БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАГРОЗИ ЕЛЕКТРОННИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Ярослав Іванович Чайковський, Ярослава Юріївна Ковальчук

Анотація


Чайковський Я. І., Ковальчук Я. Ю. Банківські інновації: перспективи та загрози електронних банківських послуг.

Розкрито сутність поняття “банківські інновації”. Проаналізовано сучасний стан електронних банківських інновацій в Україні. Визначено основні загрози, які впливають на розвиток інновацій в банківській системі України, наведено перспективи розвитку банківських інновацій. Запропоновано найбільш перспективні банківські інновації, які могли б бути започатковані в Україні.

 

Чайковский Я. И., Ковальчук Я. Ю. Банковские инновации: перспективы и угрозы электронных банковских услуг.

Раскрыта сущность понятия “банковские инновации”. Проанализировано современное состояние электронных банковских инноваций в Украине. Указаны основные угрозы, влияющие на развитие инноваций в банковской системе Украины, отмечены перспективы развития банковских инноваций. Предложены наиболее перспективные банковские инновации для использования в Украине.

 

Chaikovskyi Ya., Kovalchuk Ya. Banking innovations: perspectives and threats of electronic banking services.

Introduction. Nowadays, innovation is not the only economic phenomena, which affects the growth of productivity of factors of production, growth of volumes of production, structural changes, economic growth and national competitiveness, etc. Now innovations have become identified with development and improvement in all areas of the economy, including banking business.

The purpose of the article is to disclose the concept of “banking innovations” and then to study the current state of electronic banking innovations in Ukraine, to identify the main threats, which influence the development of innovations in the domestic banking system, and determine the prospects for the development of banking innovations.

Results. The article defines the notion of “banking innovations”. The current state of electronic banking innovations and the influence of the Internet development on the banking services are considered. The essence of Internet banking is also revealed and its distribution in Ukraine and in Europe is analyzed. In addition, the article presents the main threats affecting the development of innovations in the banking system of Ukraine, and specifies incident cases and their consequences in Ukraine and in the world. The prospects for the development of banking innovations are considered, the most promising banking innovations that could be launched in Ukraine were proposed.

Conclusions. In general banking innovations in Ukraine are not independent development of truly innovative and unique products, services or technologies at the world level. It`s noticeable that there is development in the field of electronic banking services. The undisputed leader in the implementation of innovation at all levels of its own activities is the PJSC PrivatBank. There are highlight key areas for improving innovation in the banking system of Ukraine, such as: the formation of innovation policy, the development of distance servicing, and improvement customer service. In addition, with the development of technologies, new threats to innovation in the banking system are emerging. So there should be given a lot of attention in order to be in demand and banking institutions need to keep pace with global innovation and trends.


Ключові слова


банки; інновації; Інтернет; Інтернет-банкінг; мобільний банкінг; електронні банківські послуги; банки; інновації; Інтернет; Інтернет-банкінг; мобільний банкінг; banks; innovations; Internet; Internet banking; mobile banking; electronic banking services

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Банківські операції: підручник / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Тернопіль : ТзОВ “Терно-граф”, 2013. – 688 с.

Єгоричева С. Б. Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні аспекти : монографія / С. Б. Єгоричева ; ВНЗ укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”. – Полтава : ТОВ “АСМІ”, 2010. – 348 с.

Золотарьова О. В. Інноваційні банківські продукти та специфіка їх впровадження в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Золотарьова, А. А. Чекал // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Вип. 16. Ч. 1. – С. 112–115. – Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_16/1/29.pdf.

Карчева І. Я. Сучасні тенденції інноваційного розвитку банків України в контексті концепції банк 3.0 [Електронний ресурс] / І. Я. Карчева // Фінансовий простір. – 2015. – № 3(19). – С. 299–305. – Режим доступу : https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1503/15kijsti.pdf.

Метлушко О. В. Новітні банківські продукти і технології : навч. посіб. / О. В. Метлушко. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 172 с.

Пантелеєва Н. М. Фінансові інновації в умовах цифровізації економіки: тенденції, виклики та загрози [Електронний ресурс] / Н. М. Пантелеєва // Приазовський економічний вісник. – 2017. – Вип. 3(03). – С. 68–73. – Режим доступу : http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/3_03_uk/17.pdf.

Internet Word Stars [Electronic resource]. – Access mode : https://www.internetworldstats.com/stats4.htm.

Дослідження інтернет-аудиторії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://inau.ua/proekty/doslidzhennya-internet-audytoriyi.

Проникновение интернета в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inau.ua/sites/default/files/file/1801/iv_kvartal_2017.pdf.

Аналитический отчет об условиях IT сервисов и услуг для частных клиентов в 50 наибольших розничных банках Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.prostobankir.com.ua.

Офіційний сайт GfK Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gfk.ua.

