МЕХАНІЗМ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ УКРАЇНИ

Ігор Олексійович Лютий, Костянтин Костянтинович Курищук

Анотація


Лютий І. О., Курищук К. К. Механізм внутрішніх державних запозичень України.

 

Запропоновано механізм внутрішніх державних запозичень, охарактеризовано суб’єкти й об’єкти внутрішніх державних запозичень, систему, методи та інструменти управління внутрішнім державним боргом, джерелами погашення внутрішнього державного боргу. Визначено імперативи управління внутрішнім державним боргом у розрізі ефективного макроекономічного регулювання, а саме: вплив на обсяг сукупних витрат через запровадження ефективних інструментів бюджетної та податкової політики держави; адекватність режиму валютного курсоутворення; дієвість інструментів грошово-кредитної політики щодо забезпечення цінової стабільності.

 

Лютый И. А., Курищук К. К. Механизм внутренних государственных заимствований Украины.

 

Предложен механизм внутренних государственных заимствований, охарактеризованы субъекты и объекты внутреннего государственного долга, система, методы и инструменты управления внутренним государственным долгом, источники погашения внутреннего государственного долга. Определены императивы управления внутренним государственным долгом в разрезе эффективного макроэкономического регулирования, а именно: влияние на объем совокупных расходов через внедрение эффективных инструментов бюджетной и налоговой политики государства; адекватность режима валютного курсообразования; действенность инструментов денежно-кредитной политики относительно обеспечения ценовой стабильности.

 

Ljutyi I., Kuryschuk K. The mechanism of internal government borrowings of Ukraine.

 

Introduction. The authors propose a mechanism of internal government borrowings of Ukraine. Described subjects and objects of domestic public debt, the system, methods and management tools domestic public debt, sources of repayment of the domestic public debt.  

Purpose. According with the priorities of the internal debt policy of Ukraine, define the objectives and tasks of the internal management of the public debt. Management determined the imperatives of domestic public debt in the context of effective macroeconomic management, namely the impact on the volume of total expenditure through the introduction of effective tools for budgetary and fiscal policies of the state; the adequacy of the currency exchange rate regime; the effectiveness of the tools of monetary policy on ensuring price stability. Mechanisms of internal of public borrowing Ukraine is proposed to consider a set of forms, methods, techniques and procedures of targeting of domestic government borrowing on domestic of public borrowing objects through government domestic debt management to ensure the stability of the financial system of the state. In the system of government domestic debt proposed to separate the institutional subsystem, legal subsystem and technological subsystem.

Results. It is proved that the methods of government domestic debt management should be integrated into the budget mechanism through the operation of the state budget related to the change of the domestic public debt, its maintenance, management and use of borrowed funds; based on historical and economic conditions and market mechanisms of the financial system; cover accounting system domestic public debt; tailored to suit market pricing of domestic government borrowing; have a purpose build forecasts objective changes in the value of domestic government borrowing.

Conclusion. Proved that the level of macroeconomic management, the internal public debt management tool is the formation and distribution of national income for the purpose of leveling contradictions between economic and social needs of society.


Ключові слова


внутрішній державний борг; управління внутрішнім державним боргом; внутрішня боргова політика; внутренний государственный долг; управление внутренним государственным долгом; domestic public debt; government domestic debt; domestic debt policy

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Боринець С. Я. Економічна природа та призначення державних цінних паперів / С. Я. Боринець, Л. В. Могилко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – № 13. – С. 29–31.

Вахненко Т. Державний борг України : поточний стан і ризики / Т. Вахненко // Економіка України. – 2008. – № 7. – С. 37–46.

Ільченко В. Ринок державних цінних паперів у сегментованому поділі фінансового ринку / В. Ільченко // Ринок цінних паперів України. – 2009. – № 1/2. – С. 63–67.

Кириченко О. Державні цінні папери у контексті розвитку ринку боргових зобов’язань [Електронний ресурс] / О. Кириченко, І. Білоусова, В. Кудрицький // Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку “Україна фінансова”. – Режим доступу : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/148.htm.

Коблик І. І. Внутрішні державні запозичення : оцінка та перспективи розвитку / І. І. Коблик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – № 22.03. – С. 222–228.

Козюк В. В. Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України / В. В. Козюк. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 238 с.

Кондрат І. Ю. Прогнозування показників державного боргу як фактора економічної безпеки України / І. Ю. Кондрат, С. Я. Фаріон // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – № 21.9. – С. 211–215.

Лютий І. О. Державний кредит та боргова політика України : монографія / І. О. Лютий, Н. В. Зражевська, О. Д. Рожко ; за ред. І. О. Лютого. – К. : ЦУЛ, 2008. – 360 с.

Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень України // http://www.ibser.org.ua.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України // http://www.minfin.gov.ua.

Павлов В. І. Цінні папери в Україні : навч. посіб. / В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов’язюк. – К. : Кондор, 2004. – 400 с.

Приказюк Н. В. Ринок державних цінних паперів : світовий досвід та вітчизняні реалії / Н. В. Приказюк, Т. П. Моташко // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 73–81.

Стеценко Б. До питання місця та ролі державних цінних паперів на фондовому ринку України / Б. Стеценко // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 1/2. – С. 57–64.

Федосов В. М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту / В. М. Федосов, О. А. Колот // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 23–33.

Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник [Електронний ресурс] / В. М. Шелудько. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/2008021539377/finansi/derzhavni_obligatsiyi_inshi_derzhavni_tsinni_paperi.

McKinsey global institute. Mapping global capital markets. Annual report [Electronic resources]. – Access mode : http://www.mckinsey.commgireportspdfsfifth_annual_reportfifth_annual_report.pdf.

References :

Borynets, S. Y., Mogilko, L. V. (2011). Ekonomichna pryroda ta pryznachennia derzhavnykh tsinnykh paperiv [Economic nature and purpose of government securities]. Investytsii : praktyka ta dosvid – Grave investments : practice and experience, 13, 29–31 [in Ukrainian].

Vakhnenko, T. (2008). Derzhavnyi borh Ukrainy : potochnyi stan i ryzyky [State debt of Ukraine : current status and risks]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 7, 37–46 [in Ukrainian].

Ilchenko, V. (2009). Rynok derzhavnykh tsinnykh paperiv u sehmentovanomu podili finansovoho rynku [Government securities market to segmented financial market division]. Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy - Securities market of Ukraine, 1/2, 63–67 [in Ukrainian].

Kyrychenko, O., Bilousova, I., Kudrytsky, V. Derzhavni tsinni papery u konteksti rozvytku rynku borhovykh zoboviazan [Government securities in the context of the development of the debt] Available at : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/148.htm.

Koblyk, I. I. (2012). Vnutrishni derzhavni zapozychennia : otsinka ta perspektyvy rozvytku [Domestic government borrowing: assessment and prospects of development]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific bulletin of NLTU Ukraine, 22.03, 222–228 [in Ukrainian].

Kozyuk, V. V. (2002). Derzhavnyi borh v umovakh rynkovoi transformatsii ekonomiky Ukrainy [Public debt in a market economy transformation of Ukraine]. Ternopil : Cart-blansh [in Ukrainian].

Kondrat, I. Y., Farion, S. Y. (2011). Prohnozuvannia pokaznykiv derzhavnoho borhu yak faktora ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Forecasting performance of public debt as a factor of economic security of Ukraine]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, 21.9, 211– 215 [in Ukrainian].

Lutyj, I. O. (Eds), Zrazhevskaya, N. V., Rozhko, O. D. (2008). Derzhavnyi kredyt ta borhova polityka Ukrainy [State credit and debt policy of Ukraine]. Kyiv : TSUL [in Ukrainian].

The official website of the Institute budget and socio-economic research Ukraine Available at : http://www.ibser.org.ua.

Official site of the Ministry of finance of Ukraine Available at : http://www.minfin.gov.ua.

Pavlov, V. I., Pylypenko, I. I., Kryvov’jazjuk, I. V. (2004). Tsinni papery v Ukraini [Securities in Ukraine]. Kyiv : Condor [in Ukrainian].

Prykazjuk, N. V., Motashko, T. P. (2009). Rynok derzhavnykh tsinnykh paperiv : svitovyi dosvid ta vitchyzniani realii [Government securities market : international experience and domestic realities]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 2, 73–81 [in Ukrainian].

Stetsenko, B. (2011). Do pytannia mistsia ta roli derzhavnykh tsinnykh paperiv na fondovomu rynku Ukrainy [On the issue of the place and role of government securities on the stock market of Ukraine]. Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy – Securities market of Ukraine, 1/2, 57–64 [in Ukrainian].

Fedosov, V. M., Kolot, O. A. (2008). Upravlinnia derzhavnym borhom u konteksti ryzykmenedzhmentu [Public debt management in the context of risk management]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 3, 23–33 [in Ukrainian].

Sheludko, V. M. Finansovyi rynok [Financial market] Available at : http://pidruchniki.com/2008021539377/finansi/derzhavni_obligatsiyi_inshi_derzhavni_tsinni_paperi.

McKinsey global institute. Mapping global capital markets. Annual report. Available at : http:// www.mckinsey.commgireportspdfsfifth_annual_reportfifth_annual_report.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019