УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Ірина КРУП’ЯК, Лідія КРУП’ЯК

Анотація


Вступ. Врегулювання проблеми державного боргу визначає бюджетну дієздатність країни, стан її валютних резервів, рівень відсоткових ставок, впливає на інвестиційний клімат, стабільність національної валюти, характер поведінки всіх сегментів фінансового ринку. Водночас у сучасних умовах відсутній єдиний підхід щодо управління державним боргом як інструментом фінансової політики держави, що потребує, з одного боку, пошуку можливостей виконання боргових зобов’язань держави для формування цілей її збалансованого економічного розвитку, а з іншого – активізації наукових зусиль, спрямованих на дослідження зазначеної проблеми.

Мета – систематизувати підходи щодо визначення особливостей управління державним боргом та оцінити його наслідки у контексті збалансованого економічного розвитку країни.

Результати. Розкрито проблеми накопичення боргових зобов’язань держави, що призводять до структурних дисбалансів, посилюють фінансову залежність країни від іноземних кредиторів, знижують її платоспроможність та інвестиційну привабливість, збільшують витрати на обслуговування боргу. Проведено аналіз стану формування боргових зобов’язань держави та здійснено оцінку їх наслідків в контексті збалансування економічного розвитку країни. Виявлено особливості зміни структури державного боргу України в розрізі валют погашення. Здійснено моніторинг індикаторів боргового навантаження України та їх порівняння з граничними значеннями з метою визначення рівня фінансової загрози для країни. Виокремлено наслідки неефективного механізму управління державним боргом, що виявляються на стадії обслуговування і погашення державного боргу та зумовлюють необхідність здійснення щорічних відсоткових платежів, які фінансуються за рахунок коштів бюджету. Обґрунтовано заходи щодо вдосконалення механізму управління державним боргом для запобігання негативних макроекономічних тенденцій.

Висновки. За результатами дослідження встановлено, що державний борг України створює ризики для фінансової спроможності держави, а подальше залучення позикових коштів при незначних темпах економічного зростання посилює загрози макрофінансовій стабільності. Відтак, для збільшення ефективності управління державним боргом важливим є формування належного механізму управління, моніторинг індикаторів боргової безпеки, визначення оптимальної структури відношення боргу до ВВП, враховуючи основні аспекти та тенденції розвитку національної економіки. Для удосконалення механізму управління державним боргом пропонується: зменшення частки заборгованості, номінованої в іноземній валюті; збільшення частки внутрішніх запозичень у структурі державного боргу; скорочення питомої ваги заборгованості, що має погашатися у короткостроковому періоді; стимулювання попиту на державні цінні папери; обмеження залучень фінансових ресурсів міжнародних організацій, що передбачають додаткові умови кредитування й сприяють економічній та політичній залежності держави.


Ключові слова


державний борг, дефіцит бюджету, боргові зобов’язання, боргове навантаження, реструктуризація, фінансові інституції, інвестування, кредитування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Богдан Т. П. Гармонізація статистичного аналізу та обліку державного боргу в Україні з міжнародним стандартом PSDS. Наукові праці НДФІ. 2021. № 3. C. 5–22. URL: https://doi.org/10.33763/npndfi 2021.03.005.

Боргова стійкість державних фінансів: монографія / за ред. Т. І. Єфименко, С. А. Єрохіна, Т. П. Богдан. Київ: ДННУ “Акад. фін. управління”, 2014. 712 с.

Кириленко О. П., Стащук О. В. Оцінювання макроекономічних чинників формування фінансової безпеки України. Світ фінансів. 2017. Вип. 2 (51). С. 1–16.

Короленко Р. В., Потапчук А. В. Державний борг України: сутність та управління. Modern Economics. 2019. № 13. С. 135–140. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/13-2019/korolenko.pdf.

Кудряшов В. П. Імперативи та ризики накопичення державних запозичень. Економіка України. 2018. № 6. С. 26–43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2018_6_4.

Маханець Л. Л. Моделювання раціональної структури державного боргу. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 49. С. 204–209.

Стащук О. В., Боричевська І. Г. Зовнішній державний борг України: сучасні тенденції та особливості обслуговування. Ефективна економіка. 2021. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8679.

Стойко О. Я., Шубенко І. А. Оцінка стану державного боргу України та напрями його оптимізації. Проблеми економіки. 2021. № 1. С. 123–133. URL: http://oaji.net/articles/2021/728-1623655802.pdf.

Фурдичко Л.Є., Піхоцька О.М. Стан зовнішнього державного боргу в економічних реаліях України: його аналіз, причини і наслідки. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 26–29.

Хома І. Б., Папірник С. Є. Аналіз державного боргу України: сучасний стан та напрями оптимізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Вип. 33. Ч. 2. С. 108–114.

Статистичні матеріали по стану державного боргу України. Міністерство фінансів України: веб-сайт. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/borg/borhova-statystyka.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019