ГЛОБАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Володимир МУРАВСЬКИЙ, Олег ШЕВЧУК

Анотація


Вступ. Актуальним етапом розвитку сучасної глобальної соціально-економічної системи є становлення цифрової економіки. Інформаційною основою сучасної економіки є бухгалтерський облік і контроль, які зазнають позитивних змін в умовах використання інноваційних комп’ютерно-комунікаційних технологій. Трансформація обліку і контролю потребує уточнення їх ролі в умовах цифрової економіки.

Мета – проаналізувати роль бухгалтерського обліку і контролю під впливом використання комп’ютерно-комунікаційних технологій в умовах становлення цифрової економіки.

Результати. З метою оцінки готовності соціально-економічної системи до впровадження принципів цифрової економіки здійснено оцінку інноваційності країн, рівня імплементації ними технологій обробки інформації та цифрової спроможності економік. Результати проведеного рейтингування країн за рівнем розвитку цифрової економіки засвідчили наявність активних перешкод для цифровізації соціально-економічних процесів, подолання яких передбачає оптимізацію систем бухгалтерського обліку і контролю. Незалежно від національних чи міжнародних особливостей бізнесу виокремлено сім функціональних ролей бухгалтерського обліку і контролю в цифровій економіці: інформативність, інтеграція, комунікація, інституціональність, контроль, оптимізація та протекція. Обґрунтовано наявність тісного взаємозв’язку між виокремленими функціональними ролями в результаті системності трансформаційних процесів, що відбуваються в обліку і контролі в умовах становлення цифрової економіки. Доведено, що спільною рисою для усіх функціональних ролей бухгалтерського обліку і контролю в цифровій економіці є пріоритетність електронних трансакцій у фінансово-господарській діяльності підприємств, порівняно з класичними грошово-товарними операціями.

Висновки. Аргументовано, що лише у соціально-економічній системі з активним використанням інноваційних комп’ютерно-комунікаційних технологій можлива комплексна трансформація ролі бухгалтерського обліку і контролю, що формує базис перспективних наукових досліджень та прикладних розробок у сфері цифровізації обробки облікової інформації в цифровій економіці. Для розвитку комплексного розуміння перспектив трансформації обліку і контролю важливими є подальші наукові пошуки щодо обґрунтування впливу комп’ютерно-комунікаційних технологій, на яких ґрунтується цифрова економіка, на порядок обробки облікової інформації.


Ключові слова


цифрова економіка, цифровізація обліку, автоматизація контролю, роль обліку, зовнішньоекономічна діяльність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Єршова Н. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах переходу до цифрової економіки. Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Економічні науки. 2020. № 2. С. 75–80. URL: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.75.

Королюк Т., Співак С., Ратинський В. Облік в управлінні підприємством в умовах цифрової економіки. Галицький економічний вісник. 2023. Т. 85, № 6. С. 88–96. URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.06.088.

Кравченко І. Й. Перспективи впровадження інструментів цифрової економіки в систему статистичного аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту. Облік і фінанси. 2022. № 3. С. 12–20. URL: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2022-3(97)-12-20.

Шендригоренко М., Лядська В. Проблеми та перспективи розвитку обліку в умовах цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2020. № 22. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-47.

Хорунжак Н. М., Лукановська І. Р. Облік в умовах цифрової економіки: проблеми і перспективи. Причорноморські економічні студії. 2019. № 45. С. 175–179. URL: https://doi.org/10.32843/bses.45-32.

Bauchadze Besik. management accounting development in the process of digital economy formation (Case of Georgia). Economics and Business. 2022. № 14. URL: https://doi.org/10.56079/20222/8.

Zhao Jinjiang. Study on the role of big data technology in promoting the transformation of financial accounting in the digital economy era. Applied Mathematics and Nonlinear Sciences. 2023. № 9. URL: https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.01120.

Capusneanu Sorinel, Topor Dan, Constantin Dana Maria, Marin-Pantelescu Andreea. Management accounting in the digital economy: evolution and perspectives. 2020. URL: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1005-6.ch011.

Спільник І., Палюх М. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Вип. 1–2. С. 83–96. URL: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.083.

Пуцентейло П. Р., Довбуш А. В. Основні вектори розвитку бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки. Інноваційна економіка. 2021. № 3–4. С. 140–151. URL: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.3-4.20.

