АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

Оксана ГРУБЛЯК

Анотація


Вступ. Політика управління державним боргом безпосередньо пов’язана з фінансовою політикою держави, макроекономічною стабільністю та взаємовідносинами із основними партнерами-кредиторами України. Ефективність цієї політики визначається структурою боргу в розрізі строків запозичень, валют погашення, процентних ставок, а також реальною можливістю держави своєчасно і без загроз для фінансової системи виконувати свої зобов’язання.

Мета – проаналізувати ефективність управління державним боргом України за останні роки й оцінити вплив факторів на її результативність.

Методи. Для реалізації поставленої мети використовували такі методи наукового дослідження: системно-структурний аналіз; теоретичне узагальнення; індукція та дедукція; економіко-статистичний і розрахунково-аналітичний; абстрактно-логічний.

Результати. Обґрунтовано, що кожна країна має будувати свою систему управління державним боргом. Аргументовано, що для оцінки ефективності управління державним боргом, крім сталих показників, варто також брати до уваги рівень відсоткових ставок за ОВПД та ОЗДП, зміну валютного курсу грн/дол, темп приросту ВВП. У зв’язку з цим на основіматематичноїмоделіпроаналізовано ефективність управління державним боргом шляхом порівняння коефіцієнта покриття вартості обслуговування боргу приростом ВВП та коефіцієнта приросту питомої ваги державного боргу у ВВП.

Перспективи. Здійснений аналіз дає змогу стверджувати, що найменш ефективною була політика управління боргом у 2018–2019 рр., оскільки розрив між значенням коефіцієнта приросту державного боргу у ВВП та коефіцієнта покриття вартості обслуговування боргу наближається до нуля. Відповідно до результатів дослідження визначено низку проблем, що виникають у процесі управління державним боргом, і запропоновано нові показники для оцінки його ефективності.


Ключові слова


управління державним боргом, ефективність управління державним боргом, ВВП, облігацій внутрішніх державних позик, облігацій зовнішніх державних позик, відсоткові ставки

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бондарчук Т.Г. Державний борг України: механізм управління та обслуговування: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.04.01. Київ, 2001. 19 с.

Кучер Г.В. Ефективність системи управління державним боргом в Україні. Фінанси України. 2012. № 6. С. 44–57.

Бюджетний кодекс України. Закон України від 8 лип. 2010 р. № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Олексійчук С. В. Державний брог України: оптимізація формування та ефективність управління: дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Тернопіль, 2017. 229 с. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/28239/1/dis_pdf.pdf.

Богдан Т. П. Стратегічне управління державним боргом в умовах нестійкої боргової позиції. Фінанси України. 2018. № 4. C. 75–92.

Bogdan T. Debt-creating capital flows and their macroeconomic implications in Ukraine. Athens Journal of Business and Economics. 2015. Vol. 1, Issue 2. P. 135–152.

Лютий І. О., Софієнко А. П. Зовнішні державні запозичення як інструмент фінансової політики уряду. Фінанси України. 2019. № 5. С. 64–78.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовт. 2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13/stru.

General government gross debt. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home.

Сергієнко О. В. Побудова концепції визначення специфічних показників, які вказують на критичний стан державного боргу саме для економіки України. Молодий вчений. 2014. № 9. С. 59–65. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/9/15.pdf.

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/markets/ovdp-table.

ОЗДП, що перебувають в обігу. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/ozdp-shho-perebuvajut-v-obigu.

Угода про гарантії запозичення між Україною та Сполученими Штатами Америки. Закон України від 14 квіт. 2014 р. № 840_164. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_164.

Грубляк О. М. Оцінка ефективності боргової політики України в сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 4(2). С. 87–90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_4(2)__18.

Вахненко Т. П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи. Фінанси України. 2009. № 6. С. 14–29.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019