ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДОМІНАНТИ У КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Оксана ТУЛАЙ

Анотація


Вступ. У сучасних умовах формування пріоритетів українського суспільства в кон­тексті сталого розвитку одним із першочергових завдань держави є фінансове забез­печення реалізації соціальної функції. Соціальна держава, що ґрунтується на принци­пах сталого розвитку, покликана вирішувати суспільно важливі завдання за допомогою ефективної системи державних фінансів. Тому своєчасним та актуальним питанням є пошук ефективних фінансових механізмів реалізації соціальної функції держави для до­сягнення національних Цілей сталого розвитку.

Мета – проаналізувати сучасні тенденції й обґрунтувати домінанти фінансового забезпечення державних соціальних програм у контексті досягнення Цілей сталого розвитку України.

Результати. Дослідження показало, що важлива роль щодо досягнення позитивно­го соціального ефекту в реалізації Цілей сталого розвитку України належить держав­ним цільовим програмам. Державні соціальні програми зосереджені на реалізації заходів щодо соціальної підтримки та забезпечення основних соціальних гарантій населення. Цінність цільового програмного фінансування полягає в тому, що воно дає змогу підхо­дити до вирішення соціальної проблеми комплексно. Негативною особливістю цільових програм є ризик фінансування за залишковим принципом. Багаторічна практика свід­чить, що у разі нестачі коштів у бюджеті, насамперед, призупиняється саме їх фінан­сування. При застосуванні програмно-цільового методу, з одного боку, існує реальна потреба у розробці нових програм, спрямованих на вирішення болючих споріднених про­блем, а з іншого – успішної реалізації великої кількості програм, як показує практика, не може бути, оскільки не досягаються поставлені цілі, знижується їх ефективність.

Висновки. З метою формування сприятливого середовища для ефективної реа­лізації державних цільових програм соціального спрямування необхідно звузити коло проблем, що претендують на програмну розробку. Враховуючи обмежені можливості бюджету, потрібно активніше залучати позабюджетні кошти, зокрема вітчизняний приватний капітал та кошти суб’єктів господарювання.

Фінансове забезпечення державних соціальних програм необхідно розглядати як су­купність форм і методів, які застосовують при розподілі, перерозподілі та використан­ні фонду фінансових ресурсів, що формується за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, передбачених чинним законодавством, та спрямовується на вирішення проблем підвищення рівня та якості життя, зменшення обсягів безробіт­тя, формування сучасного соціального захисту населення, поліпшення умов праці, розви­ток охорони здоров’я та освіти, що сприяє досягненню Цілей сталого розвитку України.


Ключові слова


фінансове забезпечення, державна соціальна програма, програмно-цільовий метод, сталий розвиток, цілі сталого розвитку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія / І. Я. Чугунов, А. В. Павелко, Т. В. Канєва, та ін.; за заг. ред. А. А. Мазаракі. К.: Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2015. 376 с.

Стефанків О. М., Данилишин В. І. До проблеми пошуку ефективних механізмів планування та здійснення соціальних видатків у реалізації соціальної політики держави. Ефективна економіка. 2019. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7192.

Пігуль Н., Люта О., Бойко А. Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні. Вісник Національного банку України. 2015. № 1. С. 30–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_1_21.

Morel N., Palme J. Financing the welfare state and the politics of taxation. In book: Routledge handbook of the welfare state. Publisher: Routledge. Editors: B. Greve. 2012. URL: https://www.researchgate.net/publication/258076773_Financing_the_welfare_state_and_the_politics_of_taxation.

Марценюк О. В. Соціальний захист населення України. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. Вип. 2(3). С. 166–170. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Tpaeiv_2015_3_2_25.

Данилюк О. І. Соціальний захист населення та фінансовий механізм його реалізації. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7056.

Алексеєнко Л. М., Шулюк Б. С. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування. Фінанси України. 2015. № 4. С. 96–105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Fu_2015_4_8.

Лисяк Л. В., Зюзін В. О. Механізм фінансового забезпечення соціальних програм в Україні. Економічний вісник університету. 2018. Вип. 37(1). С. 236–245. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_37(1)_34.

Barrientos A. Financing social protection. IDPM, University of Manchester. 2004. URL: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odiassets/publications-opinion-files/1708.pdf.

Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. URL: https://sdgs.un.org/2030agenda.

Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь, 2017. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України № 722/2019 від 30.09.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text.

Михайленко С. В. Методологічні аспекти планування бюджетних видатків на фінансування соціальних програм. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2014. Вип. 10(1). С. 167–173. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2014_10(1)_26.

Маслик Р. О. Фінансовий стан соціальних програм як інструментів здійснення соціального захисту населення України. Технологический аудит и резервы производства. 2014. № 5(3). С. 56–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2014_5(3)_16.

Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання: монографія / за ред. Е. М. Лібанової; Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. Умань: Видавець “Сочінський”, 2012. 312 с.

Мальований М. І. Оцінка бюджетного фінансування соціального забезпечення в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць / за ред. М. І. Звєрякова. Одеса: Одеський національний економічний університет. 2020. № 1 (72). С. 116–135.

Гордієнко Л. А. Моделі фінансування соціальних програм в Україні. Економіка. Фінанси. Право. 2016. № 5. С. 12–15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2016_5_5.

Бульба В., Золотарьов В., Коновалова І. Розробка та реалізація регіональних соціальних програм як механізм управління місцевим розвитком. Публічне управління: теорія та практика. 2014. Вип. 3. С. 188–192. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_3_31.

Стан виконання державних цільових програм у 2018 році. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=DerzhavniTsiloviProgrami.

Стан виконання державних цільових програм у 2017 році. Державні цільові програми. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=DerzhavniTsiloviProgrami.

Галашко С. Фінансове забезпечення програм соціального захисту інвалідів в умовах ринкових відносин. Вісник економічної науки України. 2009. № 2 (16). С. 26–29.

Заяць В. С. Результативність соціальних програм: методи та індикатори оцінювання. Економіка і регіон. 2013. № 4. С. 54–57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2013_4_11.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019