ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ У ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ: ОБЛІКОВО-ЗВІТНИЙ АСПЕКТ

Марія ГУМЕННА-ДЕРІЙ, Уляна ІВАСЕЧКО

Анотація


Вступ. В науковій літературі є значна кількість визначень поняття “фінансові ресурси”, але, на жаль, єдиного підходу щодо нього досі не сформовано. Фінансові ресурси у житловому будівництві мають свої особливості, адже грошово-розрахункові операції, що здійснюються через фінансового посередника, можуть передбачати поетапне вкладення коштів й погашення заборгованостей та вимагають правдивого відображення фінансових операцій у фінансовому й управлінському обліку, звітності.

У будівництві виникає чимало проблем, пов’язаних із замороженням об’єктів житлового будівництва через брак фінансових ресурсів, заниження ринкової вартості квадратних метрів житлових споруд, неповне відображення господарських операцій з надходження та використання фінансових ресурсів. Всі ці проблеми безпосередньо пов’язані із організаційно-економічними інструментами, особливо в частині фінансового й управлінського обліку і звітності та потребують вирішення. З іншого боку, постійна зміна законодавчої бази з обліку і звітності, кризово-інфляційні процеси в Україні, поява нових технологій у будівництві висувають нові вимоги до фінансових ресурсів.

Мета – сформувати власне бачення понять фінансових ресурсів загалом та у житловому будівництві зокрема через дослідження організаційно-економічних інструментів, а також відображення їх у системі фінансового й управлінського обліку, звітності будівельних підприємств.

Методи. В статті використані загальнонаукові і специфічні методи дослідження, зокрема: індукції та дедукції – щодо формування й удосконалення наукової термінології понять “фінансові ресурси” та “фінансові ресурси у житловому будівництві”; монографічний – для розгляду особливостей житлового будівництва; графічний – для оцінки динаміки обсягів використаних фінансових ресурсів населення на будівництво житла в Україні за 2010–2019 рр.; аналізу і синтезу – для дослідження проблем обліку і звітності у житловому будівництві; порівняння – для виявлення фінансового й управлінського обліку, звітності, як одного із основних організаційно-економічного інструментів.

Результати. Сформульовано власне визначення понять “фінансові ресурси” і “фінансові ресурси у житловому будівництві”. Розкрито організаційно-економічні інструменти вирішення ключових проблем формування та використання фінансових ресурсів у житловому будівництві і встановлено їх взаємозв’язок з методикою й організацією фінансового та управлінського обліку, звітності. Як результат, висловлено пропозиції щодо поліпшення процесу ведення фінансового та управлінського обліку, звітності, а також зміцнення довіри інвесторів і індивідуальних замовників на предмет вкладень фінансових ресурсів у об’єкти житлового будівництва.

Перспективи. Подальші наукові дослідження можуть стосуватися особливостей відображення відповідних обсягів фінансових ресурсів в житловому будівництві на рахунках бухгалтерського обліку, в управлінській звітності, а також у поточній фінансово-економічній і нормативно-правовій роботі із моделюванням різноманітних практичних ситуацій, що спрямовані на підвищення ефективності формування та використання таких ресурсів під час будівництва індивідуальних і багатоквартирних будинків.


Ключові слова


житлове будівництво, фінансові ресурси, фінансовий та управлінський облік, звітність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кийосаки Р., Флеминг Д., Кийосаки К. Бизнес ХХІ века. 2-е изд. Минск: Попурри, 2015. 192 с.

Collin S. Dictonary of accounting. 4-th ed. London: A & C Black, 2009. 240 p.

Романчук К. В. Фінансові ресурси в науковій англомовній літературі: систематизація за об’єктами обліку. Економічні науки. Облік і фінанси. 2012. Вип. 9 (3). С. 168–175. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(3)_23.

Марченко А. А. Формування та використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в умовах трансформації економіки України: aвтореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01. Київ, 2003. 16 с.

Перевознюк В. Теоретична концептуалізація фінансових ресурсів підприємств. Світ фінансів. 2013. № 1. С. 68–74.

Вовк В. М. Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.04. Тернопіль, 2004. 20 с. URL: http://librar.org.ua/sections_load.php.

Яременко В. Г., Салманов Н. М. Сутність поняття та особливості класифікації фінансових ресурсів підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 19 (3). С. 158–162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19%283%29_36.

Журавльова Т. О. Формування фінансових ресурсів підприємства в умовах кризи. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 42–45.

Financial resources. Finance / Management mania. URL: https://managementmania.com/en/financial-resources-finance.

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010-2019 роки. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ibd/iokjf/iokjf_u10-13_bez.htm.

Задорожний З. В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2006. 336 с.

Павелко О. В. Фінансові результати основної діяльності будівельних підприємств: організаційно-методологічні засади обліку: монографія. Рівне: НУВГП, 2020. 604 с.

Маккензі В. Посібник Financial Times з аналізу та використання фінансової звітності; пер. з англ. Київ: Наукова думка, 2003. 283 с.

Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII. Редакція від 16.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019