ФІНАНСОВА ДИПЛОМАТІЯ У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ДИСКУРСІ

Наталія КРАВЧУК, Олег ЛУЦИШИН

Анотація


Вступ. Глобальні трансформаційні процеси, які посилились на межі ХХ–ХХІ століть, а особливо глобалізація фінансової сфери, створили нові передумови для економізації міжнародних відносин і розширення класичного дипломатичного інструментарію формування зовнішньої (у т.ч. економічної і фінансової) політики окремих акторів у системі міжнародних відносин. На зміну ортодоксальним підходам приходить усвідомлення того, що фінансова дипломатія – це основа формування економічного іміджу держави, інститут просування її національних інтересів за межами держав та інтеграційних об’єднань, форма політичного впливу й реалізації зовнішньоекономічної політики держави, здійснення державно-приватного партнерства у сфері міжнародної діяльності, де переплітається величезна різноманітність інтересів і протиріч. У цьому сенсі дослідження фінансової дипломатії передбачає вихід за межі дисциплінарного поділу суспільних наук і зумовлює необхідність формування принципів узагальнюючої теорії, яка була б адекватною сучасним трансформаціям в системі міжнародних відносин.

Мета – аргументувати необхідність застосування в науковому обігу поняття “фінансова дипломатія”; спираючись на логіку методологічного монізму, розкрити міждисциплінарну природу фінансової дипломатії як нового самостійного об’єкта економічної дипломатії, що потребує поглиблення концептуальних засад та розширення застосування на практиці.

Методи: наукового синтезу, міждисциплінарного обміну, перехресного дослідження, інтегрального мислення.

Результати. З’ясовано, що фінансова дипломатія є недостатньо дискутованим поняттям у науці. Аргументовано, що фінансову дипломатію, як міждисциплінарне явище, слід розглядати в контексті міждисциплінарного дискурсу на концептуальному та емпіричному рівнях, що поєднує прагматизм політики, раціональність економіки і мистецтво дипломатії. Запропоновано на концептуальному рівні розглядати фінансову дипломатію як важливу складову економічної дипломатії і як самостійну сферу дипломатичної практики, що сформувалася під впливом системних детермінант глобального розвитку. На емпіричному рівні фінансова дипломатія є багатопрофільним інститутом дипломатії. Виокремлено моделі, форми та рівні фінансової дипломатії; доповнено її універсальні методи специфічними інструментами; акцентовано увагу на проблемах формування сучасної мережевої структури фінансової дипломатії як на офіційному, так і неофіційному рівнях.

Висновки. Науково аргументовано об’єктивну необхідність виокремлення фінансової дипломатії в окрему специфічну галузь сучасної дипломатичної діяльності; розкрито її міждисциплінарну природу та запропоновано полімодальну концепцію дослідження на концептуальному та емпіричному рівнях.


Ключові слова


фінансова дипломатія, міжнародні фінанси, зовнішня фінансова політика, світове фінансове середовище, міжнародні відносини, багатостороння дипломатія, міждисциплінарний дискурс

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гальчинський А. Г. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс лекцій. Київ: АДЕФ-Україна, 2010. 572 с.

Арон Р. Мир і війна між націями / пер. з фр. В. Шовкуна, З. Борисюк та Г. Філіпчука. Київ: МП “Юніверс”, 2000. 686 с.

Бжезинський Зб. Велика шахівниця. Львів; Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. 236 с.

Киссинджер Г. Дипломатия / пер. с англ. В. В. Львова; послесл. Г. А. Арбатова. Москва: Научн.-изд. центр “Ладомир”, 1997. 850 с.

Кіссінджер Г. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному контексті. Київ: Наш формат, 2018. 320 с.

Мальський М. З., Мацях М. М. Зовнішня політика: основи теорії. Львів: Ліга-Прес, 2017. 144 с.

Манжола В. А., Коппель О. А. Міжнародні системи і глобальний розвиток: підручник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. 606 с.

Morgenthau H. J. Politics among nations. New York: Alfred a Knopf, 1967. 165 p.

Левин Д. Б. Международное право, внешняя политика и дипломатия. Москва: Международные отношения, 1981. 144 с.

Сандровский К. К. Дипломатическое право. Київ: Вища школа, 1981. 240 с.

Сандровский К. К. Право внешних сношений. Київ: Вища школа, 1986. 328 с.

Репецький В. Дипломатичне і консульське право: підручник. Львів: ВАТ “Бібльос”, 2002. 352 с.

Каррон де ла Каррьер Г. Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок / пер. с фр. Москва: Российская политическая энциклопедия, 2003. 296 с.

Bayne N., Woolcock S. The new economic diplomacy: decision making and negotiation in international economic relations. Aldershot: Ashgate, 2002. 450 p.

Bayne N. Economic diplomat. Durham: The Memories Club, 2010. 246 p.

Woolcock S. European Union economic diplomacy. The role of the EU in extarnal economic relations. London: Routledge, 2016. 220 p.

Lee D., Hocking B. Economic diplomacy. International studies association and oxford university press. URL: https://oxfordre.com/internationalstudies/internationalstudies/internationalstudies/abstract/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-384.

Экономическая дипломатия в условиях глобализации / под общей ред. Л. Капицы. Москва: МГИМО-Университет, 2010. 623 с.

Фліссак К. Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів України: монографія. Тернопіль: Новий колір, 2016. 812 с.

Шаров О. Економічна дипломатія: основи, проблеми та перспективи: монографія. Київ: НІСД, 2019. 560 с.

Вергун В.А. Економічна дипломатія в системі чинників міжнародної конкурентоспроможності України. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2008. № 74. Ч. 1. С. 150–154.

Мамалига О.О. Трансформація економічної дипломатії в міжнародних економічних відносинах. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2015. Вип. 1. С. 442–454. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tppe_2015_1_46.

Татаренко Н. Економічна дипломатія: світовий досвід та українські здобутки (політико-економічний аспект). Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2015. № 2 (22). С. 4–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2015_22%282%29_3.

Чугаєнко Ю.О. Економічна дипломатія в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю держави. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 3 (141). С. 59–69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_3_7.

Гелд Д., МакГрю Е., Голдблатт Д., Перратон Дж. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура / пер. з англ.; переднє слово Ю. Павленка. Київ: Фенікс, 2003. 584 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019