ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Дмитро ЛЕОНОВ

Анотація


Вступ. Розбудова ефективної пенсійної системи є для будь-якої країни одним із наріжних каменів формування соціально-економічної моделі розвитку держави. Механізми формування та використання фінансових ресурсів пенсійної системи впливають на всі аспекти функціонування такої моделі. Покладання завдань організації майбутнього пенсійного забезпечення лише на якусь одну зі сторін цього процесу (державу, роботодавця, фізичну особу) історично демонструє вразливість таких “однорівневих” моделей. Відповідно, більшість країн світу розбудовують “багаторівневі” моделі національних пенсійних систем з метою створення різних організаційних форм пенсійного забезпечення, залучення якомога більшої кількості її учасників і фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення майбутніх пенсіонерів. Запровадження багаторівневої пенсійної системи в Україні ще триває. Тому дослідження проблем державного регулювання функціонування нових для вітчизняної пенсійної системи форм пенсійного забезпечення та перспектив їх розвитку залишається актуальним.

Мета – дослідити проблемні аспекти діяльності недержавних пенсійних фондів як складової багаторівневої пенсійної системи України та визначити перспективи їх розвитку з урахуванням впливу держави.

Методи. У статті використані загальнонаукові методи дослідження, зокрема: історичний, порівняльний, статистичний, аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування й узагальнення.

Результати. Визначено місце недержавних пенсійних фондів у багаторівневій пенсійній системі України. Обґрунтовано вплив і взаємозалежність діяльності НПФ та інших елементів накопичувальної складової національної пенсійної системи. Виявлено негативні аспекти впливу держави на функціонування недержавного рівня пенсійної системи загалом та НПФ зокрема, а також наслідки для розвитку діяльності НПФ гальмування органами державної влади розвитку накопичувальної складової пенсійної системи України. Сформульовані висновки та рекомендації щодо стимулювання структурної реформи національної пенсійної системи та розвитку діяльності в ній недержавних пенсійних фондів.

Перспективи. В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на формуванні умов для розвитку повноцінного, конкурентного та належним чином регульованого третього рівня пенсійної системи (недержавного пенсійного забезпечення), гармонізації його функціонування і взаємодії з ефективним другим (загальнообов’язковим державним) рівнем національної пенсійної системи.


Ключові слова


пенсійна система, недержавний пенсійний фонд, накопичувальний фонд, пенсійна реформа, недержавне пенсійне забезпечення, державне регулювання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Holzman R., Hinz R. Old-age income support in the 21st century: an international perspective on pension systems and reform. The World Bank, Washington, D.C., USA, 2001.

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.

Про недержавне пенсійне забезпечення. Закон України від 9 липня 2003 р. № 1057-IV (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15

Загреба І. І. Реформування пенсійної системи та його вплив на інвестиційну привабливість України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. 2018. Вип. 20, С. 159–162.

Лисяк Л. В. Фінансові ресурси недержавних пенсійних фондів в Україні: проблеми формування та можливості інвестування. Економічний вісник університету. 2017. Вип. 34(1). С. 267–274.

Ріппа М. Б., Шамун Н. В.. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів в Україні. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2018. № 2. С. 319–336.

Теслюк С. А. Розроблення концептуальних підходів до формування державної політики розвитку НПФ в Україні. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 29. С. 90–95.

Федина В. В. Економічно-правовий аспект введення накопичувальної складової системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Трансформація фінансових ринків в умовах глобальної нестабільності: реалії сьогодення та погляд у майбутнє: зб. матер. виїзного наук.-практ. семінару, 6–15 жовтня 2017 р. та міжн. наук.-практ. інтернет-конф., 30 жовтня 2017 р. Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2017. С. 412–416.

Про додаткові заходи щодо діяльності банків. Постанова Правління Національного банку України від 11.10.2008 № 319. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0319500-08

Привернення уваги держави до проблем мільйонів клієнтів небанківських фінансових установ потребує консолідації усіх його учасників. Київ, 2009. URL: http://www.uaib.com.ua/print/news/102416.html.

Про внесення змін до деяких законів України щодо убезпечення пенсійних активів. Закон України від 24 травня 2012 р. № 4841-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4841-17

Індекси споживчих цін у 1993–2018 рр. Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/isc_u/isc_per_u.htm

Ковальова В. Чи має право регулятор на вибірковий підхід? Урядовий кур’єр. 2015. № 200. URL:https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chimaye-pravo-regulyator-na-vibirkovij-pidhid/.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій. Закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2148-19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019