Eurostat [Electronic resource]. – Access mode : http://ec.europa.eu/eurostat.

Семенець М. О. Fintech та кібербезпека в е-банкінгу [Електронний ресурс] / М. О. Семенець, С. Ю. Ляшко, М. М. Бричко // Наукова думка інформаційного століття. – 2017. – Том 3. – С. 6–13. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/57306/1/Semenec_cybersecurity.pdf.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Офіційний сайт АТ КБ “Приватбанк” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://privatbank.ua.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 року №3687-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.

The biggest threat to banks? Legacy systems, not fintech [Electronic resource]. – Access mode : https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-commentary/the-biggestthreat-to-banks-legacy-systems-not-fintech/article32967786/.

Офіційний сайт Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://195.78.68.84/dsszzi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=291444&cat_id=38837.

Technology, The Biggest Threat For Big Banks [Electronic resource]. – Access mode : https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/040115/technology-biggest-threat-big-banks.asp.

References :

Dzubluk, O. (Ed.). (2013). Bankivski operatsii [Banking operations]. (2 nd ed., rev.). Ternopil : Ltd. Terno-graf [in Ukrainian].

Yehorycheva, S. B. (2010). Innovatsiina diialnist komertsiinykh bankiv: stratehichni aspekty [Innovative activity of commercial banks: strategic aspects]. Poltava : TOV “ASMI” [in Ukrainian].

Zolotareva, O. V., Chekal, A. A. (2016). Innovatsiini bankivski produkty ta spetsyfika yikh vprovadzhennia v Ukraini [Innovative banking products and the specifics of their implementation in Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 16.1, 112–115. Available at : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_16/1/29.pdf.

Karcheva, I. Ya. (2015). Suchasni tendentsii innovatsiinoho rozvytku bankiv Ukrainy v konteksti kontseptsii bank 3.0 [Modern tendencies of innovative development of Ukrainian banks in the context of the concept bank 3.0]. Finansovyi prostir –Financial Space, 3 (19), 299–305. Available at : https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1503/15kijsti.pdf.

Metlushko, O. V. (2016). Novitni bankivski produkty i tekhnolohii [Latest banking products and technologies]. – Ternopil : Vektor [in Ukrainian].

Panteleeva, N. M. (2017). Finansovi innovatsii v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky: tendentsii, vyklyky ta zahrozy [Financial innovations in the conditions of digitization of the economy: trends, challenges and threats]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Pryazovskyi Ekonomichnyi Visnyk, 3 (03), 68–73. Available at : http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/3_03_uk/17.pdf.

Internet Word Stars. Available at : https://www.internetworldstats.com/stats4.htm.

Doslidzhennia internet-audytorii [Internet audience research]. Available at : http://inau.ua/proekty/doslidzhennya-internet-audytoriyi.

Proniknovenie Interneta v Ukraine [Internet penetration in Ukraine]. Available at : http://inau.ua/sites/default/files/file/1801/iv_kvartal_2017.pdf [in Russian].

Analiticheskiy otchet ob usloviyh IT servisov i uslug dlya chastnyih klientov v 50 naibolshih roznichnyih bankah Ukraini [Analytical report on the conditions of IT services and services for private clients in 50 largest retail banks in Ukraine]. Available at : www.prostobankir.com.ua.

Ofitsiinyi sait GfK Ukraine [Official site of GfK Ukraine]. Available at : http://www.gfk.ua.

Eurostat. Available at : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/57306/1/Semenec_cybersecurity.pdf.http://ec.europa.eu/eurostat.

Semenec, M. O., Lyashko, S. Yu. Brichko, M. M. (2017). Fintech ta kiberbezpeka v e-bankinhu [Fintech and ybersecurity in e-banking]. Naukova dumka informatsiinoho stolittia – Scientific Thought of Information Age, 3, 6–13. Available at : http://es-suir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/57306/1/Semenec_cybersecurity.pdf.

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [The official website of the National Bank of Ukraine]. Available at : http://www.bank.gov.ua.

Ofitsiinyi sait AT KB “Pryvatbank” [The official website of the JS “Privatbank”]. Available at : https://privatbank.ua.

Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli. Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 roku №3687-XII [Law of Ukraine on the protection of the rights to inventions and useful model]. (1993, December, 15). Available at : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.

The biggest threat to banks? Legacy systems, not fintech. Available at : https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/robcommentary/the-biggest-threat-to-banks-legacysystems-not-fintech/article32967786/.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby spetsialnoho zviazku ta zakhystu informatsii Ukrainy [Official site of the State Service

for Special Communications and Information Protection of Ukraine], Available at : http://195.78.68.84/dsszzi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=291444&cat_id=38837.

Technology, The Biggest Threat For Big Bank. Available at https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/040115/technology-biggest-threat-big-banks.asp.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019