ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІЙ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Діна Миколаївна Серебрянська

Анотація


Серебрянська Д. М. Фінансове забезпечення функцій в системі органів місцевого самоврядування в Україні.

 

Проаналізовано стан дохідної спроможності кожного із виду місцевих бюджетів окремо за період дії Бюджетного кодексу України 2002–2010 рр. та 2011–2013 рр. Виявлено, що прийняття нових положень Бюджетного кодексу України не вплинуло на підвищення доходів місцевих бюджетів, формування яких зводиться до забезпечення певного мінімуму бюджетних коштів. Акцентовано, що базова ланка місцевого самоврядування поступово втрачає своє функціональне призначення через дефіцит фінансових ресурсів. Обґрунтовано пропозиції щодо проведення ефективної бюджетної децентралізації в Україні.

 

Серебрянская Д. М. Финансовое обеспечение функций в системе органов местного самоуправления в Украине.

 

Проанализировано состояние доходной способности каждого вида местных бюджетов за период действия Бюджетного кодекса Украины 2002–2010 гг. и 2011–2013 гг. Определено, что принятие новых положений Бюджетного кодекса Украины не повлияло на повышение доходов местных бюджетов, формирование которых сводится к обеспечению определенного минимума бюджетных средств. Акцентировано, что базовое звено местного самоуправления постепенно теряет свое функциональное назначение из-за дефицита финансовых ресурсов. Обоснованы предложения по проведению эффективной бюджетной децентрализации в Украине.

 

Serebrianska D. Financial support for the functions in the system of local governments in Ukraine.

 

Efficiency of the fiscal decentralization in Ukraine depends on economically justifi ed division of responsibilities between local governments and local budgets revenue. In the context of the last factor the revenue capacity of each type of local budgets is separately analyzed in the article for the Budget Code of Ukraine as revised in 2002-2010 and for the Budget Code of Ukraine as revised in 2011-2013. After the detailed analysis, it was found that the adoption of the new provisions of the Budget Code of Ukraine did not affect budgets revenue, because during budgets calculations revenue was reduced to cover only basic costs. It was founded that the main factors that caused stated problem are improper legislative regulation and effortless behavior of the local authorities due to the lack of responsibilities for a specific function. It was established that the basic element of local self-government is gradually losing its functionality due to lack of financial resources. As a result, the main authority that provides local public goods and services to rural communities are local governments of district level, which contradicts to the idea of fiscal and administrative decentralization. It were justified an initiatives for effective fiscal decentralization in Ukraine.


Ключові слова


бюджетна децентралізація; видаткові повноваження; органи місцевого самоврядування; расходные полномочия; органы местного самоуправления; доходы местных бюджетов; официальные трансферты; state financial control; expenditure budget; management; audit

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Луніна І. О. Бюджетна децентралізація : цілі та напрями реформ / І. О. Луніна // Економіка України. – 2014. – № 11. – С. 61–75.

Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” № 79-VІІІ від 28.12.2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/79-19.

Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України” // ВВР. – № 39 від 28.12.2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1621-18.

Проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)” № 4178а від 26.06.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513.

Проект Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” // Інститут громадянського суспільства. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.csi.org.ua/ www/?p=128.

Конституція України (зі змінами та доповненнями) // ВВР. – № 30. – 1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80.

Карчевська І. О. Оцінка фінансової децентралізації місцевих бюджетів України / І. О. Карчевська, О. М. Кравчук // Економічний простір. – 2010. – № 35. – С. 110–118.

Сало Т. Децентралізація фінансової системи : стан та оцінка рівня в Україні / Т. Сало // Збірник наукових праць “Ефективність державного управління”. – 2013. – Вип. 35. – С. 324–330.

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями) // ВВР. – № 37-38 від 01.06.2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2542-14.

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями) // ВВР. – № 50–51 від 08.07.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Дем’янишин В. В. Власні надходження бюджетних установ : проблеми теорії та практики / В. В. Дем’янишин // ТНЕУ. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:/ nauka.kushnir.mk.ua/?p=33618.

Алєксєєв В. Реформа для самодостатності територіальних громад в Україні / В. Алєксєєв // Інтернет-холдинг О. Соскіна. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/2009/3-4/200923.html.

