ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СФЕРИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК НЕОБХІДНА КОМПОНЕНТА ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Галина КУЛИНА, Наталія НАЛУКОВА

Анотація


Вступ. В умовах побудови сервісної держави і формування цифрового суспільства інформатизація сфери соціального забезпечення є необхідною компонентою та запорукою успішної реалізації соціальної політики, спрямованої на якісне і своєчасне задоволення потреб громадян. Тому важливою умовою ефективного функціонування органів соціального захисту й обслуговування населення є розробка й технічна новелізація соціальних послуг і каналів їх реалізації за рахунок автоматизованих інформаційних систем, що має відповідати інноваційній стратегії розвитку соціальної сфери держави як складової цифрової економіки.

Мета – обґрунтувати доцільність застосування у сфері соціального забезпечення новітніх цифрових технологій і новелізації на цій основі соціальних послуг, а також виявити особливості і переваги соціального захисту населення через автоматизовані інформаційні системи та канали їх реалізації.

Результати. Обґрунтовано необхідність і роль інформатизації в сучасному цифровому суспільстві та основні виклики, які обумовлюють її реалізацію у сфері соціального забезпечення. Проаналізовано ключові автоматизовані інформаційні системи, які сприяють побудові єдиного інформаційного простору соціальної сфери, появі нової сервісно орієнтованої соціальної служби з широким спектром інформаційно-комунікаційних послуг, дають змогу підвищити соціальну захищеність населення у вітчизняних умовах. Наголошено на необхідності підготовки та перепідготовки висококваліфікованих творчих фахівців нових соціальних спеціальностей, визначено узагальнені принципи систем розвитку навичок в умовах інформатизації, які важливі у підборі соціальних працівників.

Висновки. Установи сфери соціального захисту та соціального забезпечення населення при формуванні власної стратегії мають розцінювати інформаційно-комунікаційний вектор розвитку як найважливіший засіб підвищення ефективності свого функціонування, оскільки від цього залежатиме результативність проведення соціальної політики в державі та рівень задоволення громадян соціальними послугами.

Результати інформатизації соціальних процесів виявляються в імплементації автоматизованих інформаційних систем та побудові єдиного уніфікованого інформаційного простору сфери соціального забезпечення, розробці нових сервісних продуктів, електронній подачі документації і спрощенні процедури отримання соціального забезпечення, прозорості соціального забезпечення і, як результат, успішній соціальній політиці.


Ключові слова


інформатизація, інформаційні системи, сервісно орієнтована служба, соціальне забезпечення, соціальні послуги

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Avgerou C. Information systems in developing countries: a critical research review. Journal of Information Technologies. 2008. Vol. 23. P. 133–144. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1057/palgrave.jit.2000136.

Васильева Е., Кононенко Д. Современные интерпретации концепции електронного государства (электронного правительства). Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Серия: Юриспруденция. 2016. № 1 (30). С. 9–16.

Дітковська Л. Місце інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності соціальних працівників. Збірник наукових праць ХІСТ Університету “Україна”. 2013. № 2 (8). С. 78–82.

Клімушин П., Спасібов Д. Концепція сервісно орієнтованої держави в контексті модернізації публічного управління. Теорія та практика державного управління. 2017. № 2 (57). С. 2–8.

Konkolewsky H.-H. Digital economy and the future of social. Administration. 2017. Vol. 65. №.4. Р. 21–30. URL: https://www.researchgate.net/publication/322141795_Digital_economy_and_the_future_of_social_security.

Krysovatyi А., Lutsyk A., Synyutka N. Influence of time lags on the efficiency of fiscal policy in Ukraine. 2019. 9th International conference on advanced computer information technologies, ACIT 2019 – Proceedings, art. no. 8780059. P. 380-383.

Monino, J.-L. Data value, big data analytics and decision-making. Journal of Knowledge Economy. 2016. P. 1–12. URL: https://doi.org/10.1007/s13132–016–0396–2.

Mullins L. Managing intellectual property in the digital product market. Journal of Digital Asset Management. 2005. Vol. 1. Iss. 1. P. 59–66. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2Fpalgrave.dam.3640010.pdf.

Попов Е., Семячков К. Проблемы экономической безопасности цифрового общества в условиях глобализации. Экономика региона. 2018. Т. 14. Вып. 4. С. 1088–1101.

Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е. Холостовой, О. Прохоровой. Москва: “Дашков и К”, 2013. 256 с.

Мінсоцполітики: Світовий банк виділив Україні кошти на модернізацію системи соціальної допомоги. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/247437750.

Про Єдину інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL): Постанова КМУ від 17.07.2019 р. № 676. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/676-2019-%D0%BF.

Україна в міжнародних рейтингах. URL: https://eukraine.org.ua/ua/ news/ukrayina-vmizhnarodnih-rejtingah.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019