ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ірина СТОРОНЯНСЬКА, Андріана БЕЛЯ

Анотація


Вступ. Реформа децентралізації, що розпочалась у 2014 році, має на меті не лише зміну адміністративного устрою України, а й бюджетної системи, що може спричинити зростання потенційних ризиків неефективного використання бюджетних коштів. Для мінімізації негативних наслідків таких ризиків варто залучати громадськість, яка найбільше зацікавлена у досягненні цілей, визначених місцевим бюджетом громади.

Мета – ідентифікувати особливості реалізації громадського контролю за використанням ресурсів місцевих бюджетах у територіальних громадах України.

Методи. У дослідженні використовували методи аналізу та синтезу для вивчення інструментів громадського контролю, а також опитування для виявлення поглядів активістів громадянського суспільства й експертів на заходи громадського контролю під час реформи децентралізації.

Результати. В роботі визначено рівні й інструменти громадського контролю виконання місцевих бюджетів територіальних громад. Виокремлено чотири рівні: інформування, консультування, діалог, партнерство. Наголошено на головних інструментах громадського контролю, серед яких: громадські слухання, елементи електронної демократії, консультативно-дорадчі органи, громадські ради та місцеві вибори.

Наведено результати соціологічного опитування громадських активістів та фахівців у галузі місцевих фінансів у Львівській та Харківській областях. За результатами анкетування виявлено значний рівень обізнаності респондентів щодо переліку інструментів громадського контролю. На думку більшості опитаних, громадські організації мають більші можливості контролювати витрати місцевих бюджетів, а обговорення використання бюджетних коштів є найбільш дієвим інструментом громадської участі.

Головними проблемами, за результатами опитування, в процесі використання бюджетних коштів є низький рівень прозорості бюджетного планування та виконання, а також низька ефективність наповнення та витрачання бюджетних коштів. Виокремлено перешкоди у здійсненні громадського контролю за дотриманням ефективного використання бюджетних коштів.

Перспективи. Подальші наукові дослідження громадського контролю за дотриманням бюджетів територіальних громад варто зосередити на юридичних особливостях таких заходів, а також перспективах використання визначених у статті інструментів у майбутньому.


Ключові слова


громадський контроль, місцевий бюджет, територіальна громада

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Савчук С. В., Коломийчук Н. М. Теоретичні аспекти громадського контролю. Гроші, фінанси і кредит. 2018. № 24. С. 364–368. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/24_2018_ukr/63.pdf.

Ткаченко Р. О. Стан та розвиток громадського контролю за діяльністю органів Національної поліції України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4. С. 198–205. URL: http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/23.pdf.

Норенко К. Громадський контроль за використанням коштів фондів охорони навколишнього природного середовища. URL: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/Instruktsiya-dlya-gromadskosti.pdf.

Неугодніков А. О. Громадський контроль за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації: наближення до міжнародних стандартів. LEX PORTUS. 2019. № 6 (20). С. 66–79. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12312/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D1%80%D0%BE.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Терещенко М. М. Взаємозв`язок державного та громадського контролю як інструмент реалізації публічного управління: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Київ, 2020, 20 с.

Пристинська Л. І. Особливості здійснення громадського контролю в системі органів місцевого самоврядування в Україні. 2019. URL: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/715/1/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%-8C%D0%BA%D0%B0.pdf.

Budzeń D. Ewolucja systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego na przestrzeni 25 lat samorządności w Polsce. Ruch prawniczy, ekonomiczny I socjologiczny. 2015. № LXXVII. S. 287–301. URL: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/download/3133/3121.

Wyporska-Frankiewicz J. Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego: monografia. Wolters Kluwer business. 2020. 212 s. URL: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/monografie/kontrola-wykonywania-zadan-i-nadzor-nad-jednostkami-samorzadu-369469114.

Barczak A. Zadania kontrolno-nadzorcze samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska. Ekspertyzy i opracowania. 2019. № 96. P. 1–8. URL: https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1577108262_EiOP%20nr%2096_2019.pdf.

Rakoczy B. Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Warszawa, 2008. URL: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze/prawoochrony-srodowiska-komentarz-587609947.

Kontrola publiczna w Unii Europejskiej. Europejski trybunał obrachunkowy. 2019. 228 p. URL: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Book_Public_Audit_in_the_EU/Book-Public_Audit_in_the_EU_PL.pdf.

Купрій В. Як оцінка допомагає робити врядування більш відкритим та підзвітним? Національне агентство України з питань державної служби. 2019. URL: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/A4UA.pdf.

Результати оцінювання управління фінансами об’єднаних територіальних громад. URL: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/273/DOBRE_UA_FMA_Results.pdf.

Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 р. № 2862-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.

Врублевський О. Що потрібно знати старості про юридичну природу загальних зборів громадян. DESPRO. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10260.

Здійснення громадського контролю у зарубіжних країнах. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29223.pdf.

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80.

Літвінова К., Маєвська О. Яка інформація є на офіційних веб-сайтах ОТГ Львівської області. URL: http://bit.do/eEjhT.

Літвінова К., Маєвська О. Яка інформація є на офіційних веб-сайтах ОТГ для доступу до електронних сервісів та інструментів електронної демократії? URL: https://egromada.files.wordpress.com/2018/08/d0bbd18cd0b2d196d0b2d181d18cd0bad0b0-d0bed0b1d0bbd0b0d181d182d18c.pdf.

Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.

Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. Постанова Кабінету Міністрів України № 976 від 05.11.2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019