ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ДИСБАЛАНСІВ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Наталія СПАСІВ

Анотація


Вступ. Враховуючи реалії реформування системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, формування фінансів об’єднаних територіальних громад (ОТГ) вимагає оцінки структури доходів їх бюджетів як фінансової основи і запоруки повноти надання усіх публічних послуг і виконання зобов’язань в контексті фінансової децентралізації.

Мета – проаналізувати доходи бюджетів об’єднаних територіальних громад, визначити дисбаланси у контексті формування дохідних частин бюджетів ОТГ, дослідити структуру доходів загального і спеціального фондів бюджетів об’єднаних територіальних громад, виокремити чинники структурних диспропорцій у бюджетах ОТГ Тернопільської області.

Методи. У процесі дослідження були використані статистичні та методи ризикології, зокрема: описовий статистичний аналіз, комплексний підхід до оцінки бюджетних ризиків, підхід до компаративного аналізу структури доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад, методика ідентифікації дисбалансів у структурі доходів бюджетів ОТГ.

Результати. Встановлено, що саме дисбаланси призводять до бюджетних ризиків. У цьому аспекті здійснено оцінку ризику стрімкого падіння доходів бюджетів ОТГ та проведено розрахунок можливих втрат внаслідок настання такого виду бюджетного ризику. У доходах загального фонду бюджетів ОТГ виявлено більше системоутворюючих чинників, аніж у доходах спеціального фонду. Це може призвести до зростання бюджетного ризику і негативно відобразитися на формуванні доходів бюджетів ОТГ Тернопільської області.

Перспективи. Запропоновано органам місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад вживати адекватних заходів, адже постійна залежність від обсягу міжбюджетних трансфертів створить у подальшому перепони для формування фінансово спроможних, самодостатніх та фінансово незалежних й економічно потужних ОТГ.


Ключові слова


об’єднані територіальні громади, бюджетна децентралізація, фі- нансова спроможність, бюджет ОТГ, доходи бюджету ОТГ

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балацький Є. О. Бюджет міста у системі фінансів території: монографія. Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. 302 с.

Буряченко А. Є. Фінансовий потенціал регіонального розвитку: монографія. Держ. вищ. навч. закл. “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. Київ: КНЕУ, 2013. 342 с.

Боронос В. Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території. Суми: Сумський державний університет, 2011. 310 с.

Возняк Г. М. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ: монографія. Львів: ДУ “Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України”, 2016. 519 с.

Кириленко О. П. Дохідна база місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної та податкової системи. Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ: матеріали наук. конф. проф.-викл. складу. Тернопіль: Вектор, 2011. С. 6–10.

Луніна І. О., Кириленко О. П., Лучка А. В. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / за ред. І. О. Луніної. Київ: Ін-т екон. та прогнозув., 2010. 320 с.

Монастирський Г. Л. Муніципалізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2010. 464 с

Сторонянська І. З. Міжрегіональні інтеграційні процеси в Україні: тенденції та перспективи розвитку: монографія. Львів: ІРД НАН України, 2009. 392 с.

Петрушенко Ю. М. Методологічні засади фінансування місцевого розвитку за участі територіальних громад. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2014. № 2. C.112–123.

Спасів Н. Я. Фінанси об’єднаних територіальних громад: детермінанти та пріоритети розвитку: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 480 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019