НОВЕЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Ольга КНЕЙСЛЕР, Наталія СПАСІВ, Світлана КОРОЛЬ

Анотація


Вступ. Поточний етап трансформації української економічної системи у вимірі цифровізованого простору обумовлює особливості формування новелізаційної моделі страхового ринку. Відтак під дією перманентних змін логос страхування знайшов своє відображення в дещо іншій площині. Зокрема, виклики сьогодення видозмінили дефініцію “страхування” та його функціональне призначення. Власне діджиталізація виступила тією рушійною силою, що продукувала зміни на страховому ринку, а також стала життєво необхідною вимогою сучасності, яка дала змогу страховикам закріпити свої конкурентні позиції шляхом максимальної адаптації до навколишніх змін. У результаті трансформаційного процесу має місце диверсифікація і діджиталізація страхових послуг.

Мета – визначити новелізаційні тенденції розвитку страхових компаній в Україні та обґрунтувати переваги впровадження діджиталізації на прикладі страхової компанії.

Результати. Охарактеризовано новий напрямок у страхуванні − діджитал-страхування, визначено його роль у діяльності українських страховиків. Виокремлено переваги і недоліки діджиталізації у роботі страхових компаній в умовах сьогодення. Встановлено, що площина цифровізованого простору має більше переваг, аніж недоліків. Запропонований план щодо впровадження діджиталізації на прикладі ПрАТ УСК “Княжа Вієнна Іншуранс Груп”, що містить перелік заходів реалізації проєкту. За допомогою інструменту “Google Trends” досліджено популярність страхової компанії. Обґрунтовано економічну доцільність впровадження діджиталізації за допомогою системи фінансово-економічних показників. Реалізація запропонованого плану дасть можливість страховій компанії зміцнити свої конкурентні позиції на страховому ринку.

Перспективи. Предметом подальших наукових досліджень є вивчення впливу новелізаційних тенденцій розвитку страхових компаній як векторів посилення конкурентних позицій вітчизняних страховиків.


Ключові слова


страхування, страхові послуги, страховик, страхувальник, страховий ринок, діджиталізація, ефективність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Руда О. Л. Розвиток страхового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2020. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7634.

Селіверстова Л. Тенденції розвитку страхового ринку України Товари і ринки. 2018. №1. С. 135–144.

Диба В. А. Сучасний стан та перспективи розвитку страхових компаній в Україні. Економiка та держава. 2016. №11. С. 80–83.

Малікова І. П. Оцінка концентрації страхового ринку України, її зв’язок з процесами монополізації та конкуренції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 23.Частина 3. С. 76–79.

Селіверстрова Л. С., Ткаченко Н. В. Trends in the development of the Ukrainian insurance market. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 10–14.

Рудь І. Аналіз страхового ринку України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 856–859.

Городніченко Ю. В. Тенденції та перспективи розвитку страхового ринку України. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 10. С. 569–573.

Шірінян Л. Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків. Актуальні проблеми економіки. 2007. №9. С. 173–178.

Моташко Т. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2016. №5. С. 18–24.

Приказюк Н. Розвиток світового страхового ринку в посткризовий період. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. №135. С. 22–25.

ПрАТ УСК “Княжа Вієнна Іншуранс Груп”. URL: https://kniazha.ua/.

Федина В. В. Інтернет-маркетинг в діяльності страхових компаній. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2018. №1. С. 239–251.

Михайловська І. М. Основні підходи до визначення сутності, структури та принципів інтернет-страхування. Вісник Хмельницького національного університету. № 3. Т. 3. 2015. С. 157–160.

Башинська І. О. Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах. Економічні науки. Економіка та менеджмент. 2012. Вип. 9 (34). Ч. 1. С. 36–41.

Мацьків Г. Вдосконалення механізму забезпечення інтернет-страхування на основі маркетингового інструментарію. Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи: матеріали Національної науково-практичної конференції. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С. 140–143.

Сіденко Ю. В. Інтернет-маркетинг: переваги та недоліки: матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ. Вінниця, 22-24 березня 2017 р. С. 2529–2532.

Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2011. 332 с.

Кузнєцова Н. Інтернет-маркетинг в Україні: проблеми та перспективи. Вісник Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка. 2012. С. 63–65.

Дадико Г. Д. Маркетингові інновації як актуальний напрям розвитку страхового ринку України в сучасних умовах. Інвестиції: практика та досвід. Економічна наука. 2016. №5. С.59-63.

Литовченко І Л., Рулінська О. В., Новошинська Л. В., Баранова В. Г. Стратегічне маркетингове планування в страхових компаніях: монографія. Одеса: ИНВАЦ, 2014. 280 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019