EFFICIENCY OF STATE FINANCE MANAGEMENT: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION

Alla KHOMUTENKO, Vira KHOMUTENKO

Анотація


Introduction. TThe degree of satisfaction of public interests depends on the efficiency of managing the processes of formation, distribution and use of state funds of funds. Awareness of this led to the development of scientific and methodological approaches to diagnosing the status of state finance management by both individual scientists and practitioners, as well as scientific-research institutions and organizations of national and international levels.

Purpose of the paper is to investigate world and domestic scientific and methodological approaches to determining the efficiency of state finance management, which will reveal the shortcomings and gaps that affect the accuracy of the results.

Results. The approaches used to assess the effectiveness of state administration and state service in general, as well as state finance management and the state budget, in particular, are characterized. The criteria used to calculate the International Civil Service Effectiveness Index are defined. The indicators of the countries of the world for this index for 2019 are analyzed. The criteria for assessing the state of public administration used by the World Bank are investigated. Such result indicators of Ukraine for 2007-2017 are analyzed. The methodology for assessing the effectiveness of public finance management (PEFA), which was tested by the World Bank with a group of partners USAID, EU, GIZ in Ukraine in 2011 and 2015, is demonstrated. The result indicators of individual criteria of management efficiency are given, such as: Open Budget Index, Global Competitiveness Index, Index of Globalization. A matrix of scientists' views on the composition of the criteria for the effectiveness of budget management is shown. The criteria and indicators of the financial management efficiency of the state sector of the economy, which in the studied methods are not included in the composition of state finances, are determined.

Conclusions. The analysis showed that the scientific and methodological approach used to evaluate the effectiveness of state finance management depends on the performers understanding of the content of efficiency, the set analytical goals, the level of analysis, sources of information, the chosen methodology. It is revealed that none of the analyzed approaches allows a comprehensive assessment of the effectiveness of state finance management.


Ключові слова


public finance, efficiency, budget management, state sector, world experience

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Rozhko, O.D. (2016). Derzhavni finansy Ukrainy: determinanty ta priorytety rozvytku [Public finances of Ukraine: determinants and priorities of development]. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K [in Ukrainian].

Rudyk, N. V. (2016). Makrofinansovi indykatory v ekonomichniy stratehii derzhavy [Macrofinancial indicators in the economic strategy of the state]. Problemy ekonomicy – Problems of economy, 3, 74–82. Available at: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2016-3_0-pages-74_80.pdf.

Tulai, O. I. (2016). Derzhavni finansy i stalyi liudskyi rozvytok: kontseptualni dominanty ta dialektychna yednist [Public finance and sustainable human development]. Ternopil: Ekonomichna dymka [in Ukrainian].

Bahlai, M. Iu., Bilopolska, V. M. (2012). Biudzhetnyi menedzhment v Ukraini: problemy ta propozytsii shchodo yikh vyrishennia [Budget management in Ukraine: problems and proposals to solve it]. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva DonNU imeni Vasylia Stusa – Bulletin of the student scientific society of DonNU, 34–38. Available at: http://webcache. googleusercontent.com/search?q=cache:7eRhR1xvYNsJ:jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/download/1415/1444+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

Vynnychenko, N. V. (2018). Transformatsiia biudzhetnoho menedzhmentu v umovakh reformuvannia sektora publichnykh finansiv v Ukraini [Transformation of budget management in the conditions of reforming the public finance sector in Ukraine]. Sumy State University of the Ministry of Education and Science of Ukraine [in Ukrainian].

Horbunov, O. V. (2018). Biudzhetnyi menedzhment v systemi derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky [Budget management in the system of state regulation of the economy]. Central Ukrainian National Technical University. Kropyvnytsky. Available at: http://www.kntu.kr.ua/doc/K_23_073_03/Gorbunov_dis.pdf.

Melnychuk, N. Iu. (2018). Biudzhetnyi menedzhment v systemi derzhavnoho rehuliuvannia: teoriia, metrolohiia, praktyka [Budget management in the system of state regulation: theory, metrology, practice]. Chernihiv National Techical University. Available at: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17023.

Deineka, O. V., Boiarko, I. M., Dekhtiar, N. A. (2012). Efektyvnist finansiv derzhavnoho sektora ekonomiky v systemi upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom Ukrainy [Efficiency of public sector finance in the system of management of socio-economic development of Ukraine]. Sumy: Universytetska knyha. Available at: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/50439/25/Dekhtiar_state_ fina nce.pdf.

Blavatnik School of Government – University of Oxford. (2017). Available at: https://www.bsg.ox.ac.uk/about/partnerships/international-civilservice-effectiv eness-index-2017.

World Bank Group. (2018). Available at: http://info.worldbank. org/governance/wgi/#reports.

Zvit z efektyvnosti upravlinnia derzhavnymy finansamy v Ukraini (2015). [Public Financial Management Performance Report for Ukraine]. Available at: https://pefa.org/sites/default/files/UAMay16-PFMPR-Public-UA.pdf.

International Budget Partnership. (2018). Available at: https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/ukraine-open-budget-survey-2017-sum mary-russian.pdf.

The Global Competitiveness Report. (2018). Available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf.

KOF Swiss Economic Institute. (2019). Available at: https://kof.ethz.ch/en/forecasts-andindicators/indicators/kof-globalisation-index.html.

Comparing Business Regulation. World Bank. (2019). Available at: http://russian.doingbusiness.org/.

Index of Economic Freedom. (2019). Available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf.

Bartsits, I. N. (2008). Pokazateli effektivnosti gosudarstvennogo upravleniya (subektivnyj vzglyad na mezhdunarodnye standarty) [Performance indicators of public administration (a subjective view of international standards)]. Predstavitelnaya vlast – XXI vek: zakonodatelstvo, Kommentarii, prpblemy – Representative power – XXI century: legislation, comments, problems, 1 (80), 10–26. Available at: http://pvlast.ru/archive/index.433.php.

Huraliuk, A. H. (2010). Kontseptsii otsinky efektyvnosti upravlinnia navchalnym zakladom [Concepts for evaluating the effectiveness of school management]. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu – Theory and Methodology of Educational Management, 3. Available at: http://tme.umo.edu.ua/docs/3/10gurmee.pdf.

Potryvaieva, N. V. (2015). Systema zbalansovanykh pokaznykiv yak analitychnyi zasib pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia pidpryiemstv [Balanced Scorecard as an Analytical Tool for Improving Business Performance]. Efektyvna ekonomika – Efficient Economy, 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5092.

Khomutenko, A. V., Zinchenko, M. A. (2016). Otsiniuvannia efektyvnosti upravlinnia finansovymy potokamy mistsevykh biudzhetiv Ukrainy za tsilovym pidkhodom. Aktualni problemy ekonomiky [Evaluation of the effectiveness of managing the financial flows of local budgets of Ukraine by the target approach]. Aktualni problemy ekonomiky – Current Problems of the Economy, 1 (175), 294–305 [in Ukrainian].

Varenyk, V. M. (2012). Analiz upravlinnia hroshovymy potokamy v ekonomitsi Ukrainy: analitychnyi aspekt [Analysis of cash flow management in Ukrainian economy: analytical aspect]. Efektyvna ekonomika – Efficient Economy, 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=899.
DOI: https://doi.org/10.35774/sf2019.04.067

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
West Ukrainian National University
© "WOF", 2004-2019