ПЕРЕВАЖНІ ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ НОВОЇ ЕМІСІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Микола Васильович Стецько

Анотація


Стецько М. В. Переважні права на придбання акцій нової емісії як інструмент корпоративного управління.

Висвітлено фінансові аспекти реалізації переважних прав, зокрема питання їх ціни, справедливої вартості та факторів, що на неї впливають. Доведено, що у результаті реалізації переважних прав акціонери, як правило, не отримують додаткових доходів та не забезпечують приріст власних активів. Для компенсації збитків акціонерам, які пов’язані із додатковою емісією акцій, запропоновано надання їм дозволу на торгівлю переважними правами та звільнення від оподаткування виручки від реалізації зазначених прав.

 

Стецько Н. В. Преимущественные права на приобретение акций новой эмиссии как инструмент корпоративного управления.

Освещены финансовые аспекты реализации преимущественных прав, в частности вопрос их цены, справедливой стоимости и факторов, влияющих на них. Доказано, что в результате реализации преимущественных прав, как правило, акционеры не по-лучают дополнительных доходов и не обеспечивают прирост собственных активов. Для компенсации убытков акционеров, связанных с дополнительной эмиссией акций, предложено предоставление им разрешения на торговлю преимущественными правами и освобождение от налогообложения выручки от реализации указанных прав.

 

Stetsko M. Redemption rights for acquisition of new emission as a means of corporate management.

Introduction. There are cause-effect persistent relationships between the quality of corporate management of an enterprise and its ability to attract investments. Among the wide range of issues related to the definition of "corporate management", the least investigated is the means of redemption rights to purchase shares of new emission. The level of protection of investors’ rights depends directly on its capacity, and hence the investment attractiveness of individual enterprises and the capital market of the country.

Purpose of the study is to substantiate the recommendations on the practical implementation of the redemption rights of shareholders to purchase shares of new emission.

Methods. In order to create the conditions for the practical implementation of the redemption rights, the model of calculating the domestic fair value of redemption rights is substantiated. This model takes into account the following factors: market share price before additional emission, emission rate, emission and cash flows ratio which will be generated by the company owing to the emission results. It is a model for determining the minimum amount of additional cash flow, which should be generated by a company that carries out an additional share emission in order to preserve the market rate that took place before the increaseof the statutory capital, is offered.

Results. The work emphasizes that redemption rights (for the purchase of shares) is a means against blurring the value share of individual shareholders, its devaluation and compensation of owners’ losses. The financial aspects of implementation of redemption rights, in particular, their price, fair value and influential factors are analyzed. If the share emission is low, the "blurring" of the market value of the shares in circulation and losses of shareholders will be high. The task of determining the fair value of redemption rights in the article was solved on the basis of comparing the market value of the company to the increase of the statutory capital and potential market capitalization after the additional share emission.

Conclusions. It is shown that as a result of implementation of redemption rights, shareholders do not receive real additional income and increase of their assets. To compensate the shareholders losses related to the additional share emission, the necessity to permit the trade of redemption rights and the tax exemption from the sales revenue of these rights is substantiated.


Ключові слова


корпоративне управління; капіталізація; переважні права на акції; захист прав власності; корпоративное управление; капитализация; corporate management; capitalization; redemption share rights; property rights protection; share emission

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Claessens S. Corporate governance and development – 10 Focus. [Electronic resource] / S. Claessens, B. Yurtoglu // A Global Corporate Governance Forum Publication, 2012. – Access mode : https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/518e9e804a70d9ed942ad6e6e3180238/Focus10_CG%26Development.pdf?MOD=AJPERES.

Рязанова Н. Інститут фінансового рахівництва інформаційного суспільства: сутність та сучасна парадигма розвитку : моногр. / Н. Рязанова. – К. : КНЕУ, 2017. – 337 с.

Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи : моногр. / О. О. Терещенко, Н. Д. Бабяк, А. І. Іващенко [та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. О. О. Терещенка. – К. : КНЕУ, 2017. – 495 с.

Про затвердження Принципів корпоративного управління № 955 від 22 липня 2014 року [Електронний ресурс] // Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – Режим доступу : https://www.ssmsc.gov.ua/forum/viewtopic.php?id=8067.

Objectives and principles of securities regulation – IOSCO [Electronic resource] // The International Organization of Securities Commissions (IOSCO). – 2016. – Access mode : https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD323.pdf.

Леонов Д. Індекс корпоративного управління в Україні: методологічні засади обчислення / Д. Леонов // Ринок цінних паперів України. – 2007. – № 7–8. – С. 73–86.

Caprio G. Corporate governance in finance: Concepts and international observations [Electronic resource] / G. Caprio, R. Levine // Financial sector governance: The roles of the public and private sectors, April 2002. – Access mode : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.19.254&rep=rep1&type=pdf.

Нусінова О. В. Методичний підхід до проведення оцінки якості корпоративного управління за галузями промисловості / О. В. Нусінова, І. О. Лебідь // Науковий вісник НГУ. – 2011. – № 2. – С. 131–136.

Shleifer A. Politicians and firms / A. Shleifer, R. Vishny // Quarterly Journal of Economics. – 1994. – № 109 (4). – P. 995–1025.

Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV “Про цінні папери та фондовий ринок” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

Бабіченко В. В. Корпоративні фінанси: сучасна парадигма розвитку : моногр. / В. В. Бабіченко – К. : ИД “Винниченко”, 2014. – 552 с.

Бондар В. Переважні права в акціонерному товаристві та способи їх захисту / В. Бондар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 89. – С. 95–99.

Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства № 822 від 14.05.2013 р. [Електронний ресурс] // Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0858-13.

Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI “Про акціонерні товариства” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

Black F. The pricing of options and corporate liabilities / F. Black, M. Scholes // Journal of Political Economy. – 1973. – № 64. – P. 637–654.

Smith C. W. Alternative methods for raising capital: rights versus underwritten offerings / C. W. Smith // Journal of Financial Economics. – 1977. – № 5(3). – P. 273–307.

Kruschwitz L. Bezugsrechtsemissionen aus optionspreistheoretischer Sicht / L. Kruschwitz // Kredit und Kapital. – 1986 – № 19. – P. 110–121.

Bae S. C., Levy H. The valuation of stock purchase right as call options / S. C. Bae, H. Levy // The Financial Review. – 1994. – № 29. – P. 419–440.

Aktiengesetz § 153, Rz. 12, Stand: Zuletzt geändert durch Art. 9 G v. 17.7.2017 [Electronic resource] – 1965. – Access mode : https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/.

References :

Claessens, S., Yurtoglu, B. (2012). Corporate governance and development – 10 Focus. A Global Corporate Governance Forum Publication, 2012. Available at : https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/518e9e804a70d9ed942ad6e6e3180238/Focus10_CG%26Development.pdf?MOD=AJPERES.

Riazanova, N. (2017). Instytut finansovoho rakhivnytstva informatsiinoho suspilstva: sutnist ta suchasna paradyhma rozvytku [Institute of financial accounting of the information society: the essence and modern paradigm of development]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Tereshchenko, O., Babiak, N., Ivashchenko A. (2017). Innovatsiinyi rozvytok korporatyvnykh finansiv: tendentsii ta perspektyvy [Innovative development of corporate finance: tendencies and prospects]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Pryntsypiv korporatyvnoho upravlinnia № 955 vid 22 lypnia 2014 roku [On approval of the principles of corporate governance]. (2014, July, 22). Available at : https://www.ssmsc.gov.ua/forum/viewtopic.php?id=8067.

Objectives and principles of securities regulation – IOSCO. (2016). The International Organization of Securities Commissions (IOSCO). Available at : https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD323.pdf.

Leonov, D. (2007). Indeks korporatyvnoho upravlinnia v Ukraini: metodolohichni zasady obchyslennia [Corporate governance index in Ukraine: methodological principles of calculation]. Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy – Securities Market of Ukraine, 7–8, 73–86 [in Ukrainian].

Caprio, G., Levine, R. (2002). Corporate governance in finance: Concepts and international observations. Financial sector governance: The roles of the public and private sectors, April 2002. Available at : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.19.254&rep=rep1&type=pdf.

Nusinova, O. V. & Lebid, I. O. (2011). Metodychnyi pidkhid do provedennia otsinky yakosti korporatyvnoho upravlinnia za haluziamy promyslovosti [Methodological approach to the assessment of the quality of corporate governance by industry]. Naukovyi visnyk NHU – Scientific Bulletin of National Mining University, 2, 131–136 [in Ukrainian].

Shleifer, A., Vishny, R. (1994). Politicians and firms. Quarterly Journal of Economics, 109 (4), 995–1025.

Zakon Ukrainy vid 23.02.2006 r. № 3480-IV “Pro tsinni papery ta fondovyi rynok” [The Law of Ukraine on securities and the stock market]. (2006, February, 23). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

Babichenko, V. (2014). Korporatyvni finansy: suchasna paradyhma rozvytku.[Corporate finance: a modern paradigm of development]. Kyiv : ID “Vynnychenko” [in Ukrainian].

Bondar, V. (2011). Perevazhni prava v aktsionernomu tovarystvi ta sposoby yikh zakhystu [Redemption rights in a joint stock company and ways of their protection]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Economics, 89, 95–99 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku zbilshennia (zmenshennia) statutnoho kapitalu publichnoho abo pryvatnoho aktsionernoho tovarystva № 822 vid 14.05.2013 r. [On approval of the procedure for increasing (reducing) the share capital of a public or private joint-stock company]. (2013, May, 14). Available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0858-13.

Zakon Ukrainy vid 17.09.2008 r. № 514-VI “Pro aktsionerni tovarystva” [The Law of Ukraine on joint stock companies]. (2008, September, 17). Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 64, 637–654.

Smith, C.W. (1977). Alternative methods for raising capital: rights versus underwritten offerings. Journal of Financial Economics, 5(3), 273–307.

Kruschwitz, L. (1986). Bezugsrechemissionen in optionstheoretischer Sicht. Kredit und Kapital, 19, 110–121 [in German].

Bae, S. C., Levy, H. (1994). The valuation of stock purchase right as call options. The Financial Review, 29, 419–440.

Aktiengesetz § 153, Rz. 12, Stand: Zuletzt geändert durch Art. 9 G v. 17.7.2017 (1965). Available at : https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/ [in German].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019