ІННОВАЦІЙНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Олександр ДЗЮБЛЮК

Анотація


Вступ. В умовах зростання конкуренції у банківському секторі систематичне впровадження новітніх продуктів і технологій є запорукою успішності реалізації бізнес-моделей та ефективного завоювання й утримання відповідних сегментів фінансового ринку. Тому необхідною умовою ефективної діяльності банків є розробка і реалізація належної інноваційної стратегії, спрямованої передусім на оптимізацію управління ресурсним потенціалом, краще задоволення наявних потреб клієнтів, а також розробку й технічне вдосконалення послуг для адекватної відповіді на нові запити ринку, відповідно до економічних змін у глобалізованому середовищі.

Мета – обґрунтувати і систематизувати теоретичні погляди щодо розуміння сутності і основних напрямів розвитку банківської системи на інноваційних засадах. Формування ефективної системи управління інноваційною діяльністю має стати найважливішою умовою забезпечення ефективності роботи комерційних банків та досягнення ними конкурентної переваги як на внутрішньому ринку, так і у глобалізованому фінансовому просторі.

Результати. Проаналізовано і систематизовано основні теоретичні підходи до оцінки сутності інноваційної діяльності банків, визначено необхідність її розгляду з інституційних позицій для оцінки результативності інновацій. Обґрунтовано головні вектори активізації інноваційного процесу у комерційних банках:
 
1) впровадження інноваційних банківських продуктів та удосконалення існуючих послуг, здатних задовольнити максимально широке коло потреб клієнтів на фінансовому ринку; 2) зміна концепції просування банківських послуг до кінцевого споживача, запровадження інноваційних методів їх продаж та новітніх маркетингових стратегій; 3) модернізація організаційних структур банку і його структурних підрозділів з метою підвищення ефективності функціонування та швидкості реалізації управлінських рішень.

Висновки. Банківські установи при формуванні власної стратегії мають розцінювати інноваційний вектор розвитку як найважливіший засіб забезпечення стабільності свого функціонування, економічного зростання і конкурентоспроможності, оскільки ефективність діяльності банку залежить від його здатності задовольняти певні потреби клієнтів. Результати впровадження таких нововведень можуть виявлятися у розширенні клієнтської бази банку, оптимізації його філіальної мережі й організаційної структури, збільшенні частки фінансового ринку, скороченні трансакційних витрат проведення банківських операцій, а також у забезпеченні стійкості функціонування банку в довгостроковій перспективі.


Ключові слова


комерційний банк, банківські інновації, фінансовий ринок, глобалізація, інтернет-банкінг, банківські послуги, конкуренція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для вузов. СПб.: Питер, 2001. 303 с.

Банковский менеджмент: учеб. для вузов / под ред. О. И. Лаврушина. 2-е изд., перераб., доп. Москва: Кнорус, 2009. 560 с.

Васильєва Т.А. Банківське інвестування на ринку інновацій: монографія. Суми: СумДУ, 2007. 522 с.

Вахрушев Д.С., Кальсина Е.А. Влияние глобализационных процессов на инновационность банковской деятельности и факторы инновационных изменений в банковской системе России. Интернет-журнал “НАУКОВЕДЕНИЕ”. 2013. Вып. 6, ноябрь – декабрь URL:https://naukovedenie.ru/.

Виноградова Е.П. Влияние глобализации на инновационное развитие в банковском секторе. URL: www.econ.msu.ru.

Гэлбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. Избранное / пер. с англ. Москва: Эксмо, 2008. 1200 с.

Друкер П. Бизнес и инновации / пер. с англ. Москва: ИД “Вильямс”, 2009. 432 с.

Єгоричева С.Б. Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні аспекти: монографія. Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2010. 348 с.

Закон України “Про інноваційну діяльність” № 40-IV від 4 липня 2002 року. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 36. С. 266.

Закшевский В.Г., Пашута А.О. Теоретические аспекты развития инновационных банковских продуктов на современном этапе. Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2015. № 3. С. 214–220.

Золотарьова О.В., Чекал А.А. Інноваційні банківські продукти та специфіка їх впровадження в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. № 16. С. 112–115.

Козьменко С.М., Васильєва Т.А., Лєонов С.В. Маркетинг банківських інновацій. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 1. С. 13–28.

Колодізєв О.М. Методологічні засади забезпечення управління інноваційним розвитком економіки: монографія. Харків: ІНЖЕК, 2009. 240 с.

Маршалл А. Основы экономической науки / пер. с англ. Москва: Эксмо, 2007. 832 с.

Міщенко В.І., Шаповалов А.В., Юрчук Г.В. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг. Київ: Знання, 2003. 278 с.

Муравьева А.В. Банковские инновации: факторный и структурный анализ информационных технологий. Банковские услуги. 2004. № 9. С. 2–37.

Просалова В.С., Николаева А.А. Современный подход к банковским инновациям. Финансы и кредит. 2014. № 22. С. 13–22.

Прохоров К.Н. Инновации в банковской сфере. Проблемы учета и финансов. 2014. № 4. С. 55–58.

Саченок Л.І., Нікітіна А.П. Удосконалення банківської системи України. Scientific Journal “ScienceRise”. 2014. № 2. С. 134–137.

Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007. 1024 с.

Скиннер К. Будущее банкинга: мировые тенденции и новые технологи в отрасли / пер. с англ. Минск: Гревцов Паблишер, 2009. 400 с.

Смовженко Т.С., Егорычева С.Б. Инновационные стратегии зарубежных банков. Деньги и кредит. 2010. № 8. С. 51–56.

Степаненко О.П. Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 6. С. 275–282.

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України: монографія / за ред. д.е.н., проф. М.І. Диби, к.е.н., доц. О.М. Юркевич. Київ: КНЕУ, 2013. 425 с.

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / пер. с англ. Москва: Эксмо, 2007. 864 с.

Яковенко С.Н. Генезис финансовых инноваций в деятельности коммерческих банков. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. №5. С. 42–52.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019