МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Таїсія БОНДАРУК, Ігор БОНДАРУК, Максим ДУБИНА

Анотація


Вступ. В Україні протягом останніх років було здійснено значні структурні реформи. Необхідність забезпечення фінансової стабільності місцевих бюджетів висуває нові вимоги до їх управління. Таким чином, проблема пошуку нових методів та інструментів оцінки фінансової стабільності місцевих бюджетів в умовах децентралізації набуває великого значення.

Мета – поглибити теоретико-методичні засади та обґрунтувати методичний інструментарій оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів України. 

Методи. Застосовано загальнонаукові та спеціальні методи: індукції, дедукції, узагальнення – для уточнення поняттєво-категоріального апарату; статистичного аналізу – для визначення системи показників задля оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів України; графічного зображення – для візуалізації основних положень і висновків.

Результати. Обґрунтовано, що в сучасній науці багато питань стосовно методики оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів залишаються недостатньо вивченими. Запропоновано методичний інструментарій щодо оцінки поточної фінансової стійкості місцевих бюджетів, до складу якого включено систему показників поточної фінансової стійкості місцевих бюджетів: фінансової спроможності, фінансової автономії, ефективності, боргового навантаження та визначення інтегрального показника фінансової стійкості місцевих бюджетів. Розроблено алгоритм розрахунку запропонованих показників, який окреслює порядок аналізу динамічного інформаційного масиву
статистичних даних щодо оцінки груп показників фінансової стійкості місцевих бюджетів. Це дало змогу охарактеризувати окремі складові елементи поточної фінансової стійкості місцевих бюджетів України. За результатами дослідження встановлено, що проведений аналіз окремих показників поточної фінансової стійкості місцевих бюджетів унеможливлює загальну оцінку їх стійкості. Для загальної оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів запропоновано та розраховано інтегральний показник. Визначено, що параметри поліномінального тренду інтегрального показника фінансової стійкості місцевих бюджетів в Україні мають висхідну тенденцію, що дає змогу констатувати позитивний вплив процесу децентралізації на фінансову стійкість місцевих бюджетів. Апробація методики розрахунку рівня поточної фінансової стійкості місцевих бюджетів в Україні підтвердила можливість її використання для аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів.

Перспективи. В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на розробці алгоритму методики довгострокової фінансової стійкості місцевих бюджетів з побудовою можливих сценаріїв її забезпечення у середньо- і довгостроковому періодах.


Ключові слова


фінансова стійкість, місцеві бюджети, показники поточної фінансової стійкості, фінансова спроможність, фінансова автономія.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Микитюк І. Фінансова стійкість та безпека місцевого бюджету. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2013. № 1. С. 87–96.

Поляк Г. Б. Бюджетная система России: учеб. для студентов вузов. Москва: Юнити Дана, 2000. – 550 с.

Никифорова А. А. Факторы финансовой устойчивости и безопасности местного бюджета: автореф. дисс. … к-та. экон. наук: 08.00.10. Волгоград, 2007. 26 с.

Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика): монографія. Київ: НІОС, 2000. 381 c.

Місцеві фінанси: підруч. / за ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко. 2-ге вид., доп. і перероб. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2014. 448 с.

Луніна I. O. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: монографія. Kиїв: Наукова думка, 2006. 432 с.

Луніна І. О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ. Економіка України. 2014. № 11. С. 61–75.

Едронова В., Кавинов А. Направления повышения устойчивости региональной финансовой системы в части формирования денежных фондов. Финансы и кредит. 2005. № 16 (184). С. 25–29.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. URL: http://www.nau.kiev.ua/index.php?p age=hotline&file=449309–29102013–0.htm.

Міністерство фінансів України: офіційний веб-сайт. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/ view/promova-ministra-finansiv-natalii-iaresko-na-zasidanni-uriadu-shchodo-vykonanniaderzhavnoho-biudzhetu-za--rik?category=bjudzhet (дата звернення: 12.01.20198).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019