КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СКЛАДНО ОРГАНІЗОВАНИХ ТА ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Ольга КНЕЙСЛЕР, Олександр КВАСОВСЬКИЙ, Володимир КОСТЕЦЬКИЙ

Анотація


Вступ. Процеси економічної глобалізації, зовнішньої і внутрішньої господарської спеціалізації та кооперації суттєво вплинули на вітчизняну економіку, зумовивши інтенсивний розвиток підприємств зі складною організацією управління та господарських об’єднань. Бізнес-одиниці, які входять до складу цих підприємницьких структур, взаємодіють між собою, здійснюючи внутрішні транзакції, що неможливо без ефективної системи трансфертного ціноутворення. Встановлення оптимальних трансфертних цін дає змогу раціонально розподіляти обмежені ресурси та забезпечує координацію зусиль між афілійованими компаніями (децентралізованими підрозділами) для досягнення загальних стратегічних цілей. Однак потенціал використання трансфертного ціноутворення для управління різними аспектами і напрямами фінансової діяльності на мікрорівні на сьогодні досліджено недостатньо.

Мета – систематизувати та поглибити концептуальні засади трансфертного ціноутворення як інструменту фінансового менеджменту складно організованих та інтегрованих підприємницьких структур.

Результати. Методом вербально-дискурсивних міркувань аргументовано, що базові цілі трансфертного ціноутворення як управлінського інструменту значною мірою корелюють зі стратегічною метою фінансового менеджменту – зростання ринкової вартості суб’єктів підприємництва та добробуту їхніх власників. Розкрито механізм використання трансфертного ціноутворення для максимізації прибутку від реалізації продукції інтегрованих бізнес-структур шляхом маніпулювання фінансовими потоками афілійованих компаній та збільшення прибутку після оподаткування за допомогою легальних схем податкової оптимізації. Виокремлено основні податкові ризики, які генерує трансфертне ціноутворення на мікрорівні, та окреслено шляхи їхньої мінімізації. Висвітлено можливості застосування трансфертних цін в управлінні фінансовими ризиками шляхом концентрації фінансових результатів у регіонах (країнах) з високою макроекономічною, фінансовою та валютною стабільністю, а також у забезпеченні емпіричними даними для оперативного фінансового контролю, оцінювання фінансової результативності, фінансового прогнозування та планування (бюджетування) на всіх ієрархічних рівнях завдяки запровадженню дієвого управлінського і фінансового обліку та документообігу.

Висновки. Трансфертне ціноутворення характеризується багатогранністю свого застосування в управлінні фінансами підприємств із розгалуженою структурою та господарських об’єднань, яке проявляється у раціональному розподілі доходів і витрат, максимізації валового і чистого прибутку, зниженні фінансових і податкових ризиків, формуванні релевантної інформаційної бази для цілей фінансового менеджменту. Подальші наукові пошуки в обраному напрямі доцільно сфокусувати на розробленні науково-методичних підходів і прикладних рекомендацій щодо ефективної практичної реалізації функцій трансфертного ціноутворення як важливого засобу управління фінансовими процесами і відносинами вказаних типів суб’єктів господарювання.


Ключові слова


трансфертне ціноутворення, функції трансфертного ціноутворення, фінансовий менеджмент, центри відповідальності, афілійовані компанії, інтегровані підприємницькі структури

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Король С. Я., Уманців Г. В., Шушакова І. К. Розвиток трансфертного ціноутворення в умовах глобалізації. Економічна теорія та право. 2021. № 2 (45). С. 87–100.

Онищенко О. В., Хоменко Л. М., Авраменко О. І. Еволюція трансфертного ціноутворення в України: податковий аспект. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 615–620.

Цебень Р. Сучасний стан трансфертного ціноутворення як інструменту оподаткування підприємств в Україні. Сталий розвиток економіки. 2019. № 1. 195–200. URL: https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/74.

Кужелєв М. О., Сиволап І. М. Моніторинг контрольованих операцій як елемент контролю за трансфертним ціноутворенням. Ефективна економіка. 2021. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9425.

Васюк Є. А. Трансфертне ціноутворення як інструмент трансфертної політики ТНК. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 24. С. 25–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_24_6.

Шевчук К. В. Застосування трансфертного ціноутворення для оцінювання діяльності центрів відповідальності. Фінанси, облік і аудит. 2012. № 7. С. 65–73. URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/213.

Терещенко О. О., Волошанюк Н. В. Трансфертне ціноутворення як інструмент контролінгу. Фінанси України. 2007. № 5. С. 127–135.

Свідерська І. М., Волошанюк Н. В. Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансового контролінгу: проблематика практичного використання. Фінанси України. 2014. № 8. С. 97–111.

Угляренко О. М., Гудзь С. М. Концептуальні основи імплементації трансфертного ціноутворення в систему індикаторів підприємства. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Економіка і управління. 2019. Т. 30, № 6. С. 64–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30(69)_6(2)__14.

Десятнюк О. М., Черевко О. В. Теоретико-методологічні засади формування трансфертного ціноутворення на мікрорівні в умовах вітчизняної економіки. Економiст. 2015. № 1. С. 45–48.

Карпенко І. В. Методика обліку трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі. Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. 2018. Вип. 1. С. 416–424. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2018_1_69.

Титенко Л., Богдан С. Трансфертне ціноутворення як інструмент управлінського обліку. Галицький економічний вісник. 2020. Т. 64, № 3. С. 87–95.

Anthony R. N., Bedford N. M. Management control systems. Irwin, IL, 1984. 853 p.

Метеленко Н. Г., Афонов Р. П., Попова А. О. Трансфертне ціноутворення як інструмент сучасного фінансового механізму. Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу в умовах економіки відновлення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 квітня 2023 р.) / відп. ред. та упоряд. В. В. Храпкіна, К. В. Пічик; Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”. 2023. T. 1. C. 67–71.

OECD Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2022. OECD Publishing, Paris. URL: https://doi.org/10.1787/0e655865-en.

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Лоханова Н. О. Проблеми інформаційного забезпечення трансфертного ціноутворення в системі ділового партнерства підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6481.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019