ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Анна ІВАНОВА

Анотація


Вступ. Одним із індикаторів розвитку суспільства є діюча система соціального захисту, його ефективна організація забезпечує стабільний розвиток суспільства. В умовах проведення децентралізації бюджетних повноважень місцеві органи влади стають гарантами забезпечення соціального захисту та безпосередніми надавачами суспільних послуг, основним завданням яких є забезпечення громадян належним рівнем соціального захисту, що здійснюється відповідно до встановлених в державі стандартів.

Мета – дослідити систему забезпечення соціального захисту населення в умовах проведення бюджетної децентралізації та обґрунтувати пропозиції щодо її покращення в частині підвищення ефективності надання соціальних послуг.

Результати. Розглянуто централізовану та децентралізовану моделі здійснення соціального захисту в Україні. Систематизовано повноваження центральних та місцевих органів влади у здійсненні соціального захисту та наданні соціальних послуг. Проаналізовано динаміку здійснення видатків на забезпечення соціального захисту із державного бюджету, місцевих бюджетів та державних позабюджетних фондів. Наведено дані щодо зміни розподілу видатків між державним та місцевими бюджетами.

Висновки. Визначено основні напрями фінансування системи соціального захисту. Наголошено на перевагах децентралізованої моделі надання суспільних послуг. В контексті підвищення ефективності здійснення соціального захисту та якості надання соціальних послуг запропоновано зменшення ієрархічної мережі бюджетних установ у сфері надання соціальних послуг, здійснення моніторингу та аналізу кількості соціально вразливих верств суспільства та надання соціальних послуг на конкурентній основі. Реалізація запропонованих заходів дасть змогу покращити систему соціального захисту та раціональніше використовувати публічні кошти.


Ключові слова


соціальний захист, державний бюджет, місцевий бюджет, соціальні послуги, бюджетні повноваження

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Баранник Л. Б. Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення: теоретичний аспект. Вісник ДДФА. Економічні науки. 2014. № 1. С. 8–15.

Болотіна Н. Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять. Право України, 2000. № 4. С. 36–39.

Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2008. 469 с.

Дутчак А. В. Cоціальне забезпечення громадян: сучасний стан та перспективи розвитку. Молодий вчений. 2017. № 5 (45). C. 568–571.

Кириленко О. П., Огінська А. Ю. Фінансування соціального захисту в Україні: тенденції та перспективи. Інноваційна економіка, 2018. № 1–2 (73). С. 175–182.

Насібова О. В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту населення. Економіка та держава, 2019. № 8. С. 35–40.

Осіпова Л., Грицик Н. Фінансування соціального забезпечення в умовах децентралізації. Приазовський економічний вісник, 2019. Вип. 3 (13). С. 10–15.

Степанова О. В. Фінансування соціального захисту в умовах децентралізації: зарубіжний досвід та національні реалії. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 73–79.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту. Наказ Міністерства соціальної політики № 282 від 25.02.2019 р. URL: https://www.msp.gov.ua/files/deinst/metod/282.pdf.

Про соціальні послуги. Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Розпорядження КМУ від 01.04.2014. № 333-р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

Звітність про виконання Державного бюджету України за 2015 – 2019 рр. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannyaderzhavnogo-byudzhetu.

Звіт про виконання показників бюджету Фонду соціального страхування України за 2015–2019 рр. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/category/919872.

Звіт про виконання показників бюджету Пенсійного фонду України за 2015–2019 рр. URL: https://www.pfu.gov.ua/byudzhet/zvit-provykonannya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-ukrayiny/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019