ДИВЕРГЕНЦІЯ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ У КОНТЕКСТІ ГЕНЕЗИСУ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНИХ ФІНАНСІВ

Андрій ДЕРЛИЦЯ

Анотація


Вступ. Фінансова наука в Україні все ще характеризується державоцентричним підходом до аналізу фіскальних процесів, залишаючись по-суті, теорією державних фінансів, тоді як на Заході сформувалася теорія суспільних фінансів, яка виводить їх детермінованість із індивідуальних інтересів та потреб. 

Мета – дослідити історичні аспекти становлення теорії суспільних фінансів у процесі еволюційної дивергенції фінансові науки. 

Методи. У роботі використано методи порівняння, логічного аналізу та історичний метод наукового пізнання. 

Результати. Досліджено процес історичної дивергенції фінансової науки, в результаті якої окреслились окремі напрямки, які досліджують публічні фінанси, фінанси господарюючих суб’єктів та персональні фінанси. Виявлено, що витоки публічного управління фінансами належать античній культурі, а остаточні передумови для усвідомлення публічності фінансів закладені з моменту становлення конституціоналізму у країнах Європи. Доведено, що термін “фінанси” на момент виникнення застосовувався для характеристики системи платежів, де стерті грані між особистими фінансами короля, публічними коштами, державним і банківським кредитом. Показано, що на зламі XIX–XX століть західна економічна думка пішла шляхом дивергенції фінансової науки трьома незалежними напрямками. З’ясовано, що поняття “public finance” увійшло в науковий обіг лише наприкінці ХІХ століття, а використання терміна “finance” закріпилося за сферою корпоративних фінансів. Встановлено, що основи наукового дослідження фінансових явищ на базі дедуктивного методу та абстрактного підходу заклала класична школа політекономії. Доведено, що саме аналіз податків і державних витрат у взаємозв’язку, через призму індивідуальних інтересів і суб’єктивної цінності, здійснив методологічну революцію та став останнім кроком на шляху до формування сучасної теорії суспільних фінансів.

Висновки. Пріоритетом вітчизняної фінансової думки є її транзит із теорії державних фінансів у теорію суспільних фінансів у контексті інтеграції у світоглядну парадигму західної фінансової науки.


Ключові слова


фінансова наука, суспільні фінанси, публічні фінанси, корпоративні фінанси, приватні фінанси

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація i наукова проблематика державних фінансів). Львів: Каменяр, 2000. 303 с.

Рожко О. Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку. Київ: Ліра-К, 2016. 360 с.

Леоненко П. М., Федосов В. М., Юхименко П. І. Основні етапи розвитку фінансової науки: методологія проблеми. Фінанси України. 2017. № 4. С. 55–74.

Shumpeter J. History of economic analysis. Allen & Unwin. 1954. 1283 p. URL: http://www.urbanlab.org/articles/economics/Schumpeter%201954%20-%20history%20economic%20analysis.pdf

Муравьева Л. А. Экономика и финансы античного мира. Учет. Анализ. Аудит. 2016. № 4. С. 99–111. URL: http://www.fa.ru/org/div/museum/SiteAssets/Pages/ancient/Муравьеа%20Л.А.%20Экономика%20и%20финансы%20античного%20мира.pdf

Rosen H. S. Public finance. Burr Ridge: IRWIN, 1992. 657 p.

Хрестоматия по истории Древней Греции / под. ред. Д. П. Каллистова. Москва: Изд-во “Мысль”, 1964. 695 с.

Историко-философский ежегодник 2007. Москва: Наука, 2008. С. 187–217.

Finance. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. URL: https://www.cnrtl.fr/etymologie/finances

Finance. Online Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/word/finance

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст.: у 3 т. Київ: Основи, 1997. Т. 2: Ігри обміну. 585 с.

Bodin I. The Six Bookes of a Commonweale. London: Impensis G. Bishop, 1606. URL: https://dl.tufts.edu/concern/pdfs/pz50h772d

Bodin J. Les six livres de la République. Paris: Librairie générale française, 1993. 607 p. URL: http://aberkane.yolasite.com/resources/bodin...six%20livres%20republique.pdf

Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т 1 / пер. с лат. и англ.; сост., ред. изд., авт. вступ. ст. и при-меч. В.В. Соколов. Москва: Мысль, 1989. 622 с.

Локк Дж. Сочинения в 3 т. / пер. с англ. и лат.; ред. и сост., авт. примеч. А. Л. Субботин. Москва: Мысль, 1998. 668 с.

Davenant C. Discourses on the Public Revenues, and on the Trade of England. London. 1698. URL: https://books.google.com.ua/books?id=LA47AAAAMAAJ&pg=PA125&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Handbook of Public Economics / ed. by A.J. Auerbach and M. Feldstein. Vol. 1. North-Holland. Elsevier Science Publishers. 1985. 483 p.

Б’юкенен Дж. М., Масгрейв Р. А. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежних бачення держави: пер. з англ. Київ: Вид. дім “КМ Академія”, 2004. 175 с.

Бастейбл Ч. Ф. Общественные финансы / пер. c англ. под. ред. С. П. Захарченкова. Харьков: Виват, 2016. 808 с.

Cossa L. Taxation its Principles and Methods. Knickerbocker Press. New York. 1896. 213 p.

Patterson R. H. The science of Finance: a practical treatise. London: William Blackwood & Sons, 1868. URL: https://ia800205.us.archive.org/1/items/cu31924013889146/cu31924013889146.pdf

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової науки / за наук. ред. В. М. Федосова. Київ: Либідь, 2000. 656 с.

Годме П. М. Финансовое право. Москва: Прогресс, 1978. 429 с.

Захарченков С. П. Трактовка финансов в зарубежной литературе. Бизнес Информ. 2011. № 4. C. 122–128. URL: http://www.businessinform.net/export_pdf/business-inform-2011-4_0-pages-122_128.pdf

Campbel J. Y. Household Finance. The Journal of Finance. Vol. LXI, 2006. № 4. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1540-6261.2006.00883.x


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019