КВАНТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ

Алла ХОМУТЕНКО

Анотація


Вступ. Результати, яких досягають при управлінні державними фінансами, можуть бути виражені через організаційний, соціальний та економічний ефекти, що діалектично пов’язані між собою та значною мірою визначають ступінь задоволення змінних у часі суспільних інтересів. При цьому отримані фінансові показники в бюджетній сфері та в державному секторі економіки характеризуватимуть економічний ефект від управління державними фінансами. Його значення, як правило, підтверджують доцільність існування функціонуючого управлінського апарату й ефективність прийнятих ним рішень у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Мета – на підставі авторського методичного підходу оцінити економічний ефект від управління державними фінансами України та обґрунтувати напрямки його підвищення.

Результати. У статті визначено індикатори економічного ефекту від управління державними фінансами. Проведено аналіз окремих показників бюджетної, боргової, інвестиційно-інноваційної стійкості в державі, а також фінансової стійкості суб’єктів державного сектору економіки у 2008–2018 рр. Встановлено тенденції показників виконання плану Державного бюджету України, надійності дохідної частини Пенсійного фонду України, надходжень від приватизації, зовнішнього державного боргу, ефективності та рівня освоєння бюджетних інвестицій. Досліджено кількість і структуру державного сектору, його фінансовий вклад у національну економіку. Обґрунтовано необхідність проведення низки першочергових заходів, які позитивно вплинуть на індикатори економічного ефекту від управління державними фінансами України.

Перспективи. У подальших публікаціях буде визначено інтегральний показник економічного ефекту від управління державними фінансами та здійснено прогнозування його значень.


Ключові слова


державний бюджет, державний борг, бюджетні інвестиції, державний сектор економіки, пенсійний фонд, приватизація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Баглай М. Ю., Білопольська В. М. Бюджетний менеджмент в Україні: проблеми та пропозиції щодо їх вирішення. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2012. С. 34-38.

Винниченко Н. В. Трансформація бюджетного менеджменту в умовах реформування сектора публічних фінансів в Україні: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.08 / Сумський держ. ун-т Міністерства освіти і науки України. Суми, 2018. 471 с.

Горбунов О.В. Бюджетний менеджмент в системі державного регулювання економіки: дис. … канд. екон. наук.: 08.00.03 / Центральноукраїнський нац. техн. ун-т. Кропивницький, 2018. 272 с. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/K_23_073_03/Gorbunov_dis.pdf.

Мельничук Н. Ю. Бюджетний менеджмент в системі державного регулювання: теорія, метрологія, практика: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.08 / Чернігівський нац. техн. ун-т. Чернігів, 2018 с. 518 с. URL: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17023.

Рожко О. Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. 360 с.

Рудик Н.В. Макрофінансові індикатори в економічній стратегії держави. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 74–82. URL: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2016-3_0-pages-74_80.pdf.

Тулай О. І. Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність: монографія. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2016. 414 с.

The Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA). URL: https://www.pefa.org/node/3676

Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu.

Офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України. Доходи бюджету Пенсійного фонду України, 21.05.2018 р. URL: http://www.pfu.gov.ua/33937-dohody-byudzhetu-pensijnogo-fonduukrayiny/.

Офіційний веб-сайт Світового банку. URL: https://info.worldbank.org/governance/wgi/#home.

Фінансовий портал Мінфіну. URL: http://index.minfin.com.ua/index/debtgov/.

Волохова І. С., Луніна І. О., Хомутенко А. В. Трансформаційні процеси у податковій системі України: монографія / за ред. д-ра екон. наук І. С. Волохової. Одеса: Атлант, 2018. 383 с.

Геєць В. Після приватизації показники підприємств тільки погіршились. URL: http://finbalance.com.ua/news/Pislya-privatizatsipokazniki-pidprimstv-v-Ukrani-pohirshilisya-Hets.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. Статистичний щорічник “Україна у цифрах 2017”. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/08/Ukr_cifra_2017_u.pdf.

De la Fuente A Fiscal policy and growths in the OECD// CEPR Discussion paper London. 2007. № 1775. URL: http://econpapers.repec.org/ RAS/pde52.htm.

Питома вага державного сектора в економіці. Міністерство економічного розвитку. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=3f9cbf0b-24bf-48f8-8360-04d559e41d60&tag=UpravlinniaDerzhavnimSektoromEkonomikiIs.

Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. 2-ге вид. Львів: Кальварія, 2017. 164 с. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/E-Book-Doctrine-2030.pdf.

Global Competitiveness Report 2018. URL: http://reports.weforum.org/globalcompetitiveness-report-2018/country-economyprofiles/#economy=UKR.

Лук’яненко І. Г. Макрофінансова стабільність: моделі та вектори оцінки: монографія. Київ: ТОВ “ГЛІФ Медіа”, 2016. 187 с. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10878.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019