ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ

Тетяна ПИСЬМЕННА, Надія ЛУБКЕЙ

Анотація


Вступ. Актуальність теми наукового дослідження обґрунтовується тим, що на часі – застосування новітніх підходів до управління соціальними ризиками, які супроводжують розвиток суспільства. Саме завдяки розробленню та реалізації соціальних проєктів можна забезпечити зменшення ймовірності настання негативних наслідків від проблем соціального характеру.

Мета – обґрунтувати теоретико-прикладні основи функціонування соціальних проєктів за рахунок різних джерел фінансування в умовах поширення ризикових обставин соціального характеру.

Методи. У процесі дослідження застосовано такі методи наукового пізнання, як: аналіз і синтез, індукція та дедукція, спостереження, порівняння.

Результати. Простежено за кількома науковими підходами вітчизняних науковців до розкриття сутності соціального ризику. Серед них виокремлено підхід, який вкладає у сутність цього поняття соціально значущу обставину об’єктивного характеру, у разі настання якої громадяни не здатні самостійно утримувати себе та потребують додаткового матеріального захисту з боку держави.

У досліджуваних дефініціях соціального проекту виокремлено таку складову, як мета його реалізації. Проєкти соціального розвитку спрямовані на здійснення соціальних змін, якими можуть бути: зниження бідності, покращення добробуту, побудова елементів громадянського суспільства тощо.

Підтримано науково-експертну думку про те, що для розроблення та реалізації соціальних проєктів важливо обґрунтувати їхню доцільність за низкою показників. Серед них – соціальний ефект, що відображає міру задоволеності населення якістю життя, та соціальна ефективність, яка свідчить про підвищення якості життя людей у результаті соціально-інвестиційної діяльності.

Визначено різні види соціальних проєктів, залежно від того, які джерела ресурсів використовують для їх фінансування. Проаналізовано вітчизняну практику реалізації соціальних проєктів, фінансову участь в яких беруть міжнародні фінансові організації.

Висновки. За результатами проведеного наукового дослідження зроблено висновки про те, що, по-перше, на сьогодні соціальні ризики набули поширення, по-друге, для зменшення їх негативного впливу на суспільство розробляють соціальні проєкти, по-третє, для їх реалізації залучають фінансові ресурси з різних джерел. Окреслено перспективи подальших наукових досліджень у напрямку обґрунтування прикладних аспектів функціонування проєктів соціального спрямування за рахунок різних джерел фінансових ресурсів в Україні.


Ключові слова


соціальні ризики, соціальні проєкти, доцільність проектів у соціальній сфері, соціальний ефект інвестицій, соціальна ефективність інвестицій, джерела фінансування соціальних проектів, соціальні проекти з міжнародною фінансовою участю

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кривошеїн В. В. Соціальні ризики постсучасності: сутність та класифікація. Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках. 2018. Т. 1, Вип. 1–2. С. 16–28.

Кропельницька С. О., Мигович Т. М., Кулеша-Любінець М. М. Розроблення та реалізація соціальних проектів в Україні. Держава та регіони. Економіка та підприємництво. 2019. № 1 (106). С. 37–43.

Геращенко Н. О. Особливості формування цілей у проектах соціального розвитку. Управління проектами та розвиток виробництва. 2010. № 1 (33). С. 47–52.

Чернета С. Ю., Незбрицька О. В. Підходи до визначення сутності поняття “соціальний проект”. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. 2018. Вип. 24 (1). С. 228–236.

Кулініч Т. В., Пермінова О. С. Успішне управління соціальним проектом: від ідеї до реалізації. Науковий журнал “ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки”. Економічні науки. 2018. Грудень. (№ 1). С. 71–74.

Безверхнюк Т. Соціальний проект в державному управлінні: обґрунтування доцільності реалізації. Публічне управління: теорія та практика. 2014. Вип. 1. С. 32–39.

Пономаренко О. Інструменти управління ризиками соціальних проектів. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. / голов. ред. С. Серьогін. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. Вип. 4 (34). С. 160–166.

Шкуро В. Типологія соціальних проектів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. 2012. № 6. С. 81–83.

Філімонова О. Б., Шинкарюк А. О. Фінансування соціальних проектів для людей з особливими потребами в Україні та Польщі. Фінансовий простір. 2017. № 1 (25). С. 103–111.

Герасименко Г. В. Соціальні інвестиції в Україні: роль міжнародних донорських організацій. Демографія та соціальна економіка. 2012. № 2 (16). С. 136–146.

Світовий банк надає нову позику на підтримку реформування системи соціального захисту населення України. URL: https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2014/07/03/world-bank-social-protection-reform-ukraine-new-loan.

Проекти, що підтримуються МБРР. URL: https://www.msp.gov.ua/timeline/Proektishcho-pidtrimuyutsya-MBRR.html.

Ukraine – Social Investment Fund Project. URL: http://documents1.worldbank.org/curated/en/327111474563321102/pdf/000020051-20140619110936.pdf.

Реєстр проектів МФО. URL: https://proifi.gov.ua/projects?page=1.

Проект за участю Світового банку “Модернізація системи соціальної підтримки населення в Україні”. URL: https://www.msp.gov.ua/content/proekti.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019