ФОРМИ ТА МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Олена СТАЩУК

Анотація


Вступ. Житлове будівництво займає у структурі економіки усієї країни одне з найбільш вагомих місць, оскільки від ефективної політики житлового будівництва залежить соціально-економічний розвиток країни загалом. Важливим напрямком підвищення дієвості політики житлового будівництва в Україні є оптимізація форм і методів фінансування проектів будівництва об’єктів житлової нерухомості.

Мета – систематизувати форми та методи фінансування житлового будівництва, а також виявити їх переваги та недоліки.

Результати. Доведено, що проблема забезпечення зростання ефективності функціонування будівельної галузі пов’язана, насамперед, із високим рівнем їх витрат на залучення фінансових ресурсів. Констатовано, що система фінансування житлового будівництва передбачає забезпечення забудовників наявним грошовим капіталом для використання у процесі створення об’єктів житлової нерухомості. У зв’язку з цим наявність достатнього обсягу джерел фінансування житлового будівництва є найважливішою умовою розвитку ринку житла в Україні. Ідентифіковано основні методи фінансування будівництва житла, до яких віднесено: самофінансування, пайове фінансування, кредитне фінансування, державне фінансування та змішане фінансування. Окреслено перспективи застосування кожного із методів фінансування у практиці житлового будівництва на основі врахування переваг та недоліків методів і форм фінансування.

Висновки. В процесі прийняття рішення про вибір методу та форми фінансування житлового будівництва необхідно враховувати можливості застосування усіх інструментів фінансування у кожному окремому випадку будівництва об’єкта житлової нерухомості. Зазначено, що значної уваги заслуговує фінансування житлового будівництва за рахунок комбінації різних джерел, що дасть змогу мінімізувати вартість використання фінансових ресурсів.


Ключові слова


будівництво житла, форми фінансування, методи фінансування, пайове фінансування, бюджетне фінансування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Базилевич В. Д., Погорєльцева Н. П. Іпотечний ринок. Київ: Знання, 2008. 717 с.

Євтух О. Т. Світовий досвід використання стандартів при іпотечному кредитуванні. Вісник УАВС. 2009. № 2. С. 37–39.

Кравченко В. І., Паливода К. В. Фінансування будівництва житла: ч. 2. Новітні тенденції. Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. 132 с.

Кучеренко І. М. До питання гарантування фінансовими установами інтересів інвесторів у житловому будівництві. Університетські наукові записки. 2006. № 2 (18). С. 102–106.

Novikov V. Housing finance in Ukraine a long way to go. / Housing finance international. Brussel, 2014. September. № 11–12. P. 17–26.

Реут А. Г. Еволюція житлових умов під впливом соціальних змін. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 3 (31). С. 174–185.

Черенько Л. М. Житлові умови населення України та вибір пріоритетних напрямів житлової політики. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 1 (32) С. 126–139.

Юркевич О.Н. Особливості іпотечного житлового фінансування в Україні на сучасному етапі. Економіка та суспільство. 2016. № 3. С. 497–503. URL: http://www.economy»andsociety.in.ua/journal/3_ukr/85.pdf

Житлове будівництво в Україні у 2012–2017 роках. Статистичний збірник. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/10/zb_gb2012-2017pdf.pdf.

«Про інвестиційну діяльність» Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-ХII. URL: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=1560-12.

Грошово-кредитна та фінансова статистика країни. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=»27843415&cat_id=44578#1.

Схеми фінансування житлової нерухомості в Україні. Особливості залучення інвестицій в будівництво. URL: http://www.kln.com.ua/content/view/87/102/lang,ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019