ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ, ЗАГРОЗИ

Наталія Андріївна Бак

Анотація


Бак Н. А. Фінансова безпека територіальних громад в Україні: сутність, структурні складові, загрози.

Науково обґрунтовано авторський підхід щодо змісту, структурних складових фінансової безпеки територіальних громад, а також її функціональної ролі в системі фінансової безпеки територій і держави. Охарактеризовано фінансові інтереси територіальних громад. Наголошено на відповідальності органів влади різних рівнів за реалізацію фінансових інтересів і формування безпечного середовища функціонування територіальних громад. До структурних складових фінансової безпеки територіальних громад віднесені бюджетна, податкова, боргова та інвестиційна. Проаналізовано та систематизовано основні загрози фінансовій безпеці територіальних громад, які супроводжують процес бюджетної децентралізації.

 

Бак Н. А. Финансовая безопасность территориальных общин в Украине: сущность, структурные составляющие, угрозы.

Научно обоснован авторский подход относительно сущности, структурных составляющих финансовой безопасности территориальных общин, а также ее функциональной роли в системе финансовой безопасности территорий и государства. Охарактеризованы финансовые интересы территориальных общин. Отмечена ответственность органов власти разных уровней за реализацию финансовых интересов и формирование безопасной среды функционирования территориальных общин. К структурным составляющим финансовой безопасности территориальных общин отнесены бюджетная, налоговая, долговая и инвестиционная безопасность. Проанализированы и систематизированы основные угрозы финансовой безопасности территориальных общин, которые сопровождают процесс бюджетной децентрализации.

 

Bak N. Financial security of territorial communities in Ukraine: content, components, threats.

Introduction. The process of fiscal decentralization contributes to the transformation of territorial communities and local authorities into full-fledged members of the system of financial inter-connections. Territorial communities have individual financial interests. The need to protect them is at the heart of creating a safe environment for the functioning of territorial communities. However, financial security of territorial communities as separate economic units is not given enough attention to Ukraine. Instead, a more general notion is explored which isfinancial security of the regions.

Purpose– theoretical substantiation of author's view on the content and structural components of the financial security of territorial communities, its place in the system of financial security of territories and the state as well as systematization of main threats to the financial security of communities in the context of implementing the budget decentralization policy.

Results. The definition of financial security of territorial communities is substantiated. It is based on the protection of the financial interests of territorial communities. The features of financial interests of territorial communities are derived. Components of financial security of territorial communities are characterized. These include budget, tax, debt and investment security. The main threats to the financial security of territorial communities are analyzed and systematized. They are a result of imperfect institutional environment for local self-governments and the integration of territorial communities as subjects of a single (national) economic system. Furthermore, the threats are connected to the peculiarities of the territorial economy, communal infrastructure, the level of public consciousness and financial responsibility of heads of local self-overnment bodies.

Conclusions.The financial security of territorial communities should be investigated as a part of the financial security of regions. Achieving a desirable state in practice requires synergy with the financial security of households and business entities located on the territory concerned. It is also necessary to seek coordination of financial interests of various territorial ommunities and the state as a whole.Local governments and central authorities are responsible for creating a safe financial environment for the functioning of territorial communities during budget decentralization. It is necessary to improve the mechanism of inter-territorial redistribution of financial resources.The list of potential threats to the financial security of territorial communities should be identified in the process of strategic development of territories and the use the SWOT-analysis for this purpose.


Ключові слова


територіальна громада; бюджетна децентралізація; фінансова безпека; фінансові інтереси; территориальная община; territorial community; budget decentralization; financial security; financial interests; threats to financial security

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література:

Єфименко Т. І. Монетарні інструменти економічної безпеки держави / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2018. – № 1. – С. 7–30.

Єфименко Т. І. Фіскальна та монетарна безпека національної економіки / Т. І. Єфименко. – ДННУ “Акад. фін. управління”. – К., 2016. – 447 с.

Гасанов С. С. Фіскальні правила і фіскальна відповідальність: контекст економічної безпеки / С. С. Гасанов // Фінанси України. – 2018. – № 3. – С. 7–23.

Петраков Я. В. Застосування фіскальних інструментів у процесі модернізації електроенергетики в Україні: від нормопроектування до оцінки впливу / Я. В. Петраков // Фінанси України. – 2018. – № 9. – С. 112–129.

Кириленко О. Оцінювання макроекономічних чинників формування фінансової безпеки України / О. Кириленко, О. Стащук // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 2. – С. 7–16.

Барановський О. Сутнісний вимір та оцінка рівня митної безпеки / Олександр Барановський // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 52–68.

Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки : монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова та ін.; Львів. регіон. ін-т державного управління НАДУ; НАН України, Інститут економіки промисловості. – К. ; Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 184 с.

