ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ТА БАГАТСТВА В СУСПІЛЬСТВІ

Тетяна ВАЛІГУРА

Анотація


Вступ. Зростаюча у суспільстві нерівність і неспроможність ринкової економіки зни­зити її прояви, в частині нерівномірності розподілу доходів та багатства населення, спо­нукають звернутися до можливостей держави щодо вирішення цієї проблеми як гаранта добробуту громадян. Першою ціллю розвитку тисячоліття, яка прийнята на Саміті тисячоліття ООН у 2000 р., стала ліквідація абсолютної бідності і голоду. Вона безпо­середньо пов’язана зі зниженням економічної нерівності в доходах населення. Очевидно, що досягнути такого завдання можна лише за допомогою діяльності міжнародних орга­нізацій і виваженої економічної політики окремих держав. Саме тому постає необхідність наукового обґрунтування теоретичних основ застосування різноманітних економічних інструментів регулювання доходів та багатства у суспільстві, а особливо – фіскальних.

Мета – теоретично обґрунтувати фіскальний механізм регулювання доходів і ба­гатства у суспільстві та висвітлити роль податків й видатків держави у функціону­ванні такого механізму.

Результати. В результаті дослідження обґрунтовано, що в основі фіскального механізму регулювання доходів та багатства у суспільстві лежить рух фінансових ре­сурсів між суб’єктами такого розподілу, до яких віднесено громадян, юридичних осіб та державу. Обмежуючим фактором застосування податків як інструмента зниження нерівності у суспільстві є схильність платників податків до ухилення від їх сплати та переходу у тіньову економіку.

Висновки. Найбільшим регулюючим потенціалом щодо формування доходів гро­мадян володіє податок на доходи фізичних осіб. Оподаткування юридичних осіб є невід’ємною складовою зменшення асиметрій розподілу доходів і багатства у суспіль­стві, оскільки за кожною юридичною особою стоять власники капіталу – фізичні особи. Тому, чим більшою є нерівність у формуванні корпоративного прибутку, тим більша не­рівність у доходах фізичних осіб як власників капіталу. Роль та механізм застосування державних видатків для регулювання нерівності розподілу доходів залежать від стану соціально-економічного розвитку держави, достатку населення і визначаються видом видатків, які стимулює чи обмежує держава.


Ключові слова


розподіл доходів та багатства, фіскальне регулювання, фіскальний механізм регулювання доходів та багатства, податки, видатки держави

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Tanzi V. The Changing role of state in the economy: a historical perspective. IMF Working Paper. 1997. WP/97/114. P. 15–23.

Armey D. The freedom revolution. Regnery Publishing Co., Washington, D.C., 1995. 318 р.

Barro R., Sala-i-Martin X. Economic growth. NY: McGraw-Hill, 1995. 539 p.

Baumol W.J., Bowen W.G. Performing arts, the economic dilemma: a study of problems common to theater, opera, music, and dance. New York, 1978. 578 p.

Brecht A. Internationaler Vergleich der öffentlichen Ausgaben. Leipzig, 1932. S. 6.

Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. Москва: Изд-во МГУ, ИНФРА-М, 1997. 784 с.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Москва: Директмедиа Паблишинг, 2008. 458 с.

Landau D. Government and economic growth in the less developed countries: an empirical study for 1960–1980. Economic Development and Cultural Change. 1986. №35 (1). Р. 35–75.

Макконнелл К. Р. Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2 т. / пер с англ. Т. І. Москва: Республика, 1992. 399 с.

Niskanen W.A. Bureaucrats and Politicians. Journal of Law and Economics. University of Chicago Press. 1975. № 18(3). Р. 617–643.

Peacock A.T., Wiseman J. Growth of public expenditures in the United Kingdom. New York: National Bureau of Economic Research, 1961. URL: https://www.nber.org/books-and-chapters/growth-public-expenditure-united-kingdom.

Popitz J. Finanzausgleich. Handbuch der Finanswissenschaft in 2 Baenden. Tuebingen, 1927. 2. Band. S. 338 ff.

Rahn R., Fox H. What is the optimum size of government? Vernon K. Krieble Foundation, 1996.

Самуельсон П. А., Нордгауз В. Д. Макроекономіка. Київ: Основи, 1995. 544 с.

Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора. Київ: Основи, 1998. 854 с.

Стігліц Дж. Ціна нерівності. Київ: Темпора, 2017. 584 с.

Жеребило І. В., Колодій С. К. Методи та інструменти державного регулювання доходів населення: теоретичний аспект. Регіональна економіка. 2018. №4. С. 85–93.

Fundamental reform of personal income tax. 2006. OECD Tax Policy Studies. № 13. 140 р. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/fundamental-reform-of-personal-income-tax_9789264025783-en#page2.

Райнова Л. Б. Оподаткування доходів фізичних осіб в контексті соціальної справедливості та ефективності: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08; 08. Київ, 2019. 293. с.

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців в Україні продовжує зростати. URL: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/407585.html.

Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система: навчальний посібник. Тернопіль: Карт-бланш, 2004. 331 с.

Сміт А. Багатство народів. Дослідження про природу та причини добробуту націй. Київ: Наш формат, 2018. 722 с.

Афанасьев М. П., Афанасьев Я. М. Методологические и теоретические основы формулировки закона А. Вагнера. Подходы к его тестировнаию. Вопросы государственного и муниципального управления. 2009. № 3. С. 47–70.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019