ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Зоряна Миколаївна Лободіна

Анотація


Лободіна З. М. Правові засади управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей.

 

Охарактеризовано національне законодавство, яке регулює фінансове забезпечення галузі охорони здоров’я, виявлено основні проблеми. Запропоновано шляхи удосконалення нормативно-правової бази з питань управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей, що дасть змогу покращити результативність державної політики охорони здоров’я в Україні.

 

Lobodina Z. Legal principles of financial resources management at children’s health care facilities.

 

The national legislation, which regulates the financial providing of industry of health protection, is described, basic problems are founded out. The ways of improvement of normatively legal base on questions of financial resources management at children’s health care facilities are offers, that will enable to improve effectiveness of public policy of health protection in Ukraine.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України. Закон України від 21. 06. 2001 р. № 2542-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Нормативні акти. – 2001. – № 18. – С. 3–64.

Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 р. № 2801-XII (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 34. – С. 59–83.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – С. 379–429.

Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – С. 142.

Конституція України : прийн. на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. № 254/96 ВР (із змінами та доповненнями). – К. : Право, 1996. – 38 с.

Постанова Кабінету Міністрів України “Перелік платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти” від 17.08.1996 р. № 1138 (із змінами та доповненнями, внесеними постановами КМ від 11.07.2002 р. № 989 та від 02.09.2005 р. № 862) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/ laws/main.cgi?nreg=1138–96–%EF.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання” від 17.05.2002 р. № 659 (із змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2002. – № 21. – С. 42–46.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами” від 5.09.2001 р. № 1195 (із змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 38. – С. 9–26.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 49 Конституції України “у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно” (справа про безоплатну медичну допомогу) від 29.05.2002 р. № 10-рп/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 23. – С. 107–112.

Указ Президента України “Концепція розвитку охорони здоров’я населення України” від 7.12.2000 р. № 1313/2000 // Офіційний вісник України. – 2001.– № 49. – С. 5–13.

Указ Президента України “Про невідкладні заходи реформування системи охорони здоров’я” (Дорожня карта реформування системи охорони здоров’я) від 6.12.2005 р. № 1694/2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi.

Рудий В. М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров’я в Україні : Монограф. – К. : Сфера, 2005. – 272 с.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2005 рік / За ред. Ю. Поляченка. – К., 2006. – 226 с.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2006 рік / За ред. Ю. Гайдаєва. – К., 2007. – 414 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019