Бурлуцький С. В. Економічна та фінансова безпека регіонів в умовах децентралізації / С. В. Бурлуцький, С. В. Бурлуцька // Вісник Східно-українського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 6. – С. 16–21.

Виклюк М. І. Структура фінансової безпеки регіону та характеристика її складових [Електронний ресурс] / М. І. Виклюк // Ефективна економіка. – 2012. – № 10. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1485.

Залізко В. Д. Економічна безпека сільських територій: сутність поняття, структура, функції / В. Д. Залізко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – “Серія економічна”. – 2013. – № 1. – С. 49–56.

Тимошенко О. В. Фінансова децентралізація як напрям посилення економічної безпеки регіонів / О. В. Тимошенко // Економіка і регіон. – 2016. – № 1. – С. 82–89.

Власюк О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія / О. С. Власюк. – К. : НІСД, 2014. – 432 с.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.13 р. № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13.

Mihalik M. What is financial security? [Electronic resource]. – Access mode : https://www.getrichslowly.org/what-is-financial-security/.

Semjonova N. Financial security in the Baltic States: comparison with selected EU countries [Electronic resource] // Economics and Business. – 2016. – Volume 29. – Issue 1. – Р. 90–95. – Access mode : https://content.sciendo.com/view/journals/eb/29/1/article-p90.xml.

Astorino-Courtois A. National security challenges: insights from social, neurobiological, and complexity sciences [Electronic resource] / A. AstorinoCourtois, H. Cabayan, B. Casebeer, A. Chapman, D. DiEuliis, Ch. Ehlschlaeger, et al. – 2012, July. – 261 p. – Access mode : https://pcnlab.asc.upenn.edu/wp-content/uploads/2017/07/National-SecurityChallenges-White-Volume-July-2012-FINAL.pdf/.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.

Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування [Електронний ресурс] / А. П. Павлюк, Д. І. Олійник, О. А. Баталов та ін. − К. : НІСД, 2016. − 61 с. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/AD-Teritor_alna-gromada-103fe.pdf.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.14 р. № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

Конституція України : закон України від 24.06.96 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Медвідь М. М. Фінансова безпека регіонів України (на прикладі Харківської області) : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / М. М. Медвідь. – Полтава, 2007. – 22 с.

Карпінський Б. А. Інтегральний індикатор збалансованості фінансової системи України з огляду фінансової безпеки [Електронний ресурс] / Б. А. Карпінський. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Economics/32223.doc.htm.

Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.

Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році” [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. – К., 2018. – 1316 с. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/3143/

Інфраструктура регіонів України. Пріоритети модернізації. Аналітичне дослідження // ГО “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень”, Фонд імені Фрідріха Еберта [Електронний ресурс]. – Київ, 2017. – 108 с. – Режим доступу : http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13246.pdf.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 26.05.15 р. № 287/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

References:

Yefymenko, T. I. (2018). Monetarni instrumenty economichnoi bezpeky derzhavy [Monetary tools of the state economic security]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 1, 7–30 [in Ukrainian].

Yefymenko, T. I. (2016). Fiskalna ta monetarna bezpeka natsionalnoi ekonomiky [Fiscal and monetary security of national economy]. – Kyiv [in Ukrainian].

Gasanov, S. S. (2018). Fiskalni pravyla i fiskalna vidpovidalnist: kontekst ekonomichnoi bezpeky [Fiscal rules and fiscal responsibility: economic security context]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 3, 7–23 [in Ukrainian].

Petrakov, Ya. V. (2018). Zastosuvania fiskalnykh instrumentiv u protsesi modernizatsii elektroenerkhetyky v Ukraini: vid normoproektuvania do otsinky vplyvu [Fiscal tools application for electricity sector modernization in Ukraine: from normative design to impact assessment]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 9, 112–129 [in Ukrainian].

Kyrylenko, O., Stashchuk, O. (2017). Otsinyuvania makroekonomichnykh chynykiv formuvania finansovoi bezpeky Ukrainy [Evaluation of macroeconomic factors formation of financial security of Ukraine]. Svit financiv – World of Finance, 2, 7–16 [in Ukrainian].

Baranovskyi, O. (2017). Sutnisnyi vymir ta otsinka rivnia mytnoi bezpeky [Essential measurement and evaluation of level of customs security]. Svit financiv – World of Finance, 1, 52–68 [in Ukrainian].

Novikova, O. F., Sydorchuk, O.H., Pankova, O. V. et al. (2018). Stan ta perspektyvy sotsialnoi bezpeky v Ukraini: ekspertni otsinky [Status and prospects of social security in Ukraine: expert assessments]. Kyiv; Lviv: LRIDU NADU [in Ukrainian].

