НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗА ДОПОМОГОЮ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ

Віктор Миколайович Русін

Анотація


Русін В. М. Нові можливості вирішення проблем територіальних громад за допомогою міжбюджетних трансфертів.

 

Обґрунтовано необхідність використання міжбюджетних трансфертів для фінансового вирівнювання бюджетної забезпеченості органів місцевого самоврядування. Проаналізовано зміни до бюджетного законодавства України, внесені в рамках проведення бюджетної децентралізації. Розглянуто класифікацію міжбюджетних трансфертів та досліджено порядок і особливості їх перерахування. З’ясовано нові можливості вирішення проблем територіальних громад за допомогою міжбюджетних трансфертів в контексті прийнятих змін до бюджетного законодавства.

 

Русин В. Н. Новые возможности решения проблем территориальных общин с помощью межбюджетных трансфертов.

 

Обоснована необходимость использования межбюджетных трансфертов для финансового выравнивания бюджетной обеспеченности органов местного самоуправления. Проанализированы изменения в бюджетное законодательство Украины, которые внесены в рамках проведения бюджетной децентрализации. Рассмотрена классификация межбюджетных трансфертов, исследованы порядок и особенности их перечисления. Определены новые возможности решения проблем территориальных общин с помощью межбюджетных трансфертов в контексте принятых изменений в бюджетное законодательство.

 

Rusin V. New opportunities for solving the problems of local communities through intergovernmental transfers.

 


Introduction. Today the importance of clarifying questions acquire new capabilities which are addressed to the problems of local communities through intergovernmental transfers in the context of the adopted amendments to the budget law in late 2014 – early 2015.

Purpose. Find out new opportunities to solve the problems of local communities through intergovernmental transfers in the context of the adopted amendments to the budget law.

Results. The necessity for the use of intergovernmental transfers of financial equalization of budget sufficiency of local governments. Changes to the budget legislation of Ukraine are analyzed, they a made within the framework of fiscal decentralization. We consider the classification of intergovernmental transfers and studied the procedure and the characteristics of their transfer. It was found that the base and grants Reversible are two cash flows which are opposite to the direction of movement, which should ensure the horizontal alignment of fiscal territories. Finance of social spending that the government delegates to local government, including medicine and education, the state will provide new types introduced through transfers in the form of grants – educational, medical, for training labur and other grants.

Conclusion. It was found that on 1 January 2015 in Ukraine earned a new system of intergovernmental fiscal relations, as a result in local government appeared new opportunities for solving the problems of local communities through intergovernmental transfers. Each local budget under the relevant intergovernmental transfers to which it is entitled directly interacts with the state budget.


Ключові слова


фінансове забезпечення місцевого самоврядування; міжбюджетні трансферти; финансовое обеспечение местного самоуправления; межбюджетные трансферты; financial support for local governments; intergovernmental transfers; basic grant; reversible grant

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Циммерманн Х. Муниципальные финансы : учебник / Х. Циммерманн. – М. : Изд-во “Дело и Сервис”. – 2003. – 352 c.

Луніна І. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : монограф. / І. Луніна. – К. : Наукова думка, 2006. – 424 c.

Ермасова Н. Б. Государственные и муниципальные финансы : теория и практика в Росии и в зарубежных странах : учеб. пособ. – 2-е изд. перераб. и доп. / Н. Ермасова. – М. : Высшие образование, 2008. – 516 c.

Постанова Верховної Ради України “Про структуру бюджетної класифікації України” вiд 12.07.1996 № 327/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/327/96-%D0%B2%D1%80/print1450442778058508.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2542-14.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні” від 1 квітня 2014 року № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів” від 15 грудня 2010 р. № 1132 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р. № 12) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/1132-2010-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” від 14 січня 2015 року № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок та умови надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам” від 14 січня 2015 року № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/7-2015-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок та умови надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” від 23 січня 2015 року № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/11-2015-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами” від 26 червня 2015 року № 435 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-2015-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження формули розподілу субвенції на підготовку робітничих кадрів між місцеви- ми бюджетами” від 26 червня 2015 року № 436 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-2015-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” від 19 серпня 2015 року № 618 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/618-2015-%D0%BF.

References :

Tsymmermann, Kh. (2003). Munytsypalniyie finansy [Municipal finance]. Moscow : Yzd-vo “Delo y Servys” [in Russian].

Lunina, I. (2006). Derzhavni finansy ta reformuvannia mizhbiudzhetnykh vidnosyn [Public finances and reform of intergovernmental relations]. Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].

Ermasova, N. B. (2008). Hosudarstvennye i munitsypalnye finansy : teoriya i praktika v Rosii i v zarubezhnykh stranakh [State and municipal finance : theory and practice in Russia and in foreign countries] (2nd ed., rev.). Moscow : Vysshye obrazovanie [in Russian].

Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy “Pro strukturu biudzhetnoi klasyfikatsii Ukrainy” [Resolution of the Supreme Council of Ukraine “On the structure of budget classification of Ukraine” (1996, July, 12). Available at : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/327/96-%D0%B2%D1%80/ print1450442778058508.

Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny [Budget Code of Ukraine] (2001, June, 21) Available at : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2542-14.

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorial’noi orhanizatsii vlady v Ukraini” [Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Concept of reforming the local selfgovernment and territorial organization of power in Ukraine” (2014, April, 1). Available at : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8.

Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny [Budget Code of Ukraine] (2010, July, 7). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia Poriadku pererakhuvannia mizhbiudzhetnykh transfertiv” [Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the transfer of intergovernmental transfers”] (2010, December, 15). Available at : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1132-2010-%D0%BF.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Poriadok ta umovy nadannia osvitn’oi subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam” [Cabinet of Ministers of Ukraine “Procedure and conditions of the educational grants from the state budget to local budgets”] (2015, January, 14). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-%D0%BF.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Poriadok ta umovy nadannia subventsii na pidhotovku robitnychykh kadriv z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam” [Cabinet of Ministers of Ukraine “Procedure and conditions of the subsidy for training labor from the state budget to local budgets”] (2015, January, 14). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/7-2015-%D0%BF.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Poriadok ta umovy nadannia medychnoi subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam” [Cabinet of Ministers of Ukraine “Procedure and conditions for the provision of medical subsidies from the state budget to local budgets”] (2015, January, 23). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/11-2015-%D0%BF.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia formuly rozpodilu osvitn’oi subventsii mizh mistsevymy biudzhetamy” [Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the formula of distribution of educational subvention between local budgets”] (2015, June, 26) Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-2015-%D0%BF.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia formuly rozpodilu subventsii na pidhotovku robitnychykh kadriv mizh mistsevymy biudzhetamy” [Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the formula of subsidies for training labor between local budgets”] (2015, June, 26). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-2015-%D0%BF.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy „Pro zatverdzhennia formuly rozpodilu obsiahu medychnoi subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam” [Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the formula of distribution of medical subsidies from the state budget to local budgets”] (2015, August, 19) Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/618-2015-%D0%BF.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019