СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Данило ВАНЬКОВИЧ, Мирослав КУЛЬЧИЦЬКИЙ

Анотація


Вступ. Прагнення України до європейської інтеграції зумовлює необхідність запровадження інноваційної моделі розвитку, однією із складових якої є розвиток вітчизняного інноваційного підприємництва, що спонукає шукати нові підходи до реалізації науково-технічного й інноваційного потенціалу економіки країни.

Мета – з’ясувати особливості та проблеми фінансового забезпечення розвитку малих інноваційних підприємств в Україні та обґрунтувати напрямки його удосконалення.

Результати. Як свідчать дані Державної служби статистики, інноваційну діяльність в Україні у 2018 р. здійснювало лише кожне одинадцяте підприємство. Питома вага підприємств, що впроваджували інновації у 2017 р., становила 16,2%, а тих, що займалися інноваціями, – 14,3%. При цьому частка інноваційної продукції в загальному обсязі промислової становила в 2017 р. лише 0,7%. Вирішення проблем фінансового характеру, що обумовлюють низький рівень інноваційної активності малого підприємництва в Україні, залежить від ефективності функціонування фінансового механізму забезпечення їх розвитку. Особливу увагу слід звернути на використання національних конкурентних переваг, авангардних виробництв, високотехнологічних галузей. Інноваційний попит в Україні має стати не лише економічною категорією, а й суттєвою властивістю характеру людини.

Перспективи. Розвиток інноваційного підприємництва здійснюється недостатньо швидко і цілеспрямовано. Його потенціал, як головного інструменту комерціалізації наукових ідей, в Україні фактично не реалізовується. З метою ефективного фінансового забезпечення розвитку малого інноваційного підприємництва необхідно удосконалити бюджетно-податкову політику підтримки суб’єктів малого підприємництва. Деталізація механізмів реалізації цих заходів має стати об’єктом подальших наукових досліджень.


Ключові слова


малі інноваційні підприємства, інноваційна активність, інноваційний попит, фінансове забезпечення, фіскальний механізм, фінансова підтримка

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Прилуцька А. Термінологічний підхід до визначення поняття “інноваційне підприємництво”. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 5. С. 17–21.

Мельничук М. Я. Інноваційне підприємництво як ключовий фактор сучасного економічного розвитку. Студ. вісник Нац. ун-ту водного господарства та природокористування. 2015. Вип. 1(3). С. 96–99.

Ткаченко Т. П., Тульчинський Р. В. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні. Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 2010. № 7. С. 223–229.

Тульку Я. І. Мале інноваційне підприємництво як об’єкт державної інноваційної політики. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 12. С. 164–168.

Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. Київ: НАН України. 2015. 336 с.

Стельмашук А. М. Розвиток малих інноваційних підприємств – ефективна форма позитивних технологічних змін. Інноваційна економіка. 2010. № 3. С. 11–15.

Ціх Г. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності малого підприємництва. Галицький економічний вісник. 2012. № 3 (36). С. 176–181.

Шайдюк І. Є., Черкасова Ю. Л. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності малих підприємств в Україні. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2010. № 1 (3). Т. 2. С. 357–362.

Зянько В. В., Крива С. В. Особливості інноваційної діяльності малих підприємств у перехідній економіці. Вісник Вінницького політех. ін-ту. 2011. № 5. С. 48–52.

Лояк Л. М. Роль інновацій у розвитку малого підприємництва. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1(117). С. 110–114.

Ватагович М. Фіскальний механізм підтримки виробників: сутність і структура. Світ фінансів. 2019. № 1. С. 63–75

Квасниця О. Фінансовий механізм забезпечення розвитку малих підприємств в Україні. Світ фінансів. 2014. № 4. С. 63–71

Сімків Л. Є., Побігун С. А. Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні в умовах диспропорційності економічного зростання. Вісник Миколаївського нац. ун-ту імені В. О. Сухомлинського. 2015. Вип. 3. С. 560–564.

Dahlstrand A. L., Stevenson L. Innovative Entrepreneurship policy: linking innovation and entrepreneurship in a European context. Annals of innovation & entrepreneurship. 2010. Volume 1.URL: http://journals.co-action.net/index.php/aie/article/view/5602.

Peter F. Drucker Innovation and Entrepreneurship. Routledge, New York, 2015. 350 p.

Morris, M., Lewis, P., Sexton, D. Reconceptionalizing entrepreneurship: an inputoutput perspective. SAM Advanced Management Journal. 1994. № 59. Р. 21–31.

Шевченко О. М., Шикіло А. В. Малі інноваційні підприємства: сутність, сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні. Економічний простір. 2014. № 81. С. 257–269.

Поплавська Ж., Поплавський В. Економічний прорив: прогрес заради добробуту. Вісн. НАН України. 2008. №5. С. 18–23.

Шевчук В. Я. Формування інноваційної моделі сталого розвитку України в посткризовий період. Економічний часопис – ХХІ. 2010. № 1–2. С. 6–8.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019