ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ

Галина ВОЗНЯК, Ірина ЖЕРЕБИЛО

Анотація


Вступ. Розпочаті процеси адміністративно-фінансової децентралізації в Україні актуалізували питання модернізації соціальної сфери загалом та ключових її сегментів, серед яких чільне місце посідає освіта.

Мета – виявити особливості сучасного стану функціонування сфери освіти та окреслити напрямки її реформування в умовах децентралізації.

Результати. В статті проведено проблемно-орієнтовний аналіз функціонування сфери освіти в розрізі її складових: дошкільна та середня освіта, професійно-технічна освіта та вища, а також управління та фінансування науки. Визначено основні проблеми, які характерні для цієї галузі, серед яких виокремлено недосконалий механізм фінансування, побудований на спрямуванні коштів на утримання закладів освіти, а не на забезпечення якості освіти згідно з принципом “гроші ходять за дитиною”, відсутність стимулів для підвищення кваліфікації педагогічного персоналу та ін. Розкрито специфіку функціонування та фінансування дошкільної освіти об’єднаними територіальними громадами, особливості використання освітньої субвенції. Наголошено на проблемах професійно-технічної освіти та потребі зміни підходів до її організації.

Висновки. На основі проведеного аналізу доведено, що, попри позитивні зміни і нові можливості, які намітилися в сфері освіти та обумовлені адміністративно-фінансовою


Ключові слова


децентралізація, фінансове забезпечення освіти, дошкільна освіта, загальна середня освіта

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Актуальні питання реформування освіти в Україні: монографія / за ред. С. Л. Лондара; ДНУ “Інститут освітньої аналітики”. Київ, 2018. 246 с.

Прокопенко І. Ф., Мельникова О. В. Вища освіта як чинник економічного зростання України: сучасний стан та перспективи розвитку. Зб. наук. праць Харків. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Економіка. 2017. № 17. С. 5–14.

Затонацька Т. Зарубіжний досвід фінансування розвитку освіти: перспективи застосування в Україні. Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка. 2012. № 139. С. 36–39.

Беновська Л. Я. Напрямки вдосконалення фінансування середньої освіти з місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів. 2017. Вип. 3(125). С. 32–36.

Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Постанова КМУ №1088 від 27.12.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1088-2017-%D0%BF.

Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Постанова Кабінету


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019