МІЖНАРОДНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ

Костянтин ФЛІССАК

Анотація


Вступ. Одним із викликів глобалізованої світогосподарської системи щодо національних економік є необхідність оптимізації їх участі у міжнародному розподілі праці. В зв’язку з цим зростає вагомість інвестиційного сегменту ЗЕД у досягненні економічного зростання в конкурентних умовах з пріоритетністю забезпечення національних економічних інтересів.

Мета – проаналізувати в динаміці інвестиційні відносини країн Вишеградської четвірки, визначити їх інвестиційні пріоритети у залученні прямих іноземних інвестицій в національну економіку і у здійсненні прямих вкладень капіталу за кордоном, узагальнити їх практику підтримки інвестицій в країну і за кордоном, привернути увагу до можливостей адаптації в українську практику зовнішньоекономічної діяльності.

Результати. Розглянуто фінансову складову ЗЕД країн Вишеградської четвірки в інвестиційному сегменті, динаміку двосторонніх потоків інвестицій, систематизовано особливості і пріоритети інвестиційного співробітництва країн на зовнішніх ринках. Акцентовано увагу на системі надання державної підтримки при інвестуванні всередині країн та за кордоном в інтересах національної економіки.

Висновки. Динаміка інвестиційного сегменту країн Вишеградської четвірки у ЗЕД демонструє пріоритет країн у розширенні інвестиційної присутності на зовнішніх ринках. При цьому розкрито національні інтереси кожної з держав, враховуючи їх членство в ЄС. З’ясовано особливості у формуванні та реалізації інвестиційної політики кожної із країн. Показано, що реалізація пріоритету розширення інвестиційної присутності на зовнішніх ринках та ефективне залучення ПІІ в національну економіку підвищує, незважаючи на ринковий статус, роль і вплив державного регулювання цих процесів. Державне сприяння реалізується відповідним нормативно-правовим забезпеченням інвестиційної діяльності, застосуванням широкого спектру фінансової та інституційної підтримки інвестиційного співробітництва, створенням мережі структур для реалізації інвестиційної політики з урахуванням особливостей країн та в контексті просування національних економічних інтересів.


Ключові слова


країни Вишеградської четвірки, зовнішньоекономічна діяльність, прямі інвестиції, державна підтримка, закордонна експансія, економічна дипломатія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Інститути спільного інвестування в умовах глобалізації світових фінансових ринків: монографія / В. А. Вергун, О. І. Ступницький та ін. Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2009. 512 с.

Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України / за ред. В. Г. Дем’янишина. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 464 с.

Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. Київ: Либідь, 2005. 716 с.

Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія. Київ: Либідь, 2008. 293 с.

Bayne N., Woolcock S. The new economic diplomacy: decision-making and negotiating in international economic relations. Ashgate Publishing Limited, Farnham Surrey. 2011.

Jackson R., Sorensen G. Introduction to international relations: theories and approaches (the fifth edition). Oxford, 2013. 348 p.

Yankiv M., Flissak K., Kozłowski A.R. Dyplomacja w zagranicznej współpracy gospodarczej. Warszawa: CeDeWu, 2020. 166 s.

Molendowski E., Folfas P. Effects of the pillars of competitiveness on the competitive positions of Poland and the Visegrad group countries in the post accession period. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. 2019. Vol.22, № 2.

Серебрянський Д., Вдовиченко А. “Втеча” капіталу і тіньова міжнародна торгівля в Україні: зв’язок, макроекономічні ефекти. Вісник НБУ. 2012. Листопад. С. 58–65.

Тищук Т. А. Прихований відплив капіталу з України: чинники, наслідки та напрями протидії. Стратегічні пріоритети. 2012. № 3(24). С. 16–23

Górniewicz G., Siemiątkowski P. Przyczyny zmian międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski. Toruńskie Studia Międzynarodowe. 2010. № 1(3). S. 87–100.

Karaszewski W., Jaworek M., Kuzel M., Szałucka M. Foreign direct investment of Polish сompanies: its scale, structure, determinants, influence on the competitiveness. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019.

Kotyński, J. Makroekonomiczne aspekty inwestowania za granicą, (w:) Polskie inwestycje za granicą 2010–2012. Warszawa: IBRKK, 2013.

Mosoń J. Polish capital invests abroad. Polish Market. 2019. № 5. P. 32–33.

Jaworek, M. Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w polskich przedsiębiorstw. Toruń: UMK, 2013.

Deklaracja o wcpółpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzczypospolitej Polskej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej. Sporządzono w Wyszehradzie dnia 15 lutego 1991 r.

Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx.

Uchwala Nr3/2018 Rady Ministrów z dnia 3.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą “Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2023”. URL: isap.sejm.gov.pl.

Nemzeti Befektetési Ügynökség – Hungarian Investment Promotion Agency (HIPA). URL: https://hipa.hu/main.

Agentura pro podporu podnikání a investic. URL: www.czechinvest.org.

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). URL: https://www.miga.org/about-us.

Zákony 29 októbra 2007 o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej Republiky. Ročník 2007. URL: https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2007/561/20101231.html.

Slovenská agentúra prerozvoj investícií aobchodu (SARIO). URL: https://www.sario.sk.

PAIH. URL: https://www.paih.gov.pl/wsparcie_polskich_firm.

Zagraniczna ekspansja inwestycyjna polskich przedsiębiorstw – tendencje, perspektywy. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny 2019.

Inward/ Outward Direct Investment Positions (Top 20 Counterpart Economies), as of end-2019. URL: data.imf.org.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019