалення діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс] / І. М. Солоненко, О. І. Ушакова // Сучасні медичні технології. – 2013. – № 2. – С. 117–120. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Smt_2013_2_34.

Попченко Т. П. Реформування сфери охорони здоров’я в Україні : організаційне, нормативно-правове та фінансово-економічне забезпечення : аналіт. доп. / Т. П. Попченко. – К. : НІСД, 2012. – 96 с.

Феденько С. М. Фінансове забезпечення функціонування кластерної моделі в системі медичних послуг. Економічний часопис – ХХІ : Науковий журнал / за ред. О. І. Соскіна, Ю. М. Пахомова, А. М. Матвійчука. К. : Інститут суспільної трансформації, 2013. – Вип. 5-6(2). – 64 с.

МОЗ, щодо порядку та умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://buhgalter.com.ua/news/byudzhetniy-proces/moz-shchodo-poryadku-taumov-nadannya-medichnoyi-subventsiyi/.

Світовий центр даних. Портал даних СЦД [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk/data.

Повідомлення. На публічне обговорення виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарною медичною допомогою в розрахунку на 10 тисяч населення” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20130807_0.html.

Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України у 2014 р. Статистичний бюлетень, 2015 р.

На шляху до європейської системи охорони здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/docfiles/SK_Laws_Presentation_020615_fin.pdf.

Автономізація закладів охорони здоров’я : погляд фахівців охорони здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apteka.ua/article/343200.

References :

Analiz reformy okhorony zdorovia [Analysis of health care reform] (2010). Available at : http://www.ier.com.ua/ua/healthcare_project/.

Zakon Ukrainy. “Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy shchodo reformy mizhbiudzhetnykh vidnosyn” [The Law of Ukraine “On amendments to the Budget code of Ukraine on the reform of intergovernmental relations”] (2014, December, 28) Available at : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/79-viii.

Informatsiini materialy MOZ Ukrainy do zasidannia Natsionalnoi rady reform [Information materials of ministry of health of Ukraine before the meeting of the National council of reform] Available at : http://reforms.in.ua/Content/download/Sessions/s5/6.1.%20Reforma%20oz,%20 tezy2015%2004%2016.pdf.

Radysh, Y. F. (Ed.), Lyakhovchenko, L. A., Dolot, V. D., Pozhyvilova, O. V. (2012). Aktualni pytannia finansovoho zabezpechennia zakladiv okhorony zdorovia : teoriia ta praktyka [Current issues of financial providing of health care : theory and practice]. Kyiv-Zhytomyr : Polissya [in Ukrainian].

Vahovych, I. M., Malimon, V. V. (2012). Faktory rozvytku rehionalnoho rynku medychnoho turyzmu v rozvynenykh krainakh svitu [Factors of the regional market of medical tourism in the developed world]. Finansovyy prostir : rozvytok ta formuvannya ekonomiky ta sotsiolohiya pratsi – Financial space : development and formation of the economy and sociology of labor, 3(7), 39. Available at : http://fp.cibs.ck.ua/files/1203/12vimtfo.pdf.

Moskalenko, V. F. (2013). Aktualni problemy zdorovia ta okhorony zdorovia u III tysiacholitti [Current problems of health and health care in the third millennium]. Ukrainskyi medychnyi chasopys – Ukrainian medical journal, V/VI, 3(95). Available at : http://www.umj.com.ua/article/59340/aktualniproblemi-zdorov-ya-ta-oxoroni-zdorov-ya-u-iii-tisyacholitti.

Solonenko, I. M., Ushakova, O. I. (2013). Udoskonalennia diyalnosti mistsevykh orhaniv vlady u sferi okhorony zdorovia [The improvement of the local authorities activities in health sector]. Suchasni medychni tekhnolohii – Modern medical technology, 2, 117-120. Available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Smt_2013_2_34.

Popchenko, T. P. (2012). Reformuvannia sfery okhorony zdorovia v Ukraini : orhanizatsiine, normatyvno-pravove ta finansovo-ekonomichne zabezpechennia [Reform of the health sector in Ukraine : organizational, normative-regulatory and financial-economic support] (Analytical report). Kyiv : National institute of strategic studies [in Ukrainian].

Fedenko, S. M., Soskin, O. I., Pahomov, Yu. M., Matviychuk, A. M. (Ed.).(2013). Finansove zabezpechennia funktsionuvannia klasternoi modeli v systemi medychnykh posluh [Financial funding of the cluster model functioning in the system of health care]. Ekonomichnyi chasopys-XXI – The Economic annals-XXI, 5-6 (2) [in Ukrainian].

MOZ, shchodo poriadku ta umov nadannia medychnoi subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam [The procedure and conditions of medical subsidies from the state budget to local budgets]. Available at : https://buhgalter.com.ua/news/byudzhetniy-proces/moz-shchodo-poryadku-ta-umov-nadannya-medichnoyi-subventsiyi/.

Svitovyi tsentr danykh [World Data Center] Available at : http://wdc.org.ua/uk/data.

Ministry of Health Care of Ukraine (2013). Povidomlennya pro oprylyudnennya proektu postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro zatverdzhennya normatyvu zabezpechennya statsionarnoyu medychnoyu dopomohoyu v rozrakhunku na 10 tysyach naselennya” [Notice of disclosure of the draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the regulation providing inpatient care per 10,000 population”]. Available at : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20130807_0.html.

Zaklady okhorony zdorovia ta zakhvoriuvanist naselennia Ukrainy u 2014 r. [Health facilities and population morbidity in Ukraine in 2014] (2015). Statistical Bulletin.

Na shliakhu do yevropeyskoi systemy okhorony zdorovia [Towards a European health system]. Available at : http://www.moz.gov.ua/docfiles/SK_Laws_Presentation_020615_fin.pdf.

Avtonomyzatsiia zakladiv okhorony zdorovia : pohliad fakhivtsiv okhorony zdorovia [Autonomizing of health institutions, health professionals look] Available at : http://www.apteka.ua/ article/343200.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019