ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Оксана Миронівна Десятнюк, Ірина Анатоліївна Гузела

Анотація


Десятнюк О. М., Гузела І. А. Проблеми і напрямки модернізації податкового регулювання в Україні.

Досліджено місце податкового регулювання у здійсненні ефективних податкових трансформацій. Визначено проблеми податкового регулювання у контексті недосконалої нормативно-правової бази оподаткування, складності процедури адміністрування податків, поширення практики ухилення від сплати податків. Окреслено напрямки модернізації податкового регулювання з орієнтуванням на оптимальне поєднання фіскальної та регулюючої функцій податків задля узгодження та гармонізації інтересів платників податків і держави.

 

Десятнюк О. М., Гузела И. А. Проблемы и направления модернизации налогового регулирования в Украине.

Исследовано место налогового регулирования в осуществлении эффективных налоговых трансформаций. Определены проблемы налогового регулирования в контексте несовершенной нормативно-правовой базы, сложности процедуры администрирования налогов, распространения практики уклонения от уплаты налогов. Определены направления модернизации налогового регулирования с ориентацией на оптимальное сочетание фискальной и регулирующей функций налогов для согласования и гармонизации интересов налогоплательщиков и государства.

 

Desiatniuk O., Huzela I. Problems and directions of modernization of tax regulation in Ukraine.

Introduction. The place of tax regulation in the implementation of effective tax transformations is investigated. The problems of tax regulation in the context of the imperfect legal and regulatory framework of taxation, the complexity of the tax administration procedure, and the spread of tax evasion practice are identified. The directions of modernization of tax regulation with orientation on optimal combination of fiscal and regulatory functions of taxes are outlined for coordination and harmonization of interests of taxpayers and the state.

Purpose. The purpose of the article is to study the issues of tax regulation and outline ways of its modernization taking into account national features of the Ukrainian economy.

Results. In Ukraine the first stage of modernization of tax regulation has been initiated in the context of the formation of an integrated legislative framework on taxation, institutional provision of the administration and payment procedure. At the same time, transformations in the field of tax regulation should be aimed at achieving the strategic goals of socio-economic development of the country, increase and acceleration of innovation and investment processes in the country.

Conclusions. Tax regulation in Ukraine is still not an effective tool for socio-economic development of the state. An inappropriate and unjustified choice of its methods leads to a reduction in the efficiency of tax administration, an increase in their share in the expenses of enterprises, a narrowing of the tax base and the non-observance of equal competitive conditions in the economic space of the country. This, in turn, will prevent the intensification of innovation and investment processes and the achievement of high rates of socio-economic development of the state.


Ключові слова


податкове регулювання; податкова система; сфера оподаткування; платники податків; податкове навантаження; адміністрування податків; налогоплательщики; налоговая нагрузка; tax regulation, tax system; taxation; taxpayers; tax burden; tax administration

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Свердан М. М. Специфіка податкової системи України та можливості її коректування / М. М. Свердан // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 4. – С. 23–28.

Податковий кодекс України № 2755-VІ від 02. 12. 2010 (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

Крайник О. П. Реформування системи податкового регулювання в контексті проведення економічних реформ в Україні / О. П. Крайник // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 14–17.

Державна фіскальна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/.

Нагорняк Г. Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення / Г. Нагорняк, Ю. Вовк // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 2(27). – С. 140–152.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.

Генеральна прокуратура України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.gp.gov.ua/.

Main national accounts tax aggregates [Electronic resource]. – Access mode : http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/GOV_10A_TAXAG.

Крисоватий А. І. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори : монографія / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 248 с.

Сидорович О. Ю. Методики розрахунку та умови підвищення показників ефективності діяльності податкових органів в Україні / О. Ю. Сидорович // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – 2012. – Вип. 19. – С. 61–66.

References :

Sverdan, М. М. (2015). Spetsyfika podatkovoi systemy Ukrainy ta mozhlyvosti yii korektuvannia [Specificity of the Ukrainian tax system and the possibilities of its correction]. Stalyi rozvytok ekonomiky – Sustainable Development of the Economy, 4, 23–28 [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy № 2755-VI vid 02. 12. 2010 (iz zminamy i dopovnenniamy) [The Tax Code of Ukraine]. (2010, February, 12). Available at : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

Kraynik, O. P. (2013). Reformuvannia systemy podatkovoho rehuliuvannia v konteksti provedennia ekonomichnykh reform v Ukraini [Reforming the tax regulatory system in the context of economic reforms in Ukraine]. Innovatsiina ekonomika – Innovative Economy, 5, 14–17 [in Ukrainian].

The State Fiscal Service of Ukraine. Available at : http://sfs.gov.ua/.

Nahornyak, H., Vovk, Y. (2010). Problemy podatkovoho rehuliuvannia v Ukraini ta shliakhy yikh vyrishennia [Problems of tax regulation in Ukraine and ways of their solution]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Bulletin, 2 (27), 140–152 [in Ukrainian].

Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy [Ministry of economic development and trade of Ukraine]. Available at : http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.

Heneralna prokuratura Ukrainy [The General Prosecutor’s Office of Ukraine]. Available at : https://www.gp.gov.ua/.

Main national accounts tax aggregates Available at : http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/ GOV_10A_TAXAG.

Krysovatyy, A. I., Valihura, V.A. (2010). Dominanty harmonizatsii opodatkuvannia: natsionalni ta mizhnarodni vektory [Dominances of tax harmonization: national and international vectors]. Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Sydorovych, O. Y. (2012). Metodyky rozrakhunku ta umovy pidvyshchennia pokaznykiv efektyvnosti diialnosti podatkovykh orhaniv v Ukraini [Methods of calculation and conditions for improving the performance of tax authorities in Ukraine]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia” – Scientific notes of the National University of Ostroh Academy, 19, 61–66 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019