Burlutskyi, S. V., Burlutska, S. V. (2015). Ekonomichna ta finansova bezpeka regioniv v umovakh detsentralizatsii [Economic and financial security of regions in the decentralization conditions]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia – Bulletin of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 6, 16–21 [in Ukrainian].

Vykliuk, M. (2012). Struktura finansovoi bezpeky rehionu ta kharakterystyka yii skladovykh [Structure and financial security area characteristics of its components]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 10. Available at : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1485 [in Ukrainian].

Zalizko, V. D. (2013). Ekonomichna bezpeka silskykh terytorii: sutnist poniatia, struktura, funktsii [Economic security of rural arias: essence of the concept, structure, functions]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia “Ekonomichna” – Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, 1, 49–56. Available at : http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/01_2013/13zvdpsf.pdf.

Tymoshenko, O. V. (2016). Finansova detsentralizatsiia yak napriam posylenia ekonomichnoi bezpeky rehioniv [Financial decentralization as the direction of strengthening of the region economic security]. Ekonomika i rehion – Economics and region, 1, 82–89 [in Ukrainian].

Vlasiuk, O. S. (2014). Aktualni problemy finansovoi bezpeky Ukrainy v umovakh postkryzovoi transformatsii [Actual problems of financial security of Ukraine in the conditions of post-crisis transformation]. Kyiv : NISD [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky [Methodological recommendations for calculating the level of economic security]. Approved by the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013, October, 29). Available at : http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 [in Ukrainian].

Mihalik, M. What is financial security? Available at : https://www.getrichslowly.org/what-isfinancial-security/.

Semjonova, N. (2016). Financial security in the Baltic States: comparison with selected EU countries. Economics and Business, 29 (1), 90–95. Available at : https://content.sciendo.com/view/journals/eb/29/1/article-p90.xml.

Astorino-Courtois, A., Cabayan, H., Casebeer, B., Chapman, A., DiEuliis, D., Ehlschlaeger, Ch. et al. (2012). National security challenges: insights from social, neurobiological, and complexity sciences. Available at : https://pcnlab.asc.upenn.edu/wp-content/uploads/2017/07/National-SecurityChallenges-White-Volume-July-2012-FINAL.pdf/.

Busel, V. (2007). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language]. Kyiv, Irpin : VTF “Perun” [in Ukrainian].

Pavluk, А., Oliinyk, D., Batalov, O. (2016). Terytorialna hromada yak bazova lanka administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy: problemy ta perspektyvy reformuvania [Territorial community as the basic link of the administrative-territorial structure of Ukraine: problems and perspectives of reforming]. Kyiv : NISD. Available at : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/AD-Teritor_alna-gromada-103fe.pdf.

Rozporiadzhenia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalenia Kontseptsii reformuvania mistsevoho samovriaduvania ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini vid 1 kvit. 2014 roku № 333-r [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Approval of the concept of reforming local selfgovernment and territorial organization of power in Ukraine]. (2014, April, 1). Available at : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine] Available at : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Medvid, M. M (2007). Finansova bezpeka rehioniv Ukrainy (na prykladi Kharkivskoi oblasti) [Financial security of region in Ukraine (Kharkiv as a model)]. (Thesis 08.00.05). Poltava : Poltava National Technical University [in Ukrainian].

Karpinsky, B. (2008). Intehralnyi indykator zbalansovanosti finansovoi systemy Ukrainy z ohliadu finansovoi bezpeky [An integral indicator of the balance of Ukraine’s financial system in terms of financial security]. Available at : http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Economics/32223.doc.htm.

Zakon Ukrainy Pro mistseve samovriaduvania vid 21 travnia, 1997 № 280/97-VR [Law of Ukraine On local self-government in Ukraine]. (1997, May, 21). Available at : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.

National institute of international security problems (2018). Analitychna dopovid do shchorichnoho Poslania Presydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy “Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2018 rotsi” [Analytical report to the annual message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the internal and external situation of Ukraine in 2018”]. Kyiv : NISD. Available at : http://www.niss.gov.ua/articles/3143/.

NGO “Polissya foundation for international and regional studies”. Friedrich Ebert Foundation (2017). Infrastruktura rehioniv Ukrainy [Infrastructure of the regions of Ukraine]. Kyiv Available at : http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13246.pdf.

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro rishenia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 6 travnia 2015 roku “Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy” : vid 26 travnia 2015 roku № 287/2015 [Decree of the President of Ukraine On the decision of the National Security and defense council of Ukraine dated May 6, 2015 “On the Strategy of National Security of Ukraine”]. (2015, May, 26). Available at : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019