ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Олександр БАРАНОВСЬКИЙ, Тетяна ПУТІНЦЕВА

Анотація


Вступ. Функціонування комерційних банків (КБ) має бути безпечним, позаяк поняття “безпека” з грецької – володіння ситуацією, тобто повний контроль і забезпечення дієвості/ефективності всіх аспектів діяльності КБ. Відсутність дієвої системи фінансової безпеки КБ (ФБКБ) спричиняє нестійкість банківської діяльності, зростання тінізації відносин у банківській сфері, унеможливлює належне виконання свого функціонального призначення, негативно позначається на діяльності підприємств реального сектору національної економіки та життєдіяльності будь-якої країни загалом. Відтак, формуванню зазначеної системи необхідно приділяти повсякденну увагу науковців і практиків, владних структур, регуляторів ринку банківських послуг, саморегулівних організацій і, безумовно, КБ. Важливо обґрунтувати вплив ліквідності на ФБКБ, що має знайти чільне місце у Комплексній програмі забезпечення ФБКБ.

Мета – визначити напрями підвищення ролі ліквідності КБ у забезпеченні ФБКБ під час розробки Комплексної програми забезпечення ФБКБ.

Результати. Висвітлені сутність ФБКБ та її різновиди, а також напрями підвищення ролі ліквідності банківських установ у забезпеченні ФБКБ під час розробки Комплексної програми забезпечення ФБКБ.

Методи. Використано методи аналогій, декомпозиції та узагальнення, експертних оцінок, ситуаційного та логічного аналізу, концептуального моделювання.

Висновки. Підвищення ролі ліквідності КБ у забезпеченні їх ФБ можна досягти за рахунок розробки й реалізації Комплексної програми забезпечення ФБКБ України, в якій досліджувана проблематика має посісти чільне місце. Відтак подальших поглиблених досліджень потребують розглянуті положення й пропозиції.


Ключові слова


комерційний банк, ліквідність, управління ліквідністю, фінансова безпека, фінансова безпека комерційного банку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гайдук В. И., Вороков А. Л., Гайдук Н. В. Финансовая безопасность коммерческих банков: критерии и индикаторы. Научный журнал КубГАУ. 2015. № 114. URL: http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/06.pdf.

Родченко С. С. Вартісно-орієнтована стратегія забезпечення фінансової безпеки комерційних банків: автореф. дис. канд. екон. наук: 21.04.02. Харків, 2019. 26 с.

Наточеева Н. Н. Финансовая безопасность банков в сфере международных расчетов и платежей. Аудит и финансовый анализ. 2010. № 6. С.32–62.

Богомолов В. А. Экономическая безопасность. Москва: Юнити-Дана, 2009. 295 с.

Болгар Т. М. Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України: дис... канд. екон. наук: 08.00.08. Дніпропетровськ, 2009. 212 с. С.98.

Артеменко Д. А. Механизм обеспечения финансовой безопасности банковской деятельности: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.10. Ростов-на-Дону, 1999. 32 с.

Землячов С. В. Управління банківськими ризиками при формуванні банками ресурсів. Науковий вісник. Фінанси, банки, інвестиції. 2014. № 2. С.77–82.

Янковский И. А. Прогнозирование показателей ликвидности банка с применением статистической имитационной модели: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.13. Минск, 2010. 21 с.

Алексеева Д. Г. Банковская безопасность: правовые проблемы: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.14. Москва, 2011. 58 с.

Вишняков И. П. Направления устойчивого развития региональной банковской системы в современных условиях: дис… канд. экон. наук: 08.00.10. Ростов-на-Дону, 2018. 190 с.

Симановский А. Ю. Регулятивные требования к капиталу: возможны ли альтернативы? Деньги и кредит. 2008. № 7. С.11–24.

Морозова О. А. Трансфертное управление ресурсами банка как элемент интегрированной системы финансового менеджмента: подходы к автоматизации. Мир новой экономики. 2016. № 3. С.74–82.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019