ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Сергій ФРОЛОВ, Володимир ОРЛОВ, Марія ДИХА

Анотація


Вступ. Особливості функціонування та структура фондового ринку України віді­грають важливу роль у забезпеченні економічної безпеки держави загалом та фінансо­вої зокрема.

Мета – проаналізувати стан та виявити особливості розвитку сучасного фондо­вого ринку України, розкрити його вплив на стан фінансової безпеки держави.

Результати. Існуючі дисбаланси на первинному ринку цінних паперів України в осно­вному обумовлені незначними за кількістю та обсягом емісіями, а також переважанням серед емітентів державних банківських установ та державних корпорацій, які здійсню­вали емісію для утримання банками на необхідному рівні нормативів забезпечення капі­талом та поповнення статутного капіталу. Обсяги та кількість емісій облігацій сут­тєво менші, порівняно з акціями. Зауважимо, що в Україні функціонують чотири біржі, але операції первинного фондового ринку зосереджено на біржі ПФТС. Більш розвиненим в Україні є вторинний ринок цінних паперів (сумарно розмір операцій становить більше 90% від обсягу біржових контрактів упродовж усього аналізованого періоду). Здійснення операцій відбувається здебільшого на фондових біржах – ПФТС та “Перспектива”. Тен­денція результатів вторинного фондового ринку покращується (суттєво зменшуєть­ся значення таких показників: середнє лінійне відхилення, дисперсія, коефіцієнт осциля­ції), проте значення коефіцієнта осциляції все ще свідчить про недостатньо однорідне та збалансоване середовище. Наближенням до стану однорідності можна охаракте­ризувати біржові контракти, що укладені за державними облігаціями. Водночас обся­ги укладання біржових контрактів загалом незначні, а частка біржових контрактів за державними облігаціями в загальному обсязі наближається майже до 100%; тому можна зробити висновок, що весь фондовий ринок України характеризується суттєвою неоднорідністю та незбалансованістю.

Висновки. Фондовий ринок України не забезпечує виконання своєї ключової функції – інвестиційної, а характеризується яскраво вираженими дисбалансами. Водночас варто наголосити, що для структури фондового ринку характерними є динамічні процеси, тому створення повністю збалансованого середовища не може бути пріоритетом. Фондовий ринок України здебільшого обслуговує потреби публічного сектору економіки і жодним чином не сприяє розвитку не лише реального, а й фінансового сектору еконо­міки. Тобто безпека фондового ринку безпосередньо пов’язана з борговою та бюджет­ною, які є складовими фінансової безпеки держави.


Ключові слова


фондовий ринок України, фінансова безпека держави, фондові біржі, фінансові ризики, публічні та корпоративні фінанси

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Plastun A., Kozmenko S., Plastun V., Filatova H. Market anomalies and data persistence: The case of the day-of-the-week effect. Journal of International Studies. 2019. № 12(3). P. 122–130. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-3/10.

Plastun A., Makarenko I., Balatskyi I. Competitiveness in the Ukrainian stock market and local crisis of 2013–2015. Investment Management and Financial Innovations. 2018. № 15(2). P. 29– 39. doi:10.21511/imfi.15(2).2018.03.

Dykha M., Liubokhynets L., Tanasiienko N., Moroz S., Poplavska O. Elimination of the influence of investment, financial and operational risks on the organisation economic security. Journal of Security and Sustainability Issues. 2019. № 9(1). P. 13–26. URL: http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(2); http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8397.

Диха М. В. Економічна безпека країни: сутність та складові. Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, макро- та прикладні аспекти: монографія / за ред. О. В. Покатаєвої, М. В. Болдуєва, Г. Ю. Кучерової. Запоріжжя: КПУ, 2017. С. 284–298. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7635.

Shkolnyk I., Kozmenko S., Polach J., Wolanin E. (2020). State financial security: Comprehensive analysis of its impact factors. Journal of International Studies. 2020. № 13(2). P. 291–309. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-2/20.

Shkolnyk I., Kozmenko S., Kozmenko O., Mershchii B. The impact of economy financialization on the level of economic development of the associate EU member states. Economics and Sociology. 2019. № 12(4). P. 43–58. doi:10.14254/2071-789X.2019/12-4/2.

Татарин Н. Б., Бундз Н. Б., Кравчук А. С. Фондовий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку. Молодий вчений. 2021. № 3 (91). С. 379–383.

Босак А. О., Дойнік Ю. В. Фондовий ринок України: перспективи розвитку, світовий досвід державного регулювання. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. Вип. 3 (2), С. 290–303.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Інформація. URL: https://www.nssmc.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019