Ганущак Ю. Реформа територіальної організації влади / Ю. Ганущак // Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO”. – К., 2013. – 153 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://despro.org.ua/upload/14Book%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%89%D0%B0%D0% BA%2021%2008%202013.pdf.

Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин / І. О. Луніна. – К. : Наукова думка, 2006. – 432 с.

Луніна І. О. Формування місцевих бюджетів на основі принципу фінансової еквівалентності : шлях до ефективної бюджетної системиУкраїни / І. О. Луніна // ФінансиУкраїни. – 2010. – № 9.– С. 3–12.

References :

Lunina, I. O. (2014) Biudzhetna detsentralizatsiia : tsili ta napriamy reform [Fiscal decentralization : the goals and directions of reforms]. Ekonomika Ukrainy - Ukraine’s economy, 11, 61–75 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy schodo reformy mizhbiudzhetnykh vidnosyn №79-VIII vid 28 hrud. 2014 roku [Law of Ukraine on amendments to the Budget code of Ukraine on the reform of intergovernmental relations, №79-VIII] (2014, December 28). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/79-19 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy №39 vid 28 hrud. 2014 roku [Law of Ukraine on amendments to the Tax code of Ukraine and some other legislative acts of Ukraine №39] (2014, December 28). Available at : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1621-18 [in Ukrainian].

Proekt Zakonu Ukrainy Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (schodo povnovazhen’ orhaniv derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia) № 4178a vid 26 cherv. 2014 roku [Draft Law of Ukraine on amendments to the Constitution of Ukraine (concerning the authority of state and local government) №4178a] (2014, June 26). Available at : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=51513 [in Ukrainian].

Proekt Zakonu Ukrainy Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini 2014 roku [Draft Law of Ukraine on local government in Ukraine]. (2014). Available at : http://www.csi.org.ua/www/?p=128 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy (zi zminamy ta dopovnenniamy) [The Constitution of Ukraine (amended)]. VVR, 30. Available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Karchevs’ka, I. O., Kravchuk, O. M. (2010) Otsinka finansovoi detsentralizatsii mistsevykh biudzhetiv Ukrainy [Assessment of financial decentralization of local budgets Ukraine]. Ekonomichnyj prostir – Economic space, 35, 110– 118 [in Ukrainian].

Salo, T. (2013) Detsentralizatsiia finansovoi systemy : stan ta otsinka rivnia v Ukraini [Decentralized financial system : assessment of the status and in Ukraine]. Efektyvnist’ derzhavnoho upravlinnia - Efficiency of public administration, 35, 324–330 [in Ukrainian].

Biudzhetnyj kodeks Ukrainy (zi zminamy ta dopovnenniamy) vid 01.06.2001 [Budget code of Ukraine (amended)], (2001, June 01). VVR, 37– 38. Available at : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2542-14 [in Ukrainian].

Biudzhetnyj kodeks Ukrainy (zi zminamy ta dopovnenniamy) vid 08.07.2010 [Budget code of Ukraine (amended)]. (2010, July 08) VVR, 50– 51. Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].

Dem’ianyshyn, V. V. (2012) Vlasni nadkhodzhennia biudzhetnykh ustanov : problemy teorii ta praktyky [Own revenues of budgetary institutions : problems of theory and practice]. Available at : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=33618 [in Ukrainian].

Alieksieiev, V. (2009) Reforma dlia samodostatnosti terytorial’nykh hromad v Ukraini [The reform of local communities to self-sufficiency in Ukraine]. Available at : http://soskin.info/ea/2009/3-4/200923.html [in Ukrainian].

Hanuschak,Yu. (2013) Reforma terytorial’noi orhanizatsii vlady [The reform of the territorial organization of power]. Kyiv : Shvejtsars’koukrains’kyj proekt “Pidtrymka detsentralizatsii v Ukraini – DESPRO” [in Ukrainian].

Lunina, I. O. (2006) Derzhavni finansy ta reformuvannia mizhbiudzhetnykh vidnosyn [Public finances and reform of intergovernmental relations]. Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].

Lunina, I. O. (2010) Formuvannia mistsevykh biudzhetiv na osnovi pryntsypu finansovoi ekvivalentnosti : shliakh do efektyvnoi biudzhetnoi systemy Ukrainy [The formation of local budgets on the basis of financial equivalence : the path to effective budgetary system Ukraine]. Finansy Ukrainy - Finance of Ukraine, 9, 3–12 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019