ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРШООСНОВИ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНИХ ФІНАНСІВ

Андрій ДЕРЛИЦЯ

Анотація


Вступ. Теорія суспільних фінансів у своїй основі має глибинні філософські питання, а тому вибудовується на базі досягнень політичної економії, державознавства, домінуючих філософських доктрин, які пояснюють процеси буття, свідомості та закономірностей їх розвитку.

Мета – дослідити філософські основи фінансової науки у контексті відмінностей поглядів західної теорії суспільних фінансів, та сучасної вітчизняної фінансової науки, яка досі частково дотримується світоглядних підходів радянської фінансової школи.

Методи. У роботі використано методи порівняння, логічного аналізу та абстрагування.

Результати. Розглянуто ключові філософські проблеми та їх вплив на теорію суспільних фінансів. З’ясовано роль матеріального та ідеального начал для суспільних фінансів. Встановлено відмінності метафізичного та діалектичного підходів до трактування фінансових феноменів. Окреслено наслідки протистояння раціоналізму й емпіризму для фінансової науки. Розкрито переваги й обмеження застосування індуктивного та гіпотетико-дедуктивного методів. Досліджено роль верифікації та фальсифікації як способів перевірки істинності наукового знання. Виявлено відмінності онтологічних, гносеологічних та епістемологічних акцентів західної та вітчизняної теорії суспільних фінансів. Встановлено певну альтернативність діалектики та формальної логіки як дослідницьких парадигм. Вказано на недоліки надмірної орієнтації вітчизняної науки на намагання формулювання понять і категорій у стилі філософського есенціалізму, загалом відкинутого на Заході. Показано переваги та обмеження історичного підходу у дослідженні суспільних фінансів.

Висновки. Доведено, що дослідницьку основу теорії суспільних фінансів має становити дотримання чіткої послідовності у філософській тріаді: діалектика – логіка – метафізика. Зазначено, що перспективи розвитку вітчизняної фінансової науки лежать у площині імплементації філософсько-методологічних надбань західної науки зі збереженням вітчизняної ідентичності.


Ключові слова


теорія суспільних фінансів, діалектика, метафізика, логіка, емпіризм, раціоналізм, верифікація, фальсифікація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація i наукова проблематика державних фінансів). Львів: Каменяр, 2000. 303 с.

Hausman D. Philosophy of economics. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2008 Edition). URL: https://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/economics/#3.2.

Cozic M. Philosophy of economics. Cahiers de Recherche Série “Décision, Rationalité, Interaction”. 2015. № 01. URL: https://www.ihpst.cnrs.fr/sites/default/files/dri-2015-01.pdf.

Ross D. Kincaid, H. Introduction: The new philosophy of economics. The Oxford Handbook of Philosophy of Economics. 2009. URL: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195189254.001.0001/oxfordhb-9780195189254-e-001?print=pdf.

McGee R. W. The philosophy of taxation and public finance. Kluwer Academic Publishers. 2004. 313 p.

Юдин А. И. История и философия науки: общие проблемы: учеб. пособ. Тамбов: ФГБОУ ВПО “ТГТУ”, 2012. 160 с.

Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. Т. 1. Київ: Держ. вид. політичної літератури УРСР, 1954. С. 20.

Войтов А. Г. Наука о науке: философия, метанаука, эпистемология, когнитология: монография. Москва: Издательство “Дашков и К”, 2016. 464 с.

Hirsch R. Dialectics and logic. 2003. URL: http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/R.Hirsch/papers/dialectics/dialectics.pdf.

Popper К. R. What is dialectic? Conjectures and refutations. London, 1976. P. 312–335. URL: https://www.vordenker.de/ggphilosophy/popper_what-is-dialectic.pdf.

Философия социальных и гуманитарных наук: учеб. пособ. для вузов / под общ. ред. проф. С.А. Лебедева. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Академический Проект, 2008. 733 с.

Философия и методология экономики: учеб. пособ. / под ред. Л. А. Тутова. – Москва: ИНФРА-М, 2017. 386 с.

Андреев И. Д. Диалектическая логика: учеб. пособ. Москва: Высшая школа, 1985. 367 с.

Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют; пер. С англ. / науч. ред. и вступ. ст. В. С. Автономова. Москва: НП “Журнал Вопросы экономики”, 2004. 416 с.

Баумейстер А. Онтологія як філософська дисципліна: український контекст. Філософська думка. 2013. № 5. С. 26–40.

Ананьин О. И. Онтологические предпосылки экономических теорий. Москва: Институт экономики РАН, 2013. 50 с.

Сінельнікова М. В. Межі людського пізнання у філософії І. Канта. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2017. Вип. 20. С. 112–114. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11470/Sinelnikova%20M%20V.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Кант І. Критика чистого розуму; пер. З нім. І. Бурковського. Київ: Юніверс, 2000. 504 с.

Баумейстер А. Теорія субстанції у Аристотеля. Sententiae. 2010. № 1. С. 3–62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/senten_2010_1_3.

Кейнс Дж. Н. Предмет и метод политической экономии; пер. А. Гуковского. Москва: Директмедиа Паблишинг, 2008. 278 с.

Поппер К. P. Нищета историцизма; пер. с англ. Москва: Издательская группа “Прогресс” – VIA, 1993. 187 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019