Кузь В.І. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації господарських та управлінських процесів. Бізнесінформ. 2021. № 6. С. 197–204. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-6-197-204.

Кулинич М., Жиленко Л. Поглиблення змісту об’єктів і методу бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 2. С. 128–135. URL: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2019-02-128-135.

Рогова Н. В. Трансформація політики, інструментів і технологій обліку та оподаткування в умовах цифрової економіки. Фінансовий простір. 2020. № 2. С. 103–116. URL: https://doi.org/10.18371/fp.2(38).2020.209296.

Іонін Є. Обліково-аналітичне забезпечення бізнес-процесів в умовах цифрової економіки. Економічний аналіз. 2023. Т. 33, № 1. С. 172–191. URL: https://doi.org/10.35774/econa2023.01.172.

Шматковська Т., Дзямулич М. Цифровізація економіки та її трансформаційний вплив на розвиток стратегічного управлінського обліку. Економічний форум. 2022. № 1. С. 95–100. URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-12.

Skasko O., Manchur I. Theoretical fundamentals of accounting and reporting information construction in the digital economy environment. Economics, Entrepreneurship, Management. 2021. № 8. P. 14–19. URL: https://doi.org/10.23939/eem2021.01.014.

Wang Canxiong. Construction of a digital economy accounting system based on statistical analysis methods. Applied Mathematics and Nonlinear Sciences. 2023. № 9. URL: https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.00903.

Lien Duong. Accounting information system in the digital economy in Vietnam. Journal La Bisecoman. 2021. № 2. P. 31–36. URL: https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v2i5.514.

Modugu Kennedy. Reimaging corporate reporting in a digital economy through accounting data analytics. Sustainable Development Through Data Analytics and Innovation. 2022. P. 113–131. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-12527-0_8.

Pashkevich Natallia, Scheelé Fabian, Haftor Darek. Accounting for cognitive time in activitybased costing: A technology for the management of digital economy. Technological Forecasting and Social Change. 2023. № 186. P. 122–176. URL: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122176.

Гевлич Л. Л. Професія бухгалтера у цифровій економіці. Економiка i органiзацiя управлiння. 2021. № 3. С. 138–146. URL: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.13.

Карпенко О. В., Плікус І. Й., Головіна Д. В. Цифрова економіка: виклики для освіти та ринку праці в Україні (на прикладі обліково-фінансових спеціальностей). Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 5. С. 220–228. URL: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-5-37.

Плікус І. Й., Осадча О. О., Жукова Т. А. Розвиток професії “бухгалтер“ в умовах цифрової адженди: емпіричні дослідження щодо майбутнього професії. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 29. С. 589–594. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72929.

Орлов І. Організація бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2022. № 1. С. 264–273. URL: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-1-264-273.

Шмигель О. Бухгалтерський облік у контексті сучасного розвитку цифрової економіки. Інноваційна економіка. 2022. № 1. С. 129–134. URL: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.1.17.

Jin Jing, Liu Qiuping. Research on the innovation of cultivation mode of integrated talents of accounting major in the era of digital economy. Journal of Education and Educational Research. 2024. № 7. P. 8–10. URL: https://doi.org/10.54097/e5t9cc14.

Xiang Huiling, Farid Hafiz Muhammad, Riaz Muhammad. Linear programming-based fuzzy alternative ranking order method accounting for two-step normalization for comprehensive evaluation of digital economy development in provincial regions. Axioms. 2024. № 13. URL: https://doi.org/10.3390/axioms13020109.

Sun Junke. Research on the practice of “helping learning” in higher vocational accounting course under the background of digital economy: takes the big data and accounting major of wenzhou polytechnic as an example. International Journal of Education and Humanities. 2024. № 4. P. 15–22. URL: https://doi.org/10.54097/ijeh.v4i1.1153.

Global Innovation Index 2023. Innovation in the face of uncertainty. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2023.

The ICT Development Index 2023. Measuring digital development. URL: https://www.itu.int/hub/publication/d-ind-ict_mdd-2023-2.

The digital economy and society index (DESI). Eurostat. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.

World digital competitiveness ranking 2023. IMD. URL: https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/.

The Global Risks Report 2024. World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/in-full/?utm.

The 2024 Edelman Trust Barometer. Edelman. URL: https://www.edelman.com/trust/2024/trust-barometer.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019