ПИТАННЯ ДОГМАТИЗМУ ТА ОРТОДОКСІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

Андрій ДЕРЛИЦЯ

Анотація


Вступ. Фінансова наука в Україні досі характеризується дотриманням низки базисних догматичних положень, успадкованих від радянської фінансової школи, які не підтверджені розвитком західної економічної теорії та сучасною практикою. В основі такого ортодоксального підходу лежить марксистсько-ленінська доктрина, що свідчить про нереалізовану декомунізацію вітчизняної фінансової науки.

Мета – критична оцінка догматичних основ ортодоксального підходу через призму їх відповідності економічним реаліям і розвитку фінансової науки Заходу.

Методи. У дослідженні використано методи абстрагування, порівняння та логічного аналізу.

Результати. Піддано критиці унітаристський погляд на фінанси, який поєднує публічні, корпоративні та персональні фінанси у єдину категорію і спільну науку. Зазначено, що дивергенція наукових і освітніх напрямків фінансів господарських структур та суспільних фінансів була здійснена західною економічною думкою ще на початку ХХ ст. Доведено, що визначення категорії “фінанси” через концепт відносин не дає змоги повністю розкривати їх суть, акцентує увагу лише на окремих аспектах цього феномену. Розкрито обмеженість ортодоксального підходу до визначення ролі фінансів на етапах суспільного відтворення, оскільки він не враховує стадії виробництва та споживання. Вказано на переваги підходу фінансової науки Заходу в результаті комплексного дослідження суспільного виробництва благ і послуг, перерозподілу доходів між індивідами, фіскального обміну податків на блага й аналізу корисності від їх споживання. Наголошено на необхідності зміни парадигми погляду на фінансову проблематику з державоцентризму (з позицій “об’єктивних” потреб держави), на переважно індивідуалістичний підхід, людиноцентризм західної фінансової думки. Критично оцінено ортодоксальне трактування функцій суспільних фінансів. Виокремлено дві ключові риси суспільних фінансів: обмінну та перерозподільчу. А також їх функції: алокації ресурсів у суспільний сектор із подальшим зворотним поверненням вартості у вигляді вироблених суспільним сектором благ; перерозподілу доходів, здійснюваному за допомогою трансфертів і перерозподільчих ефектів внаслідок невідповідності фіскальних внесків індивідів отриманій ними вигоді.

Перспективи. На часі – необхідність подальшого здійснення кроків щодо перегляду ортодоксальної концептуальної основи та взяття на озброєння світоглядних установок фінансової думки Заходу.


Ключові слова


фінансова наука, суспільні фінанси, публічні фінанси, приватні фінанси, суспільні блага, функції фінансів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Финансы и кредит СССР: учебник / М. М. Алексеенко и др.; под ред. Н. Т. Беркова. 2-е изд. Львов: Вища школа, 1987. 373 с.

Андрущенко В. Л. Фiнансова думка Заходу в ХХ столiттi: (Теоретична концептуалiзацiя i наукова проблематика державних фiнансiв). Львiв: Каменяр, 2000. 303 с.

Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава – податки – бізнес (Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): монографія. Київ: Либідь, 1992. 328 с.

Василик О. Д. Теорія фінансів. Київ: НІОС, 2000. 416 с.

Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: підручник / за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. Київ: ЦУЛ, 2010. 576 с.

Фінанси: підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. Київ: Знання, 2008. 611 с.

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст.: у 3 т. Київ: Основи, 1997. Т. 2: Ігри обміну. 585 с.

Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія / пер. з англ. В. Ружицького та П. Таращука. Київ: Основи, 1995. 528 с.

Зятковський І. В. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституційних перетворень: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2006. 388 с.

Вознесенский Э. А. Финансы как стоимостная категория. Москва: Финансы и статистика, 1985. 159 с.

Финансы социалистического общества: учеб. пособие / под. ред. Н. В. Гаретовского. Москва: Финансы и статистика, 1985. 310 с.

Musgrave R. A. The theory of public finance. New York: McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 1959. 628 p.

Rosen H. S. Public finance. Burr Ridge: IRWIN, 1992. 657.

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової науки / за наук. ред. В. М. Федосова. Київ: Либідь, 2000. 656 с.

Бьюкенен Д.М. Политическая экономия государства благосостояния. МЭМО. 1996. № 5. С. 46–52.

Методологічні положення розрахунку валового внутрішнього продукту: затв. наказом Державної служби статистики України 17.09.2018 № 187. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0187832-18.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019