УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ У КОНТЕКСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ В УКРАЇНІ

Ольга МУЛЬСКА, Надія РУЩИШИН

Анотація


Вступ. Примітним структурним викликом національної економіки України, порівняно з економічно розвиненими державами, є численні фінансово-економічні дисбаланси, низька інституційна та ринкова спроможність бізнес-середовища, внесок якого у ВВП, національний продукт і додану вартість, експорт і зайнятість населення є критично низький. Це призводить до послаблення прошарку середнього класу, зниження ділової активності населення, економічної незалежності територій і поглиблення економічних дисбалансів у країні.

Мета – обґрунтувати ефективні інструменти банківського кредитування у фокусі регулювання фінансово-економічних дисбалансів в Україні.

Результати. Доведено, що трансформації у бізнес-середовищі країни, повільні темпи структурних змін у національній економіці, дисбаланс на ринку праці, низький рівень комерціалізації наукових розробок та відсутність інноваційних стратегій розвитку сфери промисловості, а також втрати капіталу країни через поширення економічних (ринкових) девіацій зумовили необхідність розробки й імплементації спеціальних інструментів стимулювання банківського кредитування, зокрема у частині регулювання економічних дисбалансів в Україні. З’ясовано, що найбільш ефективними механізмами є: кредитно-інфраструктурний, ринково-продуктовий, організаційно-безпековий, проєктно-трансформаційний.

Запропоновано авторський підхід до позиціонування механізмів стимулювання розвитку банківського кредитування у частині регулювання фінансово-економічних дисбалансів (системний інструмент регулювання у сфері галузево-секторального збалансування національної економіки; структурну надбудову гарантування високого рівня конкурентного середовища в усіх галузях економіки, як головного рушія соціально-економічного розвитку та науково-технічного поступу; дієвий апарат активізації темпів системної трансформації та структурної перебудови виробничо-господарських комплексів національної економіки).

Перспективи. Предметом подальших наукових досліджень є вивчення впливу банківського сектору на економічні девіації як факторів посилення фінансово-кономічних дисбалансів у країні.


Ключові слова


банківське кредитування, фінансово-економічні дисбаланси, національна економіка, бізнес-середовище

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Амоша О. І., Аптекар С. С., Білопольський М. Г., Юрій С. І. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія. Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2011. 848 с.

Васильців Т. Г., Мандрик О. Я. Пріоритети і засоби забезпечення економічної безпеки малого і середнього підприємництва. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19. С. 128–133.

Васильців Т. Г., Гринкевич С. С. Формування середовища економічної безпеки підприємництва в Україні. Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 3–4 (1). С. 24–27.

Геєць В. М., Шинкарук Л. В., Артьомова Т. І. Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія. Київ: Ін-т екон. Та прогнозув., 2011. 696 с.

Кравчук Н. Я. Концептуалізація глобальних фінансових дисбалансів. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 3. С. 153–159. URL: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2013/3(68)/uazt_2013_3_18.pdf.

Пантєлєєва Н. Формування інституційного забезпечення грошово-кредитної політики держави. Вісник НБУ. 2014. № 4. С. 44–52.

Баранова В. Г. Банківські інноваційні технології: проблеми та перспективи впровадження. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 40. С. 177–181.

Дзюблюк О. В. Інноваційні вектори розвитку банківської системи. Світ фінансів. 2019. Вип. 3 (60). С. 8–25.

Карчева І. Я. Сучасні тенденції інноваційного розвитку банків України в контексті концепції банку 3.0. Фінансовий простір. 2015. № 3 (19). С. 299–305.

Онищенко Ю. Г. Банківська діяльність в умовах розвитку цифрових технологій. Вісник ОНУ ім. І. Мечникова. 2018. Т. 23. Вип. 8(73). С. 160–165.

Соколюк К. Ю., Ліпковська К. А., Березюк В. О. Значення і вплив сучасних інформаційних технологій на розвиток банківського маркетингу. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 30. C. 225–229. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/36.pdf.

Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: Виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ДУ ІРД НАН України. 2018. 157 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180701.pdf.

Возняк Г. В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ: монографія. Львів: ДУ ІРД НАН України. 2016. 520 с.

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Ефективність використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів: проблемно-орієнтований аналіз. Cтратегічні пріоритети. 2014. № 1. С. 84–90.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019