ФУНКЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ, ЕКОНОМІЧНІЙ І СОЦІАЛЬНІЙ СИСТЕМАХ КРАЇНИ

Богдан МАЛИНЯК

Анотація


Вступ. Функції видатків бюджету розкривають їхнє призначення в регулюванні різноманітних процесів та пояснюють роль у досягненні визначених цілей. У наукових дослідженнях доволі розгорнуто представлено визначення функцій бюджету в країнах з ринковою економікою та демократичними відносинами в суспільстві, функціональне ж призначення видатків бюджету розкрито доволі фрагментарно.

Мета – науково обґрунтувати систему функцій видатків бюджету в країні з ринковою економікою та демократичними відносинами.

Результати. За результатами аналізу функцій видатків бюджету доцільно обґрунтовувати функції окремо для двох основних сфер, на які бюджетні видатки справляють безпосередній вплив: публічне управління, а також економічну та соціальну системи країни. В публічному управлінні видатки бюджету реалізують функції планування (програмування) та контролю. Зміст функції планування (програмування) полягає в тому, що за допомогою видатків бюджету формують умови для раціонального планування діяльності органів публічного управління на основі результативних показників та їх досягнення в умовах застосування програмно-цільового методу бюджетування. Функція контролю полягає у забезпеченні контролю з боку громадськості за функціонуванням органів влади.

Вплив видатків бюджету на національну економіку та соціальну системи відбувається через функції розміщення, перерозподілу та стимулювання. Реалізація функції розміщення полягає в забезпеченні населення товарами та послугами, які не можуть бути надані ринковою економікою в необхідному обсязі. Сутність функції перерозподілу полягає в тому, щоб за допомогою видатків бюджету зменшувати нерівність у суспільстві. Функція видатків бюджету стимулювання полягає в тому, щоб, змінюючи обсяг, склад, структуру видатків бюджету, застосовуючи різні механізми їх здійснення, стимулювати певні напрямки економічної діяльності.

Висновки. За результатами дослідження теоретичних положень щодо функціонального призначення бюджету в країні з ринковою економікою та критичного аналізу наукових постулатів обґрунтовано доцільність виокремлення таких функцій видатків бюджету: планування (програмування), контролю, розміщення, перерозподілу та стимулювання. Враховуючи їх відмінні властивості, доведено доцільність їх групування у дві групи: функції видатків бюджету в публічному управлінні та функції видатків бюджету в економічній і соціальній системах країни.


Ключові слова


бюджет, видатки бюджету, функції бюджету, функції видатків бюджету

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Масгрейв Р. А., Масгрейв П. Б. Государственные финансы: теория и практика: пер. С англ. М.: Бизнес Атлас, 2009. 716 с.

Walker M. L. Municipal expenditures. Baltimore: The Johns Hopkins Press. 1931.198 p.

Hackbar M., Ramsey J. R. The theory of the public sector budget: an economic perspective. In: Budget theory in the public sector: edited by A. Khan, W. B. Hildreth. London, 2002. 297 p.

Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектору; пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. К.: Основи, 1998. 854 с.

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки; пер. З нім. С. І. Терещенко, О. О. Терещенка; передмова та наук. редагування В. М. Федосова. К.: Либідь, 2000. 654 с.

Dorotinsky W. Implementing integrated financial management information systems: World Bank. 2003. URL: http://info.worldbank.org/etools/Bspan/PresentationView.asp?PID=1014&EID=502#RM.

Campos E., Phadhan S. Budgetary institutions and expenditure outcomes. Binding governments to fiscal performance. Ed Campos Sanjay Pradhan. Washington: World Bank, 1996. 59 p.

Романенко О. Р. Фінанси: підручник. 4-е вид. К.: Центр учбової літератури, 2009. 312 с.

Исламгулов Р. Р. Бюджет и бюджетное регулирование в условиях федерализма. Уфа: Башкир. гос. ун-т, 2000. 88 с.

Корягін М. В. Сутність, ознаки та функції бюджету як економічної категорії. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.14. С. 205–209.

Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: навч. посіб. К.: Знання-Прес, 2002. 607 с.

Родионова В. М., Вавилов Ю. Я., Гончаренко Л. И. и др. Финансы. М.: Финансы и статистика, 1993. 400 с.

Розпутенко І. Державні видатки в перехідних економіках. К.: Вид-во Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, 1998. 244 с.

Павлюк К. В. Теоретичні засади сутності бюджету і його функції. Наукові праці НДФІ. 2006. № 3 (36). С. 31–37.

Савчук Н. В. Бюджетні пріоритети України у контексті суспільного вибору: монографія. К.: КНЕУ, 2014. 325 с.

Булгакова С. О., Василенко Л. І., Єрмоленко Л.В. та ін. Бюджетна система України: навч. посіб.; за ред. С. О. Булгакової. К.: КНТЕУ, 2002. 288 с.

Захожай К. В. Роль, функції та завдання Державного бюджету України в сучасному суспільно-економічному просторі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. С. 15–22.

Деркач Н. И., Гордеева Л. П. Бюджет и бюджетный процесс на Украине. Днепропетровск: Пороги, 1995. 256 с.

Чухно А. А. Економічна теорія [у 2 т.]. Т. 1. К.: ДННУ АФУ. 2010. 512 с.

Гордей О. Д. Соціальні аспекти бюджетної політики. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 6 (108). С. 194–198.

Юрій С. І. Концептуальні засади сутності бюджету. Фінанси України. 2001. № 10. С. 3–10.

Ярошенко Ф. О. Бюджетна політика та економічне зростання: від моделей до реалій. Наукові праці НДФІ. 1996. Вип. 1-2 (24-25). С. 3–10.

Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: монографія. К.: НІСД, 2003. 368 с.

Ніколаєва О. М., Маглаперідзе А. С. Місцеві фінанси: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2013. 354 с.

Уманец О. П. Функции бюджета: систематизация. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2012. № 28 (118). С. 18–28.

Словник іншомовних слів: уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. К.: Наукова думка, 2000. – 680 с.

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980). URL: http://sum.in.ua.

Oxford learners dictionary. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com.

Экономический словарь. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict.

Robinson M., Last D. A basic model of performance-based budgeting. IMF. 2009. 12 p.

Якобсон Л. И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика: учеб. для вузов. М.: ГУВШЭ, 2000. 367 с.

Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. К.: Port-Royal, 2001. 593 с.

Б’юкенен Дж. М., Масґрейв Р. А. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежних бачення держави; пер. з англ. К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2004. 175 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019