ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Оксана ЧЕБЕРЯКО, Ірина ЛЕЩЕНКО

Анотація


Вступ. Широкомасштабна війна росії проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 р., стала новим викликом для українців. Зі збільшенням масштабів та тривалості загарбницьких воєнних дій виникає все більше загроз, пов’язаних із дотриманням необхідного рівня соціального захисту та соціального забезпечення, а суспільство зазнає великих втрат у вигляді людських жертв, матеріальних збитків, руйнування довкілля та загрози екологічної катастрофи. В умовах війни помітно зростають видатки на допомогу ВПО, реконструкцію пошкоджених інфраструктурних обʼєктів та надання медичної допомоги постраждалим. Водночас воєнний стан може призвести до скорочення видатків на соціальні програми через перерозподіл бюджетних коштів на потреби оборони країни. Дослідження цієї теми дасть змогу усвідомити, як українсько-російська війна впливає на фінансові можливості забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення для населення України, виявляти проблемні аспекти та шукати ефективні стратегії фінансування у таких умовах.

Мета – розкрити теоретичні та практичні засади механізму фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні, виявити можливі стратегії та перспективи для його оптимізації в умовах нових викликів.

Результати. Висвітлено теоретичні основи фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні. Проаналізовано динаміку бюджетного фінансування соціального захисту та забезпечення, структуру і склад видатків державного та місцевих бюджетів на соціальний захист і соціальне забезпечення. Виокремлено особливості видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в умовах широкомасштабної війни. Розкрито основні проблеми та сформовано шляхи удосконалення системи фінансування соціального захисту і соціального забезпечення.

Висновки. Початок широкомасштабної війни на території України суттєво вплинув на соціальний захист населення. Бойові дії спричинили збільшення витрат на соціальну допомогу й надалі прогнозується тільки збільшення цієї групи видатків. У після-воєнні роки видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення будуть зростати через значне збільшення кількості ветеранів війни, осіб з інвалідністю, ВПО, постраждалих внаслідок воєнного конфлікту, а також громадян, які стикатимуться з економічними труднощами та соціальними викликами, спричиненими війною. Відтак, важливим завданням для держави є забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення протягом такого кризового стану, як війна, а в перспективі – комплексне упорядкування системи соціального захисту України в умовах поствоєнного відновлення.


Ключові слова


соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальна напруженість, війна в Україні, бюджетне фінансування, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект: монографія / ред. Е. М. Лібанова; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. Київ, 2015. 356 с.

Varnalii Z., Cheberyako O., Bazhenova O., Nikytenko D., Bilyk R. Strategic priorities of budget policy of ukraine in the conditions of the COVID-19 handemic. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2020. Vol. 4, № 35. P. 170–179. http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.221964

Лисяк Л. В. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: проблеми та перспективи. Вісник Дніпропетровського університету. Економіка. 2017. Т. 25, № 11. С. 23–30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2017_25_11(1)__6.

Новікова О. Ф., Сидорчук О. Г., Панькова О. В. Стан та перспективи соціального забезпечення в Україні: експертні оцінки: монографія. Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ; НАН України, Інститут економіки промисловості. Київ; Львів: ЛНРІПА НАПА, 2018. 184 с.

Ріппа М. Імперативи бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні. Світ фінансів. 2018. № 3. С. 28–40.

Роледерс В. В., Кукель Г. С. Проблеми фінансування сфери соціального захисту населення в Україні та шляхи їх подолання. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 49–54. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6674&i=8.

Яфінович О. Особливості фінансування системи соціального захисту в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. № 12. С. 195–199.

Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. Загальна частина: навч. посіб. Чернігів: ПАТ “ПВК “Десна”, 2016. 692 с.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР: станом на 1 січ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Шевчук І., Черепанова В., Ставерська Т. Бюджетна система: навч. посіб. Харків: Вид. Іванченко І.С., 2015. 284 с.

Чеберяко О.В., Варналій З.С., Мєдвєдкова Н.С. Інституційно-правове та фінансово-економічне забезпечення соціальної безпеки людини в умовах війни. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2023. № 10. С. 37–52. URL: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2023/311/pdf/37-52.pdf.

Фінанси: підручник. 2-ге вид., доп. Та перероб. / І. О. Лютий, С. Я. Боринець, З. С. Варналій та ін.; за ред. д.е.н., проф. І. О. Лютого. Київ, 2023. 716 с.

Статистичний збірник. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik .

Видатки держбюджету України (2014–2023). Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense/.

Валовий внутрішній продукт (2002–2022). Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/.

Видатки зведеного бюджету України (2014–2023). Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/expense/.

Видатки на соціальну допомогу. Міністерство Фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/expenditures_on_social_assistance.

General government expenditure by function. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_expenditure_on_social_protection.

Загальна сума прямих збитків, завдана інфраструктурі України через війну, сягає $151,2 млрд – оцінка станом на 1 вересня 2023 року. Kyiv School of Economics. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-sumapryamih-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayinicherez-viynu-syagaye-151-2-mlrd-otsinka-stanomna-1-veresnya-2023-roku/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019