ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Ольга ЗАМАСЛО, Максим КОБИЛЬНИК

Анотація


Вступ. Вагома частка податкових надходжень у структурі дохідної частини Зведеного бюджету України формує підстави для оцінки економічної ефективності встановлених податків задля прийняття управлінських рішень бюджетного та податкового менеджменту на макрорівні. Тому важливим є аналіз показників фіскальної ефективності податків, що формують більшу частину податкових надходжень бюджетів України, а також виявлення соціально-економічних факторів, які чинять вплив на розміри таких надходжень.

Мета – проаналізувати показники фіскальної ефективності бюджетоутворюючих податків, здійснити кореляційний аналіз залежності податкових надходжень від макроекономічних показників та обґрунтувати пропозиції щодо зростання джерел податкових надходжень до бюджетів різного рівня.

Результати. Розглянуто підходи науковців до визначення сутності поняття “фіскальна ефективність”, здійснено моніторинг обсягів та структури податкових надходжень до Зведеного бюджету України за 2015–2020 рр. Досліджено чинники та здійснено оцінку фіскальної ефективності на основі даних про надходження податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, акцизного податку та податку на прибуток підприємств до Зведеного бюджету України з використанням показників фіскальної значимості податку у бюджеті, фіскальної значимості податку у ВВП держави, коефіцієнта співвідношення прогнозних і фактичних показників надходження податку. Проведено кореляційний аналіз бюджетоутворюючих податків із макроекономічними показниками, в результаті якого виявлено тісну залежність між кількістю упроваджених видів інноваційної продукції та обсягом надходжень з податку на додану вартість вироблених в Україні товарів (робіт і послуг), обсягами надходжень з податку на прибуток підприємств та капітальними інвестиціями, здійсненими суб’єктами господарювання, а також між обсягами надходжень з акцизного податку та кількістю безробітного населення в Україні. За результатами дослідження запропоновано й обґрунтовано заходи з податкових реформ, зокрема, щодо збільшення податкових надходжень.

Висновки. На основі проведеного дослідження сформульовано рекомендації, реалізація яких сприятиме ефективності та стабільності фінансової системи України.


Ключові слова


податки, податкові надходження, фіскальна ефективність, Зведений бюджет України, кореляційний аналіз, ПДВ, ПДФО

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Актуальні проблеми реформування оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/aktualni-problemi-reformuvannyaopodatkuvannya-dokhodiv-fizichnikh.

Єфименко Т. Нові підходи до адміністрування податків. Фінанси України. 2004. № 10. С. 3–15.

Кміть В.М., Волощук О.Г. Напрями удосконалення системи непрямого оподаткування в Україні. Економіка та суспільство. 2017. № 13. С. 1124–1128.

Мельник В. Вплив адміністрування податків на ефективність функціонування податкової системи. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. 2006. № 3. С. 153–160.

Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. І. Крисоватого, д-ра екон. наук, проф. О. М. Десятнюк. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 182 с.

Осмятченко В. О., Білобровенко Т.В. Ефективність оподаткування податком на додану вартість на макро- та мікрорівнях. Управління розвитком. 2018. № 2. С. 94–101.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/.

Пислиця А. В. Фіскальна ефективність акцизів: система показників, фактори впливу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2008. № 4. С. 101–111.

Піскова Ж. В. Формування системи показників фіскальної ефективності податків: теорія і практика. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Економіка. 2016. № 2. С. 174–180.

Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: навч. посіб. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю. Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І. А. Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2010. 492 с.

Портал Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2018/.

Скрипник А. Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні. Економіка України. 2008. № 4. С. 29–42.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019